1754
Somera amb «portadores» carregades d’herba
(176. Montesa)