ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

hidrocarbur

nom masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

La major part d’aquesta (al voltant del 70 %) es troba en forma de polímers complexos de fórmula empírica aproximada C76H50N3O12S4, però també s’hi ha identificat i caracteritzat més de sis-centes molècules orgàniques diferents: àcids carboxílics, aminoàcids, hidrocarburs, alcohols, amines, aldehids, cetones, purines, pirimidines, etc.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

A partir de mescles de H2 i CO (proporció H2/CO = 1), i en presència de diferents catalitzadors, com ara aliatges FeNi, Fe3O4, montmorillonita, Al2O3 i SiO2, s’obtingueren, a pressions de 0,1 a 10 atm i temperatures de 423 a 773 K, moltes de les molècules orgàniques identificades en meteorits, en particular hidrocarburs.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

Anders designà totes aquestes reaccions com del «tipus FischerTropsch», d’acord amb la ja coneguda síntesi catalítica d’hidrocarburs i compostos oxigenats que es du a terme a escala industrial a partir de CO i H2.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

De fet, la distribució d’isòmers i el creixement de cadena que s’observa en els hidrocarburs de les condrites carbonàcies és força similar a la que s’obté en la síntesi Fischer-Tropsch.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

Així, treballant amb una proporció H2:CO = 250:1, 5 × 10-4 atm de pressió, temperatures de 423-523 K i utilitzant com a catalitzador partícules d’aliatge Fe95Ni5, s’obtenen, després de mesos de reacció, hidrocarburs saturats i insaturats en l’interval C1-C5.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

Malgrat tot, si bé ha quedat prou demostrat que a la nebulosa solar hi varen poder tenir lloc reaccions catalítiques en fase heterogènia que produïssin hidrocarburs i tiols, per exemple, no està, en canvi, gens clar que les reaccions del tipus Fischer-Tropsch fossin les responsables de la síntesi d’altres tipus de molècules presents a les condrites carbonàcies, com ara els aminoàcids, els àcids carboxílics i les amines.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

L’any 2004 arribarà a Saturn la missió conjunta de l’ESA i la NASA, Cassini, després de set anys de viatge pel sistema solar, per observar de prop el planeta dels anells i enviar la sonda Huygens a la superfície de Tità, una lluna de Saturn que té oceans d’hidrocarburs i una atmosfera potser semblant a la de la Terra primitiva.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

Els CFC han estat substituïts en l’ús com a propel·lents d’aerosols per isobutà o dimetilèter (barrejat amb aigua per a suprimir la seva inflamabilitat), i per hidrocarburs en la producció d’escumes.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 45

Altres productes que influeixen sobre l’ozó estratosfèric són els clorofluorocarburs (CFC), que són derivats clorats i fluorats del metà o altres hidrocarburs senzills.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 31

Prengué el carboni corn a base de les llargues cadenes de molècules orgàniques que seran necessàries per a la vida, per les capacitats de valència d'aquest element apte per a solidaritzar-se amb ell mateix i de formar, de primer, els hidrocarburs, i després, les altres seqüències, unes d'elles bàsiques per al desenvolupament i la correntia històrica de la vida mateixa i que constitueixen el codi fonamental de l'herència, el mitjà d'informació segons el qual aquesta vida es farà receptora de missatges que s'aniran addicionant al llarg de la seva llarguíssima història.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1968)
Freqüència: 31

Es fonamentava en el fet que la hidrogenació dels hidrocarburs, en transformar els electrons p en electrons s, anorrea completament aquella acció.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1982)
Freqüència: 31

Hom coneix nombroses reaccions oxidatives que es produeixen als rnicrosomes: desaminació, 0-, N- i S-desalcilació, hidroxilació d'hidrocarburs aromàtics i no aromàtics, epoxidació, formació de derivats alquilol, N-hidroxilació, N- i S-oxidació i deshalogenació.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1982)
Freqüència: 31

L'acceleració del metabolisme dels fàrmacs per la cèl·lula hepàtica va ésser descoberta en estudis sobre la causa de la tolerància als barbitúrics i de la forma com els hidrocarburs policíclics protegien contra les accions d'alguns carcinògens.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1982)
Freqüència: 31

Entre els més importants citem els hidrocarburs aromàtics policíclics del fum de tabac, l'aire pol·lucionat de les ciutats i alguns aliments preparats, hidrocarburs halogenats utilitzats com a insecticides (en aquest sentit FOUTS proposa, després de provar-ne bastants, utilitzar com a insecticida dels estabularis dels animals d'experimentació el piperonil-butòxid, que no té activitat inductora enzimàtica sobre cap de les espècies animals utilitzades amb més freqüència); herbicides derivats de la urea, diversos colorants afegits als aliments, i la cafeïna i les flavones afegides als pinsos per a animals.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons