ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

valor

nom
Terminologicitat: 0.977
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 84

Dit d'una altra manera: mentre que el preu del pa, corregit amb l'IPC, va pujar un 68 %, el del blat va baixar al 36 % del seu valor del 1984!
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2011)
Freqüència: 84

La manca de recursos instrumentals a la càtedra, que limitava la recerca, es va poder superar gràcies a la col·laboració amb l'Institut d'Agronomia i Tecnologia dels Aliments de València (IATA), que permeté continuar els treballs iniciats sobre la fracció mineral, composició i valor nutritiu dels aliments i la biodisponibilitat dels nutrients.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

La millor combinació de pretractament i de regions de calibratge va ser seleccionada segons el valor més baix d'error estàndard de predicció (RMSEP) i intentant usar un nombre limitat de factors PLS, ja que un nombre reduït de transformacions matemàtiques permet relacionar-les millor amb els espectres d'origen.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

Els estadístics usats van ser els errors estàndard de calibratge (RMSEE) i de predicció (RMSEP), els coeficients de determinació en calibratge c) i de predicció (R2 p) i el valor estadístic RPD (relació entre la desviació estàndard de les dades de referència i l'error de predicció).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

Alguns autors consideren que una equació és acceptable si el valor de RPD és superior a 3 (Conzen, 2006).
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

Tot i això, aquests models presenten uns RPD > 3 en la majoria dels casos, que és el valor establert per Cozzolino i Murray (2002) com a valor a partir del qual s'obtenen bones prediccions.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

S'entén per activitat principal aquella que genera el major valor afegit.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

Si aquesta informació no es pogués obtenir, es considera el major valor de producció o el major nombre de persones ocupades.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

La segueixen molt de prop les inversions realitzades per la comunitat autònoma d'Andalusia, amb un valor de 59.454 milers d’euros, és a dir, un 38 % de les inversions en equips mediambientals dedicades a equips d’aigües, un 28 % de les quals es correspon amb les aigües residuals i un 10 %, amb l’estalvi i la reutilització de l’aigua.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

Encara que en valor absolut la Comunitat Valenciana ha dedicat una menor inversió, 28.690 milers d’euros, percentualment ha estat la més important.
TECA - Tecnologia i Ciència dels Aliments (2010)
Freqüència: 84

El comportament observat és vàlid per a tot el període i per a les comunitats autònomes estudiades, amb l'única excepció de l'exercici corresponent a l'any 2003 a Andalusia, en el qual el valor de les inversions s'ha destinat principalment als equips integrats dedicats a les instal·lacions per a l'estalvi i la reutilització de l'aigua.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

Com és de tothom sabut, el sèrum de la sang, escalfat a 56° perd propietats que posseeix el sèrum no escalfat: aquesta perdua ha sigut atribuida a lo que se'n diu destrucció del complement, explicació purament hipotètica, i sense més valor que el d'un medi d'entendre'ns més fàcilment.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

En resposta al Sr. Verderau, dec manifestar ma creença que aquells quadres de classificacions nosològiques tenen sols un valor metodològic i convencional; rès millor ho prova que'l veure com varíen a través dels autors.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

A més, ganglis de conills infectats per la vulva, ja que en les comunicacions de l'autor no's parla de la presencia d'aquests elements en la sífilis experimental i és necessari, per a demostrar el valor etiològic dels cossos trobats per Mac Donagh, la demostració d'aquests en la sífilis experimental.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

Creiem, doncs, donà amb això un argument de valor en pro de la relació entre l'amplitut de les curves eleetrocardiogràfiques i la velocitat de la transmissió: curva estreta vol dir conducció ràpida, i inversament.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

Aquest malalt ha millorat extraordinariament en son electrocardiograma al millorar el fagedenisme, però continúa amb alteracions, com el major valor de A comparada amb F, alteració que sens dubte té el séu valor pronòstic.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

S'ha volgut treure valor a aquests fets dient que es presenten idèntics en casos de goll vulgar i d'hipotiroidisme.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

Es per això que jo, abans de donar valor als resultats obtinguts en casos patològics, he volgut convence'm de què el men criteri, al jutjar del nombre de nuclis de cada leucocit, era el mateix de la generalitat dels observadors i, per això, previ un detingut estudi de les taules publicades per Arneth en son primer treball, ja citat, vaig empendre una serie d'investigacions en persones sanes, procedint rigorosament en la selecció d'aquest material.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 826

Es veu, doncs, que els meus resultats coincideixen amb els d'aquests autors, i, per tant, les desviacions que jo trobi en condicions patològiques, crec que tenen el valor de tals desviacions.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons