Ordre bàsic dels signes

1. Introducció
2. Alguns principis d’ordre oracional
         a) Ordre bàsic
         b) Informació temporal i espacial
         c) El tema
         d) Adjectius
3. Simultaneïtat

 

 

 

1Com és esperable, intentar establir un únic ordre dels signes en una oració és impossible, ja que hi ha molts factors que influeixen en l'ordenació lineal dels elements. De totes maneres, podem partir d'un ordre bàsic, que és aquell que es manifesta en una oració afirmativa que aporta informació nova de manera neutra sense destacar cap dels seus elements en particular. Per exemple, davant la pregunta ‘Què ha passat?’ podem obtenir la resposta següent:

‘La meva amiga ha perdut el llibre de lingüística.’