Interrogació

1. Introducció
2. Interrogatives absolutes
         a) Components no manuals
         b) Signe ‘sí-no’
         c) Repetició del subjecte pronominal
         d) Interrogatives alternatives
3. Interrogatives parcials
         a) Component no manual
         b) Signes interrogatius
4. Preguntes retòriques

 

 

 

 

1A fi d'obtenir informació de l'interlocutor, un signant formula una pregunta mitjançant una oració interrogativa. Per marcar aquest tipus d'expressió s'utilitzen de forma decisiva els components no manuals. Observa els exemples següents:

‘Plou.’
‘Plou?’

L'única diferència formal entre les dues oracions són els trets no manuals, que permeten distingir l'oració enunciativa de la interrogativa. En el discurs, la seva funció és diferent, ja que una oració enunciativa aporta informació, mentre que la interrogativa demana informació.