Cercador


Monografies

: Signgram blueprint: a guide to sign language grammar writing . -- Berlín: Mouton De Gruyter, 2017 . -- 978-1-5015-1180-6 .-- 
Navarro García, Pablo; Segimon, Josep Maria: Història de la filosofia: la saviesa dels mites . -- Barcelona: Fundació Illescat, 2016 . -- 978-84-606-7411-5 .-- 
Quer, Josep: Resarch in sign language linguistics /Investigação em Linguística das Línguas Gestuais . -- Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012 . -- .-- 

Articles

Rodríguez-Martín, Dolors: "Estudi sobre la identitat cultural a la comunitat sorda " Revista d'Etnologia de Catalunya, vol. , n.27 (2005) 154-157

Aliaga, Delfina; Cedillo Vicente, Pepita; Sánchez Amat, Jordina: "L'ensenyament de la llengua de signes catalana com a L1 i L2. Experiències docents " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 26-36

Barberà, G.; Zwets, M.: "Pointing and reference in sign language and spoken language: Anchoring vs. Identifying " Sign Language Studies, vol. 4, n.13 (2013) 491-515

Barberà, Gemma: "Use and Functions of Spatial Planes in Catalan Sign Language (LSC) Discourse " Sign Language Studies, vol. 14, n.2 (2014) 147-174

Barberà, Gemma: "La gramàtica de l'espai en la llengua de signes catalana (LSC) " Llengua Nacional, vol. 82 (2013) 28-30

Barberà, Gemma: "The Meaning of Space in Catalan Sign Language (LSC): Reference, Specificity and Structure in Signed Discourse " Sign Language & Linguistics, vol. 16, n.1 (2013) 97-105

Barberà, Gemma: "Indefiniteness and specificity marking in Catalan Sign Language (LSC) " Sign Language & Linguistics, vol. 19, n.1 (2016) 1-36

Barberà, Gemma; Cabredo Hofherr, Patricia: "Two indedinite pronouns in Catalan Sign Language (LSC) " , vol. (2018) 89-106

Barberà, Gemma; Cabredo Hofherr, Patricia: "Impersonal Human Reference in Sign Languages.Special Issue " Sign Language & Linguistics, vol. 21, n.2 (2018) 183-203

Barberà, Gemma; Cabredo Hofherr, Patrícia: "Backgrounded agents in sign language: passives, middles or impersonals? " Language, vol. 93, n.4 (2017) 767-798

Barberà, Gemma; Cabredo Hofherr, Patricia; Quer, Josep: "Agent-backgrounding in Catalan Sign Language (LSC) " Sign Language & Linguistics, vol. 21, n.2 (2018) 335-349

Barberà, Gemma; Cabredo, Patricia: "Une structure de mise en arrière-plan de l’agent en langue des signes catalane (LSC): Passif ou sujet R-impersonnel? " L'Information Grammaticale, vol. 149 (2016) 55

Barberà, Gemma; Mosella, Marta: "Les llengües de signes: gramàtica i modalitat gestovisual. Un estudi de cas de la concordança verbal en la llengua de signes catalana (LSC) " Llengua i literatura, vol. 24 (2014) 111-151

Barberà, Gemma; Quer, Josep; Frigola, Santiago: "Primers passos cap a la documentació de discurs signat: El projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana " Treballs de Sociolingüística Catalana, vol. 25 (2015) 287-302

Barberà, Gemma; Ribera Llonc, Eulàlia; Gelpí, Cristina: "Recursos lingüístics i educatius de la llengua de signes catalana (LSC) " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 16-25

Barceló-Coblijn, Lluís: "Aproximació sociolingüística a la llengua de signes a les Illes Balears " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 45-54

Baus, Cristina; Costa, Albert: "On the temporal dynamics of sign production: An ERP study in Catalan Sign Language (LSC) " Brain research, vol. 1609 (2015) 40-53

Baus, Cristina; Gutiérrez, Eva; Carreiras, Manuel: "The Role of Syllables in Sign Language Production " Frontiers in Psychology, vol. 5 (2015) 6-12

Baus, Cristina; Gutiérrez-Sigut, Eva; Quer, Josep; Carreiras, Manuel: "Lexical access in Catalan Signed Language (LSC) production " Cognition, vol. 108, n.3 (2008) 856-865

Bel, Aurora; Ortells, Marta; Morgan, Gary: "Reference control in the narratives of adult sign language learners " International Journal of Bilingualism, vol. 19, n.5 (2015) 608-624

Benedicto, Elena; Cvejanov, Sandra; Quer, Josep: "Valency in classifier predicates: A syntactic analysis " Lingua, vol. 117, n.7 (2007) 1202-1215

Fernández-Viader, M. Pilar; Bosch, Marta: "Aplicació del sistema de transcripció fonològica Liddell-Johnson-Massone a l'anàlisi de la LSC (Llengua de Signes Catalana) " Interlingüística, vol. 13, n.1 (2002) 251-264

Fourestier, Simone: "Verbos de movimiento y locación en la LSC: Un estudio sobre verbos complejos en la lengua de signos catalana " LynX: Documentos de Trabajo, vol. 30 (2002)

Fourestier, Simone: "Verben der Bewegung und Position in der LSC: Eine Untersuchung von komplexen Verben in der Katalanischen Gebärdensprache " Das Zeichen, vol. 47 (1999) 84-100

Frigola Segimón, Santiago; Álvarez, F. Javier: "La comunitat sorda a Catalunya i llengua de signes catalana (LSC) " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 6-15

Fuentes, Mariana: "Los numerales en la Lengua de Signos Catalana " Sintagma: Revista de Lingüística, vol. 12 (2000) 19-35

Fuentes, Mariana; Massone, María I.; Fernández-Viader, M. Pilar; Makotrinsky, Alejandro; Pulgarín, Francisca: "Numeral-Incorporating Roots in Numeral Systems: A Comparative Analysis of Two Sign Languages " Sign Language Studies, vol. 11, n.1 (2010) 55-75

Fuentes, Mariana; Tolchinsky, Liliana: "La influencia de la lengua en el aprendizaje de los numerales: el caso de los niños sordos profundos prelocutivos " Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, vol. 19, n.1 (1999) 19-32

Fuentes, Mariana; Tolchinsky, Liliana: "The Subsystem of Numerals in Catalan Sign Language: Description and Examples from a Psycholinguistic Study " Sign Language Studies, vol. 5, n.1 (2004) 94-117

Gabarró-López, Sílvia: "Discourse markers in French Begian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC): Buoys, palm-up and same " Sign Language & Linguistics, vol. 21, n.1 (2018) 153-162

Holmes Hilbok, Tawny: "Language Policy in the Context of Sign Languages and Deaf Community Activism " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 54-62

Humphries, Tom; Kushalnagar, Poorna; Mathur, Gaurav; Jo Napoli, Dona; Padden, Carol; Rathmann, Christian: "Ensuring Language acquisition for deaf children: what linguists can do " Language, vol. 90, n.2 (2014) 31-52

Jarque, Maria Josep: "Direct discourse expressin evidential values in Catalan Sign Language " , vol. (2015)

Jarque, Maria Josep: "Lengua y gesto en la modalidad lingüística signada " Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, vol. 1 (2011) 71-99

Jarque, Maria Josep: "What about? Fictive question-answer pairs across signed languages " , vol. (2016)

Jarque, Maria Josep: "Double mapping in metaphorical expressions of thought and communication in Catalan Sign Language " Sign Language Studies, vol. 5, n.3 (2005) 292-316

Jarque, Maria Josep: " Las lenguas de signos: su estudio científico y reconocimiento legal " Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, vol. , n.2 (2012) 33-48

Jarque, Maria Josep; Cordorniu, Imma; Bosch, Marta; Fernández-Viader, M. Pilar; García, Carlos; Serrano, Encarna; Segimon, Josep M.: "Procesos de lexicalización en la LSC: Procedimientos de combinación " Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, vol. 2 (2012) 141-176

Jarque, Maria Josep; Pascual, Esther: "Direct discourse expressing evidential values in Catalan Sign Language " eHumanista/IVITRA, vol. 8 (2015) 421-445

Mayol, Laia; Barberà, Gemma: "Anaphoric Strategies Across Language Modalities: A Comparison Between Catalan and Catalan Sign Language (LSC) " Journal of Psycholinguistic Research, vol. 47 (2018) 431-447

Morales, Esperanza; Boldú, Rosa M.; Alonso, Jesús Amador; Gras, Victòria; Rodríguez, María Ángeles: "The Verbal System of Catalan Sign Language (LSC) " Sign Language Studies, vol. 5, n.4 (2005) 441-496

Morales-López, Esperanza; Reigosa-Varela, César; Bobillo-García, Nancy: "Word order and informative functions (topic and focus) in Spanish Signed Language utterances " Journal of Pragmatics, vol. 44, n.4 (2012) 474-489

Muñoz, Estel: "Interpretació en llengua de signes catalana d’una cançó amb alumnes de P5 " Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació, vol. 1, n.1 (2014) 121-129

Pfau, Roland; Quer, Josep: "V-to-Neg raising and negative concord in three sign languages " Rivista di Grammatica Generativa, vol. , n.27 (2005) 73-86

Pfau, Roland; Steinbach, Markus: "Person Climbing up a Tree: (and other Adventures in Sign Language Grammaticalization) " Sign Language & Linguistics, vol. 16, n.2 (2013) 189-220

Pruss Romagosa, Eva: "Die katalanische Gebärdensprache: Historische und sozialpolitische Aspekte " Das Zeichen, vol. 40 (1997) 188-195

Quer, Josep: "Entrevista a la professora Diane Lillo-Martin " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 63-68

Quer, Josep: "La llengua de signes catalana, una llengua pròpia més de Catalunya " Catalan Review, vol. 24 (2010)

Quer, Josep: "On categorizing types of role shift in sign languages " Theoretical Linguistics, vol. 44, n.3-4 (2018) 277-282

Quer, Josep: "La llengua de signes catalana i el pes (imperceptible) de la llei " , vol. (2015)

Quer, Josep: " " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018)

Quer, Josep: "When agreeing to disagree is not enough: Further arguments for the linguistic status of sign language agreement " Theoretical Linguistics, vol. 37, n.3-4 (2011) 189-196

Quer, Josep: "Legal Pathways to Recognition of Sign Languages: A Comparison of the Catalan and Spanish Sign Language Acts " Sign Language Studies, vol. 12, n.4 (2012) 565-582

Quer, Josep: "One or two derivations in (bimodal) bilinguals, That's the question " Linguistic Approaches to Bilingualism, vol. 6, n.6 (2016) 817-821

Quer, Josep; Markus Steinbach: "Handling Sing Language Data: The Impact of Modality " Frontiers in Psychology, vol. (2019)

Quer, Josep; Steinbach, Markus: "Ambiguities in Sign Languages " The Linguistic Review, vol. 32, n.1 (2015) 143-165

Ribera-Llonc; Eulàlia; Espinal, M. Teresa; Quer, Josep: "The noun-verb distinction in Catalan Sign Language: an exo-skeletal approach " Sign Language & Linguistics, vol. 22, n.1 (2019) 1-43

Rosselló, J; Mattos, O; Hinzen, W.: "Towards true integration " Behavioral and Brain Sciences, vol. (2015)

Rosselló, Joana: "Modalitat signada, modalitat parlada i cervell: és amodal o multimodal, el llenguatge? " Llengua, Societat i Comunicació, vol. 16 (2018) 37-44

Serrat, Jordi: "Sords i comunicació de masses. Anàlisi de la llei espanyola de la llengua de signes 34 p, 245.1 KB Sords i comunicació de masses. Anàlisi de la llei espanyola de la llengua de signes " Ruta : revista universitària de treballs acadèmics, vol. , n.2 (2009) 0-0

Serrat, Jordi; Fernández-Viader, M. Pilar: "Research into the information referents of deaf signers " Comunicación y Sociedad, vol. 25, n.2 (2012) 255-278

Serrat, Jordi; Fernández-Viader, M. Pilar: "Una aproximación a los referentes informativos de las personas sordas " Revista Española de Discapacidad, vol. 1, n.1 (2013) 179-194

Wilcox, Sherman: "Gesture and language: Cross-linguistic and historical data from signed languages " Gesture, vol. 4, n.1 (2004) 43-73

Wilcox, Sherman; Wilcox, Phyllis Perrin; Jarque, Maria Josep: "Mappings in conceptual space: Metonymy, metaphor, and iconicity in two signed languages " Jezikoslovlje, vol. 4, n.1 (2003) 139- 156

Zorzi, Giorgia: "Coordination in Catalan Sign Language: a syntactic account for conjunction " FEAST. Formal and Experimental Advances in Sign language Theory, vol. 2 (2018) 132-142

Zorzi, Giorgia: "Gapping vs VP-ellipsis in Catalan Sign Language " FEAST. Formal and Experimental Advances in Sign language Theory, vol. 1 (2018) 70-81

Actes de congressos

Aligafa Emeterio, Delfina: Proposta per a incloure la Cultura Sorda dins dels 4 nivells de MCER (A1-B2) a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Barberà, Gemma: A Unified Account of Specificity in Catalan Sign Language (LSC) a Sinn und Bedeutung 16. Utrecht, Holanda, setembre de 2011. -- Proceedings of Sinn und Bedeutung 16. -- Cambridge (MA): MIT Working Papers in Linguistics, 2012


Barberà, Gemma: When Wide Scope Is Not Enough: Scope and Topicality of Discourse Referents a 18th Amsterdam Colloquium. Amsterdam, Holanda, desembre de 2011. -- Logic, Language and Meaning: 18th Amsterdam Colloquium, Amsterdam, The Netherlands, December 19-21, 2011, Revised Selected Papers. -- Berlín/Heidelberg: Springer, 2012. -- (Lecture Notes in Computer Science, 7218) . -- 978-3-642-31481-0. -- 482 p.


Barberà, Gemma; Costello, Brendan: ¿Cómo se expresa la referencia impersonal? Análisis contrastivo entre lengua de signos catalana (LSC) y lengua de signos española (LSE) a Congreso CNLSE 2015. Madrid, setembre de 2015. -- Actas del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española. -- Madrid: CNLSE, 2017


Barberà, Gemma; Gelpi, Cristina: El papel de las tecnologías en la enseñanza de las lenguas de signos y su revitalización. a Jornada de intercambio y análisis universitario, CNLSE. Madrid, novimebre de 2016. -- . -- Madrid: CNLSE, 2016


Barberà, Gemma; Quer, Josep: Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana: un ejemplo de investigación lingüística en colaboración con la comunidad sorda a II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española. Valladolid, setembre de 2005. -- Actas del II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española


Barberà, Gemma; Ribera, Eulàlia: Lexicografia de les llengües de signes i l'estat de la lexicografia en la LSC a Seminari del CUIMPB-CEL 2008. Barcelona, juliol de 2008. -- Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). -- Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010. -- (Miscel·lània, 14) . -- 978-84-92583-99-7. -- 288 p.


Benedicto, Elena; Cvejanov, Sandra; Quer, Josep: The Morphosyntax of Verbs of Motion in Serial Constructions: A Crosslinguistic Study in Three Signed Languages a Theoretical Issues in Sign Language Research 2004 (TISLR 8). Barcelona, setembre-octubre de 2004. -- Signs of the Time: Selected Papers from TISLR 2004. -- Seedorf: Signum, 2008. -- (International Studies on Sign Language and Communication of the Deaf, 51) . -- 978-3-936675-22-1. -- 416 p.


Boldú, Rosa M.; Quer, Josep: Aspectos léxicos de la negación en lengua de signos catalana a II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española. Valladolid, setembre de 2005. -- Actas del II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española


Bosch-Baliarda, Marta; Soler Vilageliu, Olga; Orero, Pilar; López Velasco, Juan Pedro; Martín Edo, Carlos Alberto: Cuestionarios para investigaciones en lengua de signos a Jornada de intercambio y análisis universitario, CNLSE. Madrid, novimebre de 2016. -- . -- Madrid: CNLSE, 2016


Cañas Peña, Sara: Cal estudiar les preguntes polars en LSC, sí o no? a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Fernández-Viader, M. Pilar; Fuentes, Mariana: The systems of numerals in Catalan Sign language (LSC)and Spanish Sign Language (LSE): a comparative study a Theoretical Issues in Sign Language Research 9 ( TISLR9). Florianópolis, Brasil, desembre de 2006. -- Sign Languages: spinning and unraveling the past, present and future. TISLR9, forty five papers and three posters from the 9th Theoretical Issues in Sign Language Research Conference. -- Petrópolis: Editora Arara Azul, 2008. -- 978-85-89002-27-0


Fernández-Viader, M. Pilar; Fuentes, Mariana; Segimon, Josep M.; Codorniu, Imma: Estudio comparativo entre los sistemas de numerales en las lenguas de signos catalana (LSC) y española (LSE) a VII Congrés de Lingüística General. Barcelona, abril de 2006. -- Actes del VII Congrés de Lingüística General. -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. -- 84-475-2086-8


Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; Jarque, Maria Josep: Procesos de adquisición de la configuración de los primeros formantes de la lengua de signos catalana (LSC) a I Encuentro Internacional sobre Adquisición de las Lenguas del Estado. Santiago de Compostela, setembre de 1995. -- Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, euskera y gallego: actas del I Encuentro Internacional sobre Adquisición de las Lenguas del Estado. -- Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela, 1996. -- 978-84-8121-468-0. -- 822 p.


Ferrerons, Ramon: Una aproximación psicolingüística a la etimología de la seña a II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española. Valladolid, setembre de 2005. -- Actas del II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española


Frigola, Santiago: La LS en los estudios universitarios de grado de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UPF a Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 2, 3 d'octubre 2014. Madrid, octubre de 2014. -- Actas del Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. -- Madrid: CNLSE, 2014


Frigola, Santiago: La comunidad sorda de Catalunya a Seminari del CUIMPB-CEL 2008. Barcelona, juliol de 2008. -- Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). -- Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010. -- (Miscel·lània, 14) . -- 978-84-92583-99-7. -- 288 p.


Frigola, Santiago; Aliaga, Delfina; Barberà, Gemma; Gelpí, Cristina: La lengua de signos en los estudios universitarios de grado de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Pompeu Fabra a Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. Madrid, octubre de 2014. -- Actas del Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. -- Madrid: CNLSE, 2014


Frigola, Santiago; Quer, Josep: Discurso (in)directo y deícticos en estructuras de cambio de rol en lengua de signos catalana a II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española. Valladolid, setembre de 2005. -- Actas del II Congreso Nacional de Lengua de Signos Española


Gelpí, Cristina; Aliaga, Delfina; Frigola, Santiago; Quer, Josep: Aprendizaje de las lenguas de signos en entornos MOOC. a Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 24 i 25 de septiembre de 2015. Madrid, setembre de 2015. -- Actas del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española. -- Madrid: CNLSE, 2017


González, Marian; Tapia, Marc: Presentació de la Plataforma Volem Signar i Escoltar a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


González, Menchu: Prova i avaluació de qualitats de l'LSC per als nous alumnes a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Jarque, Maria Josep; Massone, María I.; Fernández-Viader, M. Pilar; Bosch, Marta: Orden básico de constituyentes en la lengua de signos de Cataluña a VI Congreso de Lingüística General. Santiago de Compostela, maig de 2004. -- Actas del VI Congreso de Lingüística General. -- Madrid: Arco Libros, 2007. -- 978-84-7635-669-2. -- 3848 p.


Jarque, Maria Josep; Morales, Esperanza;Garrusta, Júlia: Valoración de las habilidades comunicativas en el contexto escolar en un modelo bilingüe intermodal a Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. Madrid, octubre de 2014. -- Actas del Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendizaje y evaluación de la lengua de signos española. -- Madrid: CNLSE, 2014


Joan, Bernat: El camí cap a la llei que regularà l'ús de la llengua de signes catalana a Seminari del CUIMPB-CEL 2008. Barcelona, juliol de 2008. -- Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). -- Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010. -- (Miscel·lània, 14) . -- 978-84-92583-99-7. -- 288 p.


