66
Balcó amb feixos d’alfals posats a assecar
(142. Sorita )