917
«Arpis de tres pues», «arpis de dues pues», «xapo» i «aixada»
(67. Sant Pere de Ribes)