Massó, Guillem; Badia, Toni: Dealing with Sign Language Morphemes in Statistical Machine Translation a 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010). Valletta, Malta, maig de 2010. -- Workshop proceedings: 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpora and Sign Language Technologies. -- París: ELRA, 2010


Moral i Ajado, Xavier: Projecte de Vocabulari Bàsic de la Llengua de Signes Catalana a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Morales, Esperanza: Anàlisi discursiu-argumentatiu d'un text signat a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Morales, Esperanza; Boldú, Rosa M.; Alonso, Jesús Amador; Gras, Victòria; Rodríguez, María Ángeles: El sistema verbal en la lengua de signos catalana (LSC) a VI Congreso de Lingüística General. Santiago de Compostela, maig de 2004. -- Actas del VI Congreso de Lingüística General. -- Madrid: Arco Libros, 2007. -- 978-84-7635-669-2. -- 3848 p.


Moriyón, Carlos; Fernández-Viader, M. Pilar; Codorniu, Imma: Metáfora y metonimia en dos lenguas de signos: LSE y LSC a VII Congrés de Lingüística General. Barcelona, abril de 2006. -- Actes del VII Congrés de Lingüística General. -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. -- 84-475-2086-8


Muñoz, Encarna: El procés de reconeixement de la llengua de signes catalana des de la comunitat sorda a Seminari del CUIMPB-CEL 2008. Barcelona, juliol de 2008. -- Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). -- Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010. -- (Miscel·lània, 14) . -- 978-84-92583-99-7. -- 288 p.


Quadros, Ronice Müller de; Quer, Josep: Back to back(wards) and moving on: on agreement, auxiliaries and verb classes in sign languages a Theoretical Issues in Sign Language Research 9 ( TISLR9). Florianópolis, Brasil, desembre de 2006. -- Sign Languages: spinning and unraveling the past, present and future. TISLR9, forty five papers and three posters from the 9th Theoretical Issues in Sign Language Research Conference. -- Petrópolis: Editora Arara Azul, 2008. -- 978-85-89002-27-0. -- 695 p.


Quadros, Ronice Müller de; Quer, Josep: Revertendo os verbos reversos e seguindo em frente: sobre concordância, auxiliares e classes verbais em línguas de sinais a Theoretical Issues in Sign Language Research 9 ( TISLR9). Florianópolis, Brasil, desembre de 2006. -- Questões teóricas das pesquisas em línguas de sinais. -- Petrópolis: Editora Arara Azul, 2008. -- 978-85-89002-33-2. -- 396 p.


Quer, Josep: Context Shift and Indexical Variables in Sign Languages a Semantics and Linguistic Theory 15 (SALT 15). Los Angeles, EUA, març de 2005. -- Proceedings from Semantics and Linguistic Theory XV. -- Ithaca: Cornell University, 2005


Quer, Josep: Operadores negativos en Lengua de Signos Catalana a . , . -- Lenguas de señas: Estudios de lingüística teórica y aplicada. -- Neuquén: Editorial de la Universidad Nacional del Comahue, 2007


Quer, Josep: Language Planning for Sign Languages: The Catalan Sign Language Case a 1st International Conference on Language Policy and Language Planning in the Mediterranean. Nicòsia, Xipre, octubre de 2009. -- Proceedings of the 1st International Conference on Language Policy and Language Planning in the Mediterranean


Quer, Josep: La normalització de les llengües de signes a Seminari del CUIMPB-CEL 2008. Barcelona, juliol de 2008. -- Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). -- Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010. -- (Miscel·lània, 14) . -- 978-84-92583-99-7. -- 288 p.


Quer, Josep: Attitude ascriptions in sign languages and role shift a TSL 13. Austin (Texas), juny de 2012. -- Proceedings from the 13th meeting of the Texas Linguistics Society. -- Austin: Texas Linguistics Forum, 2013


Quer, Josep: La investigación lingüística en lenguas de signos como fundamento de la normalización. a Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 26 de setiembre de 2013. Madrid, setembre de 2013. -- . -- Madrid: CNLSE, 2013


Quer, Josep: SignGram Blueprint: una herramienta innovadora para la descripción gramatical de las lenguas de signos a Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española: Madrid, 24 i 25 de septiembre de 2015. Madrid, setembre de 2015. -- Actas del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española. -- Madrid: CNLSE, 2017


Quer, Josep: Quantificational Strategies across Language Modalities a 18th Amsterdam Colloquium. Amsterdam, Hollanda, desembre de 2011. -- Logic, Language and Meaning: 18th Amsterdam Colloquium, Amsterdam, The Netherlands, December 19-21, 2011, Revised Selected Papers. -- Berlín/Heidelberg: Springer, 2012. -- (Lecture Notes in Computer Science, 7218) . -- 978-3-642-31481-0. -- 482 p.


Quer, Josep; Barberà, Gemma: Gramàtica bàsica de la llengua de signes catalana: objectives and results of a collaborative linguistic research project with the Catalan Deaf Community a VII Congrés de Lingüística General. Barcelona, abril de 2006. -- Actes del VII Congrés de Lingüística General. -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. -- 84-475-2086-8


Quer, Josep; Boldú, Rosa M.: Lexical and morphological resources in the expression of sentential negation in Catalan Sign Language (LSC) a VII Congrés de Lingüística General. Barcelona, abril de 2006. -- Actes del VII Congrés de Lingüística General. -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. -- 84-475-2086-8


Quer, Josep; Cecchetto, Carlo: A tool for sign language grammaticography: The SignGram Blueprint a Proceedings of Conference on Language Documentation and Linguistic Theory 4. Londres, 7-8 de desembre de 2013. --


Quer, Josep; Frigola, Santiago: The workings of indexicals in role shift structures in Catalan Sign Language (LSC) a VII Congrés de Lingüística General. Barcelona, abril de 2006. -- Actes del VII Congrés de Lingüística General. -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. -- 84-475-2086-8


Sánchez Amat, Jordina: Què ens diuen les narracions en LSC produïdes per l'alumnat sord? La importància de l'LSC en el desenvolupament dels infants sords a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Segimon, Josep Maria; Navarro, Pablo: Història de la Filosofia; La saviesa dels mites a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Valenzuela, Juan: Conclusions a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Vinardell, Marta: Experiències bilingües amb la llengua de signes en el sistema educatiu català a Seminari del CUIMPB-CEL 2008. Barcelona, juliol de 2008. -- Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques: (actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008). -- Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2010. -- (Miscel·lània, 14) . -- 978-84-92583-99-7. -- 288 p.


Vinardell, Marta: Els comportaments Lingüístics de l'LSC: un instrument per detectar el nivell lingüístic i comunicatiu a VI Seminari de l'LSC. Barcelona, juny 2016. -- . -- Barcelona: FESOCA, 2016


Capítols de llibres

Barberà, Gemma; Cedillo, Pepita; Frigola, Santiago; Gelpí, Cristina; Quer, Josep; Sánchez Amat, Jordina: Sign languages as resilient endangered languages dins Transmissions. Estudis sobre la transmissió lingüística . -- Vic: Eumo Editorial, 2019 . -- 978-84-9766-656-5 .-- 79-100

Barberà, Gemma; Quer, Josep: Nominal referential values of semantic classifiers and role shift in signed narratives dins Linguistic foundations of narration in spoken and sign languages . -- Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, en premsa . -- .-- 

Barberà, Gemma; Quer, Josep: Nominal referential values of semantic classifiers and role shift in signed narratives dins Linguistic Foundations of Narration in Spoken and Sign Languages . -- Amsterdam: John Benjamims Publishing Company, 2018 . -- 9789027200877 .-- 251-274

Barberà, Gemma; Quer, Josep: Impersonal Reference in Catalan Sign Language (LSC) dins Sign Language Research, Uses and Practices: Crossing Views on Theoretical and Applied Sign Language Linguistics . -- Berlín / Nova York: Mouton de Gruyter / Ishara Press, 2013 . -- 978-1-61451-148-9 .-- 

Donati, Caterina; Barberà, Gemma; Branchini, Chiara; Cecchetto, Carlo; Geraci, Carlo; Quer, Josep: Searching for imperatives in European sign languages dins Imperatives and Other Directive Strategies . -- Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, en premsa . -- .-- 

Donati, Caterina; Barberà, Gemma; Branchini, Chiara; Cecchetto, Carlo; Geraci, Carlo; Quer, Josep: Searching for imperatives in European sing languages dins Imperatives and Directive Strategies . -- Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2017 . -- .-- 111-155

Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; Jarque, Maria Josep: Adquisición de la configuración en signantes nativos dins El valor de la mirada: sordera y educación .  -- 2a ed. . -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006 . -- 978-84-475-3000-7 .-- 89-101

Fernández-Viader, M. Pilar; Yarza, M. Virginia: Experiencias bilingües para la educación del Sordo en Cataluña (España) dins El valor de la mirada: sordera y educación .  -- 2a ed. . -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006 . -- 978-84-475-3000-7 .-- 257-266

Geraci, Carlo; Quer, Josep: Determining argument structure in sign languages dins Structuring the Argument: Multidisciplinary research on verb argument structure . -- Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2014 . -- 978-90-272-0827-9 .-- 45-60

Gras, Victòria: Language census of sign language users in Spain: Attitudes in a changing language community dins To the Lexicon and Beyond: Sociolinguistics in European Deaf Communities . -- Washington: Gallaudet University Press, 2004 . -- 978-1-56368-306-0 .-- 211-247

Jarque Mollano, Maria Josep: What about? Fictive question-answer pairs for non information seeking functions across signed languages dins The conversation Frame: Forms and functions of fictive interaction . -- : , 2016 . -- 9789027246714 .-- 171-192

Jarque, Maria Josep: ¿Son lenguas, las lenguas de signos? dins Panorama actual de la ciencia del lenguaje. Primer sexenio de Zaragoza Lingüística . -- Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza (PUZ), 2016 . -- 978-84-16933-05-1 .-- 61-84

Jarque; Maria Josep; Pascual, Esther: Mixed viewpoints in factual and fictive discourse in Catalan Sign Language narratives dins Viewpoint and the Fabric of Meaning: Form and Use of Viewpoint Tools across Languages and Modalities . -- Berlín: De Gruyter Mouton, 2016 . -- 978-3-11-036907-6 .-- 259-280

Morales López, Esperanza: Lingüística de las lenguas de signos: perspectiva histórica dins Lenguaje, cuerpo y cultura . -- València: Universitat de València, 2000 . -- 84-7642-616-X .-- 125-142

Morales, Esperanza: La llengua de signes com a vehicle de comunicació i de capital simbòlic dins Llengua i identitat . -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2008 . -- 978-84-475-3329-9 .-- 29-36

Morales, Esperanza: Sign bilingualism in Spanish deaf education dins Sign bilingualism: Language development, interaction, and maintenance in sign language contact situations . -- Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008 . -- 978-90-272-4149-8 .-- 223-276

Morales, Esperanza; Aliaga, Delfina; Alonso, Jesús Amador; Boldú, Rosa M.; Garrusta, Júlia; Gras, Victòria: Deaf People in Bilingual Speaking Communities: The Case of Deaf People in Barcelona dins Turn-taking, Fingerspelling, and Contact in Signed Languages . -- Washington: Gallaudet University Press, 2002 . -- 1-56368-128-5 .-- 107-155

Pfau, Roland; Quer, Josep: Nonmanuals: their grammatical and prosodic roles dins Sign Languages . -- Cambridge: Cambridge University Press, 2010 . -- 978-0-521-88370-2 .-- 381-402

Pfau, Roland; Quer, Josep: On the syntax of negation and modals in Catalan Sign Language and German Sign Language dins Visible Variation: Comparative Studies on Sign Language Structure . -- Berlín / Nova York: Mouton de Gruyter, 2007 . -- 978-3-11-019578-1 .-- 129-161

Quadros, Ronice Müller de; Quer, Josep: A caracterização da concordância nas línguas de sinais dins Estudos gerativos de língua de sinais brasileira e de aquisição de Português (L2) por surdos . -- Goiânia: Cânone Editorial, 2010 . -- 85-87635-83-9 .-- 33-58

Quer, Josep: Les llengües de signes, les més inaudibles dins Les llengües a Catalunya . -- Barcelona: Octaedro, 2005 . -- 978-84-8063-733-1 .-- 75-85

Quer, Josep: Les llengües de signes com a llengües naturals dins Les fronteres del llenguatge: Lingüística i comunicació no verbal . -- Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2004 . -- 978-84-477-0886-4 .-- 189-206

Quer, Josep: Efectes de la modalitat de les llengües de signes en la teoria sintàctica: problemes i perspectives dins Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives . -- Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2004 . -- 978-84-490-2374-3 .-- 77-97

Quer, Josep: Reporting and Quoting in Signed Discourse dins Understanding Quotation . -- Berlín / Nova York: Mouton de Gruyter, 2011 . -- 978-3-11-024005-4 .-- 277-302

Quer, Josep: Les oracions condicionals en llengua de signes catalana dins Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell . -- Tarragona: Publicacions URV, 2016 . -- .-- 205-211

Quer, Josep: Reporting with and without role shift: sign language strategies of complementation dins A matter of complexity: Subordination in sign languages . -- Berlín: Mouton de Gruyter, 2016 . -- 978-1-5015-0323-8 .-- 204-230

Quer, Josep: Intonation and grammar in the visual-gestural modality: a case study on conditionals in Catalan Sign Language (LSC) dins Intonational grammar in Ibero-Romance: Approaches across linguistic subfields . -- Amsterdam: John Benjamims Publishing Company, 2016 . -- 9789027258052 .-- 369-386

Quer, Josep: Sing Language: Southern Europe dins The SAGE Deaf Studies Encyclopedia . -- Thousand Oaks: SAGE, 2016 . -- 9781452259567 .-- 818-819

Quer, Josep: Linguistics: Non-manual markers dins The SAGE Deaf Studies Encyclopedia . -- Thousand Oaks: SAGE, 2016 . -- 9781452259567 .-- 618-620

Quer, Josep: Linguistics: Non-manual markers dins The SAGE Deaf Studies Encyclopedia . -- Thousand Oaks: SAGE, 2016 . -- .-- 618-620

