NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

1

Instal·leu-vos l'intèrpret de Flash per a poder veure aquest vídeoEn llengua de signes, trobem diferents marques de nombre. Així, per exemple, en els noms podem distingir entre un ús singular i un ús plural, com en el següent parell d'oracions:

‘Aquest matí ha vingut a casa una persona que no coneixia.’
‘Aquest matí han vingut a casa unes persones que no coneixia.’