Cursos | Documents | Persones

Cursos

Análisi de la noció de discontinuitat en les teoríes de la materia i de la radiació - Esteve Terradas i Illa

Teoríes de la materia i de la radiació

31/5/1915 - 2/6/1915

Barcelona - Sala de Ciències de l'IEC


Representació conforme i unificació de funcions analítiques - Julio Rey Pastor

Matemàtiques (Àlgebra)

27/5/1915 - 8/6/1915

Barcelona - Sala de Ciències de l'IEC


Principi de Simetría - Lucien Poincaré

Matemàtica

28/5/1916 - 28/5/1916

Barcelona


Les radiacions i la radiactivitat de la materia (Formació, naixement i acció dels raigs ionisants) - D. B. Szilard

Radiactivitat

28/4/1916 - 21/6/1916

Barcelona - Laboratori d'Investigacions i Assaigs (Universitat Industrial)


Solucions periòdiques i teoría de la lluna de Brown - Esteve Terradas i Illa

Problemes de Dinàmica que es formulen per equacions no integrables exactament

20/6/1916 - 28/6/1916

Barcelona - IEC


Sense títol (curs anunciat no donat) - Jackes Hadamard

//1919 - //


La Relativitat i les noves teories de coneixement - Esteve Terradas i Illa

Relativitat

2/12/1920 - /12/1920

Barcelona - Sala de Ciències de l'IEC


Qüestions de Mecànica, Clàssica i Relativista - Tulio Levi-Civita

Mecànica, Clàssica i Relativista

17/1/1921 - 22/1/1921

Barcelona - Sala de Ciències de l'IEC


Poincaré i la teoria de les equacions diferencials - Jackes Hadamard

Equacions diferencials

8/4/1921 - 16/4/1921

Barcelona - IEC


Aspectes recents de la Teoria de la Relativitat - Albert Einstein

Aspectes recents de la Teoria de la Relativitat

24/2/1922 - 28/2/1922

Barcelona - Sala de Sessions de l'Excma. Diputació de Barcelona.


Conferència preliminar a Hermann Weyl - Esteve Terradas i Illa

1/3/1922 - 1/3/1922


Analisi matemàtic del problema de l'espai - Hermann Weyl

Relativitat

2/3/1922 - 15/3/1922

Barcelona - Sala de Ciències de l'IEC


Questions de Física Moderna - Arnold Sommerfeld

Física matemàtica

27/3/1922 - 1/4/1922

Barcelona - Sala de Ciències de l'IEC


Noves recerques sobre la Geometria i la Teoria de les Funcions - Béla Kerékjártó

Geometria i Teoria de Funcions

19/5/1923 - 20/6/1923

Barcelona - IEC