Quer, Josep: Sign Language: Southern Europe. dins SAGE Deaf Studies Encyclopedia . -- Thousand Oaks: SAGE, 2016 . -- .-- 818-819

Quer, Josep: Intonation and grammar in the visual-gestural modality: A case study on conditionals in Catalan Sign Language (LSC) dins Intonational Grammar in Ibero-Romance: Approaches across linguistic subfields . -- Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2016 . -- 9789027258052 .-- 369-386

Quer, Josep: Reporting with and without role shift: sign language strategies of complementation dins A Matter of Complexity: Subordination in Sign Languages . -- Berlín: De Gruyter Mouton, 2016 . -- 978-1-5015-1133-2 .-- 204-230

Quer, Josep: Les oracions condicionals en llengua de signes catalana dins Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell . -- Tarragona: Publicacions URV, 2016 . -- 978-84-8424-425-7 .-- 121-128

Quer, Josep: Negation dins Sign Language: An International Handbook . -- Berlín / Nova York: Mouton de Gruyter, 2012 . -- 978-3-11-214672-9 .-- 316-339

Quer, Josep; Frigola, Santiago; Barberà, Gemma; Aliaga, Delfina; Boronat, Josep; Gil, Joan M.; Iglesias, Pilar; Martínez, Marina; Rondoni, Eva M.: Structures of possession and existence in Catalan Sign Language dins Possessive and existential constructions in sign languages . -- Nijmegen: Ishara Press, 2008 . -- 978-90-8656-004-2 .-- 33-53

Quer, Josep; Mazzoni, Laura; Sapountzaki, Galini: Transmission of sign languages in Mediterranean Europe dins Sign Languages . -- Cambridge: Cambridge University Press, 2010 . -- 978-0-521-88370-2 .-- 95-112

Quer, Josep; Quadros, Ronice Müller de: Language policy and planning in Deaf communities dins Sociolinguistics and Deaf Communities . -- Cambridge: Cambridge University Press, 2105 . -- 978-1-107-05194-2 .-- 120-145

Quer, Josep; Rosselló, Joana: On sloppy readings, ellipsis and pronouns: Missing arguments in Catalan Sign Language (LSC) and other argument-drop languages dins Information Structure and Agreement . -- Amsterdam: John Benjamims Publishing Company, 2012 . -- 978-90-272-5580-8 .-- 337-370

Sánchez Amat, Jordina; Quer, Josep: El desenvolupament de les llengües de signes dins El desenvolupament del llenguatge i de la comunicació . -- Barcelona: FUOC, 2018 . -- .-- 221-237

Shaffer, Barbara; Jarque, Maria Josep; Wilcox, Sherman: The expression of modality: Conversational data from two signed languages dins Modo e Modalidade: Gramática, Discurso e Interação . -- Fortaleza: Editora da UFC, 2011 . -- 978-85-7282-422-4 .-- 11-39

Steinbach, Markus; Pfau, Roland: Gramaticalization of auxiliaries in sign languages dins Visible Variation: Comparative Studies on Sign Language Structure . -- Berlín / Nova York: Mouton de Gruyter, 2010 . -- 978-3-11-019578-1 .-- 303-340

Vallverdú, Rosa: The Sign Language Communities dins Multilingualism in Spain: Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Linguistic Minority Groups . -- Clevedon: Multilingual Matters, 2001 . -- 978-1-85359-491-5 .-- 183-214

Vallverdú, Rosa: Las comunidades de lengua de signos dins El plurilingüismo en España . -- Barcelona: IULA, Documenta Universitaria, 2007 . -- 978-84-96742-17-8 .-- 

Tesis doctorals i/o treballs de recerca

Alba, Celia: Les interrogatives-Qu en llengua de signes catalana (LSC): Bases per a una anàlisi.-- Universitat de Barcelona, 2010

Barberà, Gemma: The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC): Reference, specificity and structure in signed discourse.-- Universitat Pompeu Fabra, 2012

Barberà, Gemma: La Cohesió discursiva i l'espai en la llengua de signes catalana.-- Universitat Pompeu Fabra, 2007

Beer Furtado, Hannah: Reference control in the narratives of adult L2 learners of Brazilian Sign Language (Libras).-- Universitat de Barcelona, 2018

Bosch, Marta: The Phonology of Compounds in Catalan Sign Language (LSC).-- Universitat Autònoma de Barcelona, 2005

Cañas, Sara: The Morphosyntax of Polar Interrogatives in LSC.-- Universitat Pompeu Fabra, 2015

Faja, Elisabet: Reconeixement de gestos de la mà amb el sensor Kinect.-- Universitat de Vic, 2012

Gabarró-López, Sílvia: Buoys and discourse markers in French Belgian Sign Language (LSFB) and Catalan Sign Language (LSC).-- Université de Namur, 2017

Górriz, Marc: Aprenentatge de la llengua de signes catalana amb Kinect.-- Universitat Politècnica de Catalunya, 2012

Gras, Victòria: La comunidad sorda como comunidad lingüística: panorama sociolingüístico de la/s lengua/s de signos en España.-- Universitat de Barcelona, 2006

Isal, Mireia: La interpretació LO> LSC als telenotícies: Anàlisi de tècniques específiques a les notícies esportives.-- Universitat Pompeu Fabra, 2015

Jarque, M. Josep: Grounding, subjectivization and deixis: modal constructions in Catalan Sign Language and their interactions with other semantic domains.-- Universitat de Barcelona, 2019

Leivaditi, Spyretta: The role of brow raise in conditional sentences in Catalan Sign Language.-- Universitat Pompeu Fabra, 2015

Llobera, Fàtima: Sistema de comunicació bimodal (Oral-LSC). Immersió a l'aula d'educació especial.-- Universitat de Barcelona, 2012

Martínez, Cristina: Propuesta metodológica para el análisis de los marcadores discursivos no manuales en la lengua de signos catalana.-- Universitat Pompeu Fabra, 2017

Massó, Guillem: Desenvolupament d'un sistema de traducció automàtica estadística cap a la llengua de signes catalana: El paper dels morfemes lligats i altres fenòmens simultanis de la llengua de signes.-- Universitat Pompeu Fabra, 2012

McCarrol, Colleen: Mastering a New Modality: the influence of ponological knowledge on the acquisition of sign parameters by gearing adults.-- Universitat Pompeu Fabra, 2015

Mosella, Marta: Les construccions relatives en llengua de signes catalana (LSC).-- Universitat de Barcelona, 2012

Moya, Berta: Anàlisi de la variació del registre informal en llengua de signes catalana (LSC): aproximació a una descripció fonètica.-- Universitat Pompeu Fabra, 2018

Navarrete, Alexandra: Focus constructions in Catalan Sign Language (LSC).-- Universitat Pompeu Fabra, 2016

Navarrete, Alexandra: Disseny d'una base de dades lèxica en línia associada al corpus de l'LSC a través de l'eina SignBank.-- Universitat Pompeu Fabra, 2015

