2276
Descarregant peix de la «pesca a la llum»
(147. Vinaṛs)