Cap de Grup

  Nom del Grup    
Josep E Esquerda i Jordi Calderó   Unitat de Neurobiología Cel.lular  
       
josep.esquerda@cmb.udl.es   Afiliació
   

Universitat de Lleida, Facultat de Medicina

 
     
  Arees de Recerca
  Trastorns del SNC - Mort neuronal/neuroprotecció - Cels glials/neuroinflammació  
     
  Linies Principals de Recerca
    Regulació de la mort neuronal en el desenvolupament de motoneurones. Models experimentals de malaltia de la motoneurona (atròfia muscular espinal i esclerosis lateral amiotròfica).
         
URL     Numero de components a temps complet  
  7