Prat, Anna: L'aprenentatge artístic a Educació Infantil a partir de la llengua de signes tot fent ús del volum.-- Universitat de Vic, 2014

Ribera, Eulàlia: La categoria verb en la llengua de signes catalana (LSC).-- Universitat Autònoma de Barcelona, 2015

Ribera, Eulàlia: Projecte de base de dades lexicogràfica per a la LSC (llengua de signes catalana).-- Universitat Autònoma de Barcelona, 2007

Rodríguez Sagastuy, Paola: Mouth actions in Catalan Sign Language: Their distribution and the status of mouthings.-- Universitat Pompeu Fabra, 2015

Sánchez, Jordina: Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingu¨e i en la intervenció amb l'infant sord.-- Universitat Autònoma de Barcelona, 2015

Santiago, Raquel: Handling versus Instrument: A crosslinguistic study of sign language morphology.-- University College London, 2011

Serrat, Jordi: La percepció que tenen les persones sordes signants de l'actualitat periodística (2005-2009): Exploració comparativa entre els estudiants de la Gallaudet University (EUA) i la comunitat sorda catalana.-- Universitat Autònoma de Barcelona, 2012

Simoens, Ryan Matthew: L2 acquisition of Role Shift in Catalan Sign Language Narratives.-- Universitat Pompeu Fabra, 2017

Tomé Puerta, Noemí: La llengua de signes: una eina pedagògica i política per a descobrir, al Servei de l'educador social.-- Universitat Oberta de Catalunya, 2018

Vega, Fàtima: Sistema de comunicació bimodal (Oral-LSC): Immersió a l'aula d'educació especial.-- Universitat de Barcelona, 2012

Villaécija, Aida: Word formation in specialized domains: Towards a term typology in Catalan Sign Language.-- Universitat Pompeu Fabra, 2019

Zevallos Huaco, Juan Carlos: Catalan Sign Language recognition: A machine learning approach.-- Universitat Pompeu Fabra, 2018

Zorzi, Giorgia: Coordination and gapping in Catalan Sign Language (LSC).-- Universitat Pompeu Fabra, 2018

 

Diccionaris i gramàtiques

Ferrerons, Ramon: Primer diccionari general i etimològic de la llengua de signes catalana . -- Girona: Documenta Universitaria, 2011. -- 978-84-9984-113-7. -- 1016 p.

Ferrerons, Ramon; Navarro, Pablo; Segimon, Josep M.: 53 males maneres de riure's d'algú o posar-lo a parir en llengua de signes catalana (LSC) . -- Barcelona: Agilprint, 2017. -- 978-84-617-9561-1. -- 120 p.

Martín, Ignasi; Alvarado, Marisa: Diccionari temàtic de llenguatje de signes català . -- Lleida: Autor-editor, 2004. -- 978-84-609-0634-6. -- 657 p.

Martín, Ignasi; Alvarado, Marisa: Diccionari temàtic bàsic en llengua de signes catalana de Ponent . -- Lleida: Autor-editor, 1996

Perelló, Jorge; Frigola, Juan: Lenguaje de signos manuales . -- 2a ed . -- Madrid: CIE Inversiones Editoriales Dossat 2000, 1998. -- 978-84-930016-1-2. -- 954 p.

Quer, Josep (dir.); Rondoni, Eva M. (dir. tècn.); Barberà, Gemma; Frigola, Santiago; Aliaga, Delfina; Boronat, Josep; Gil, Joan M.; Iglesias, Pilar; Martínez, Marina: Gramàtica bàsica LSC . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2005. -- 978-84-932511-9-2

Quijo, Montserrat; Viana, Pilar: Mira què dic: Diccionari interactiu multimèdia . -- Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2007. -- 978-84-475-3175-2

Riera, David; Martín, Anna M.; Vila, Teresa: Diccionari de Vocabulari Bàsic per a l'Administració Pública . -- Girona: MultiSignes, 2008. -- 978-84-612-3491-2

Segimon, Josep M. (dir); Fernández-Viader, M. Pilar (dir.); Bosch, Marta; Codorniu, Imma; García, Carlos; Jarque, Maria Josep; Palomo, M. Engracia; Serrano, Encarna: DILSCAT: Diccionari Bàsic de la Llengua de Signes Catalana . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2004. -- 978-84-609-1870-7

Ensenyament

Codorniu, Imma; Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; García, Carlos; Frigola, Santiago; Serrano, Encarna: Medecines i salut: LSC . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2002. -- 978-84-607-5122-9 . -- 266 p.
DOMAD: Vocabulari específic de llengua de signes catalana (LSC): Àrees del coneixement del medi: social i cultural i ciències socials . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2002. -- 978-84-932511-4-7 . -- 206 p.
DOMAD: Vocabulari específic de llengua de signes catalana (LSC): Àrees del coneixement del medi: natural i ciències de la naturalesa . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2002. -- 978-84-932511-5-4 . -- 227 p.
DOMAD: Guia orientativa: Àmbit sanitat . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2002 . -- ( Material pràctic per a l'aprenentatge i la interpretació de la LSC: Apartat interpretació ) . -- 978-84-932511-2-3 . -- 75 p.
DOMAD: Guia orientativa: Àmbit educatiu . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2002 . -- ( Material pràctic per a l'aprenentatge i la interpretació de la LSC: Apartat interpretació ) . -- 978-84-932511-3-0 . -- 75 p.
DOMAD: Els Genís i la sanitat . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2002 . -- ( Material pràctic per a l'aprenentatge i la interpretació de la LSC: Apartat llengua de signes ) . -- 978-84-932511-1-6 . -- 107 p.
DOMAD: Els Genís i l'educació . -- Barcelona: FESOCA, DOMAD, 2002 . -- ( Material pràctic per a l'aprenentatge i la interpretació de la LSC: Apartat llengua de signes ) . -- 978-84-932511-0-9 . -- 107 p.
Fernández-Viader, M. Pilar [et al.]: Material per a l'anàlisi del discurs: màster en interpretació de la llengua de signes catalana d'àmbit lingüístic . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2003. -- 978-84-609-0052-8
Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; Boronat, Josep; Codorniu, Imma; Frigola, Santiago; García, Carlos; Jarque, Maria Josep; Serrano, Encarna: Aprenem LSC! 2: Manual per a l'ensenyament-aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana . -- 3a ed . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2007 . -- ( Aprenem LSC!, 2 ) . -- 978-84-607-5118-2 . -- 216 p.
Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; Boronat, Josep; Codorniu, Imma; Frigola, Santiago; García, Carlos; Jarque, Maria Josep; Serrano, Encarna: Aprenem LSC! 1: Manual per a l'ensenyament-aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana . -- 5a ed . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2006 . -- ( Aprenem LSC!, 1 ) . -- 978-84-607-5117-5 . -- 180 p.
Fernández-Viader; M. Pilar; Barea Ramos, Antonia; Barella Siscart, Georgina: Llengua de Signes Catalana (LSC) Nivell A2: usuari bàsic, plataforma: adaptat al Marc Europeu de les Llengües . -- 1a ed . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2015. -- 978-84-606-7061-2 . -- 169 p.
Fernández-Viader; M. Pilar; Barea Ramos, Antonia; Barella Siscart, Georgina: Llengua de Signes Catalana (LSC) Nivell A1. Usuari Bàsic. Adaptat al marc europeu de llengües . -- 2a ed . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2013. -- 978-84-616-3836-9 . -- 153 p.
García, Carlos; Codorniu, Imma: Aliments/ alimentos/ food. Aprenenem LSC: Manual per a l'ensenyament-aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2007 . -- 252 p.
Roura, Alexandra; Martín, Anna M.: Llengua de signes catalana, nivell 1: Introducció . -- Girona: MultiSignes, 2008. -- 978-84-612-7417-8 . -- 99 p.

