1341
Estri per a apartar del gra la palla més grossa
(111. Almenar)