711
Vista parcial del «poble» i, en primer terme, «bancals»
(149. Vilafranca del Maestrat)