Infantil

Alcántara, Ricardo; Serra, Sebastià: La màgia dels colors . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2011 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 14 ) . -- 978-84-92745-58-6 . -- 24 p.
Balada, Montse; Celorio, Joan M. (il·l.): Quin embolic còsmic! . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2009 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 7 ) . -- 978-84-92745-03-6 . -- 36 p.
Balada, Montse; Julve, Òscar: L'elefant Mainú i l'amistat . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2014 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 17 ) . -- 978-84-92745-91-3 . -- 24 p.
Balada, Montse; Martín, Sebas (il·l.): L'home més valent del món . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2008 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 4 ) . -- 978-84-96349-65-0 . -- 28 p.
Balada, Montserrat; Boatella, Pep: Un rei molt tossut . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2012 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 13 ) . -- 978-84-92745-52-4 . -- 26 p.
Barceló, Cèsar; Berenguer, Clara: La cua de sirena . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2019 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 23 ) . -- 978-84-17000-93-6 . -- 36 p.
Capdet, Víctor; Peix, Susana; Torres, Lorena (il·l.): El secret de la lluna . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2008 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 3 ) . -- 978-84-96349-64-3 . -- 30 p.
Casa, Lola; Cabaret, Pere (il·l.): Tot l'any . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2010 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 10 ) . -- 978-84-92745-20-3 . -- 34 p.
Celorio, Joan M; Esparraguera, Paula: On és la pilota? . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2015 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 20 ) . -- 978-84-92745-87-6 . -- 24 p.
Farré, Lluís; Ubach, Mercè: L'Hug el poruc . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2014 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 18 ) . -- 978-84-943051-1-5 . -- 24 p.
Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; Colell, Sandra: Del signe a la paraula . -- Barcelona: Editorial Miguel A. Salvatella, 1995 . -- 978-84-7210-829-5 . -- 112 p.
Fernández-Viader, M. Pilar; Segimon, Josep M.; Colell, Sandra; Sin, Y.: Del signe a la paraula . -- Barcelona: Editorial Miguel A. Salvatella, 1995 . -- 978-84-7210-828-8 . -- 64 p.
Gilbert, Trinitat; Mongay, Anna (il·l.): En Xim de les olles i el tiramisú . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2010 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 9 ) . -- 978-84-92745-19-7 . -- 24 p.
juanolo: La bruixa Lletjards . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2012 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 12 ) . -- 978-84-92745-41-8 . -- 26 p.
Juanolo: La nit de reis d'en Pau . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2008 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 5 ) . -- 978-84-96349-91-9 . -- 30 p.
Juanolo: M'he perdut! . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2007 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 1 ) . -- 978-84-96349-62-9 . -- 24 p.
Larreula, Enric; Sans, Eva (il·l.): El fabricant de fum . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2009 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 6 ) . -- 978-84-96349-95-7 . -- 24 p.
Llenas, Anna; Peix, Susana: El sol fa tard (LSC) . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2011 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 11 ) . -- 978-84-92745-34-0 . -- 26 p.
Minella, Marta; Cucurella, Marta (il·l.): D'amagatotis . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2008 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 2 ) . -- 978-84-96349-63-6 . -- 42 p.
Plans, Marta; Gubianes, Valentí: La Princeseta . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2017 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 22 ) . -- 978-84-17000-18-9 . -- 32 p.
Ribas, Miquel; Padilla, Roger (il·l.): Petita història d'un tovalló groc descolorit . -- Barcelona: El Cep i la Nansa, 2010 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 8 ) . -- 978-84-92745-10-4 . -- 28 p.
Sans, Eva: Un saxo al bosc . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2015 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 19 ) . -- 978-84-943051-9-1 . -- 24 p.
Segimon, Josep M.: Marcel·lí pa i vi : narracions en llengua de signes catalana . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2003 . -- 978-84-609-0055-9
Segimon, Josep M.; Fernández-Viader, M. Pilar: Animals/animales: Trilingüe Català, LSC i Castellà . -- Barcelona: Fundació ILLESCAT, 2000 . -- 978-84-607-5116-8 . -- 104 p.
Sunyer, Jordi; Peix, Susana: Saltironets . -- Barcelona: El cep i la Nansa, 2013 . -- ( Col·lecció Ginjoler , 15 ) . -- 978-84-92745-65-4 . -- 24 p.

Web


Aprenent la Llengua de Signes Catalana

Frigola, Santiago
Biblioteca de l'LSC by Santi


Centre d'Estudis LSC-UPF Actua de la Llengua de Signes Catalana

Deixa'ns Signar
Deixa'ns Signar: Diccionari de Llengua de Signes

Àgils Comunicació
El patrimoni festiu de Catalunya en LSC


Laboratori de Llengua de Signes Catalana

Vinardell, Marta
Logopèdia i TIC: Llengua de Signes


MOOC LSC


Sématos: Diccionari LSC

Vidiella, Benjamí
Signe 2

Cabeza, Cristóbal (coord.); Porteiro, Minia (coord.); Lara, Christian; Tapia, Marc; Fernández, Yubén; Ludwig, Jessica
Signem: Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana


SignPuddle LSC-ES

Vinardell, Marta (coord.); Cirera, Marga (coord.); Arriba, María José; Bosch, Marta; Carboneras, Laura; Castillo, Daniel; Codorniu, Imma; Farrerons, Judit; Frigola, Santiago
Terminologia específica de la LSC relacionada amb l'àrea de llengua

Àgils Comunicació
Vídeo curs llengua de signes: els animals

Àgils Comunicació
Vídeo curs llengua de signes: els colors

Àgils Comunicació
Vídeo curs llengua de signes: els dies de la setmana i els mesos de l'any

Àgils Comunicació
Vídeo curs llengua de signes: els números

Àgils Comunicació
Vídeo curs llengua de signes: la família

Llamero, Inés
Web de la Llengua de Signes Catalana

FESOCA
WebVisual: Signes LSC


Wikisign LSC: El Diccionari Lliure de la Llengua de Signes Catalana

Arriba, María José
Zona Clic: La llengua de signes catalana (LSC)