1301
Informador a l’era amb el «ruló» o «tronc»
(185. Torremançanes)