Abstracte
Adjectiu
Adverbi
Afirmació / Afirmativa
Arbitrari
Aspecte
Aspecte continuatiu o duratiu
Aspecte habitual
Aspecte iteratiu
Aspecte perfectiu
Aspecte perfecte
Classificador de manipulació i instrumental
Classificador descriptiu
Classificador semàntic o proforma
Comparació
Component bucal
Component parlat
Component manual
Component no manual
Components bàsics
Concordança
Configuració
Discurs
El·lipsi
Èmfasi / Emfatitzar
Espai neutre
Espai sígnic
Expressió facial
Forma bàsica
Futur
Gramàtica
Icònic
Incorporació del nombre
Imperatiu
Localització / Localitzar
Lloc d'articulació
Mà activa o dominant
Mà passiva o no dominant
Marcador no manual
Mirada
Morfema
Moviment
Negació
Nombre
Objecte
Oració
Oració interrogativa
Oració interrogativa absoluta
Oració interrogativa parcial
Orientació
Paràmetres formatius
Passat
Persona
Plural
Plural col·lectiu
Plural distributiu
Pregunta retòrica
Present
Pronom personal
Receptor
Reciprocitat / Recíproc
Reduplicació
Referent
Relació gramatical
Signant
Signe
Signe auxiliar de concordança
Signe bimanual
Signe de comparació
Signe lèxic
Signe monomanual
Simultaneïtat
Singular
Subjecte
Substantiu
Tema
Temps verbal
Unitat mínima
Verb
Verbs de concordança o direccionals
Verbs direccionals inversos
Verbs direccionals recíprocs
Verbs fixos
Verbs locatius o espacials