31
Vestit de dona, amb «saquet» o «sac» (1) i «davantal» (2)
(111. Almenar)