ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

energia

nom femení
Terminologicitat: 1
Educació Química - EduQ (2008)
Freqüència: 83

Resulta fàcil, però, mostrar, amb càlculs ben senzills, que les petites reduccions en el consum energètic per càpita, per seguir amb aquest exemple, en multiplicar-se pels milions de persones que poden fer aquest estalvi, es converteixen en quantitats ingents d’energia, amb la reducció consegüent de recursos utilitzats i de la contaminació ambiental corresponent.
Educació Química - EduQ (2008)
Freqüència: 83

Càlculs ben senzills, però, mostren que, per exemple, les petites reduccions individuals de consum energètic, multiplicades pels milions de persones que poden realitzar aquest estalvi al món, suposen quantitats ingents d’energia, amb la reducció consegüent de contaminació ambiental.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

Tenia, a més, un caràcter emprenedor i jovenívol, amb una gran capacitat per a entusiasmar-se per qualsevol activitat nova que emprenia, i de transmetre aquest entusiasme; una personalitat tenaç i alhora dúctil, i una enorme capacitat de treball sostinguda en una energia vital que mantingué fins al darrer moment (passats els seus setanta anys, inicià amb entusiasme l’estudi de la llengua russa).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

No hi ha cap sistema químic més simple que una cèl·lula que exhibesca les propietats mínimes d’automanteniment (usant fonts de matèria i energia externes) i d’autoreproducció.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

Arran d’aquests processos de nucleosíntesi, s’arriba a una situació on l’energia alliberada en les reaccions de fusió no pot contrarestar el col·lapse gravitatori de l’estrella i en resulta la seva explosió violenta, que dóna lloc a nuclis encara més pesats per processos de captura de neutrons, fins l’U92.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

L’elevat grau de desenvolupament que està adquirint la nostra societat, a causa del constant increment en la demanda de béns de consum i de les exigències d’avenç tecnològic, porta com a conseqüència un augment de la despesa d’energia i recursos primaris i de les etapes de transformació industrial.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

Aquesta primera radiació no té energia suficient per a la fotòlisi del HNO3, però en canvi pot produir la fotòlisi de les espècies Cl2, Cl2O2, HCl i ClNO2, i donar lloc a la parella Cl/ClO.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

El que pretenem dir és que no n’hi ha prou amb identificar les espècies químiques, sinó que, en aquest cas, hem de substituir el paper del tipus de molècula, pel que correspon al tipus d’energia rellevant dins de cada etapa reactiva.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

Així, que un procés químic tingui lloc s’atribueix, ja en termes més precisos, al fet que els reactius disposen de suficient energia emmagatzemada com per poder transformarse en productes.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

La forma habitual d’emmagatzemar aquesta energia és la de moviment intern, explícitament en forma de vibració (compressió dels enllaços), rotació (gir al voltant d’algun eix molecular) i energia electrònica (moviment dels electrons).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

Cada molècula presenta una facilitat diferent per emmagatzemar energia en cada un dels tipus esmentats, i també cada molècula presenta una eficiència diferent a l’hora de transferir aquesta energia, de manera que sigui útil per trencar enllaços i donar lloc a reacció química.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

La recerca més detallada en mecanismes de reacció persegueix, així, esbrinar si es produeix intervenció d’estats electrònics, vibracionals i/o rotacionals moleculars, a més de l’efecte global de l’ energia translacional, parametritzada estadísticament per mitjà de la temperatura.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 198

Aquest fenomen és especialment rellevant pel fet que, normalment, l’energia emmagatzemada en els modes vibracionals i electrònics és la mínima possible –estrictament, decau exponencialment amb l’augment d’energia en cada mode, fet que es coneix com a distribució estadística, o d’equilibri tèrmic, o també comportament ergòdic.
Revista de Tecnologia (2004)
Freqüència: 53

Hi participaren un total de tretze centres educatius, que presentaren quaranta-dos projectes agrupats en diferents àmbits: tèxtil, habitatge, motors i estructures, energia, electricitat i electrònica, organització industrial, informàtica i altres.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

Per tal que els robots tinguin energia suficient per a desenvolupar les seves tasques, aquests incorporen petites bateries i un sistema de transmissió d’energia sense fils per mitjà d’un sistema d’inducció electromagnètica.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

Els principals mòduls dels robots dissenyats són: un mòdul de locomoció que permet un moviment de tres graus de llibertat (x, y, ?z); un mòdul de manipulació basat en un braç i una eina específica; un mòdul electrònic que incorpora els circuits per a fer la interfície amb els sensors i actuadors, el sistema de comunicació per mitjà d’infrarojos; un sistema d’emmagatzemar energia i un sistema de localització basat en franges de Moiré (figura 2).
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

FIGURA 8. Comparació entre potència instal·lada i energia produïda a Catalunya el 2004 (Asociación Nuclear, 2005).
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

De vegades es fa referència a l’estalvi energètic i a la millora de l’eficiència en els processos que consumeixen energia, i això són bones accions que cal anar fent.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

Cal vetllar perquè en tot moment existeixi energia suficient per a atendre la demanda i amb el marge suficient per a donar seguretat al subministrament.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

Per a il·lustrar la magnitud d’aquest tall de subministrament cal indicar que això equival a deixar el 50 % de Catalunya sense energia elèctrica.
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

FIGURA 8. Comparació entre potència instal·lada i energia produïda a Catalunya el 2004 (Asociación Nuclear, 2005).
Revista de Tecnologia (2006)
Freqüència: 53

Això vol dir que a Catalunya 5 de cada 10 ordinadors funcionen amb energia nuclear, 5 de cada 10 fluorescents funcionen amb energia nuclear, 5 de cada 10 tramvies funcionen amb energia nuclear, 5 de cada 10 mòbils funcionen amb energia nuclear.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 227

En uns casos veurem aplanament de la A, de la I o de la F, ailladament, lo qual indicarà disminució de la força auricular, o modificació de la del ventrícol; en altres se nota, ja sola, ja associada a dites depressions, la presencia de forta 1 p, o sia certa dificultat en la propagació de l'ona a través de la massa ventricular; en altres hi ha aplanament total de la gràfica, com si existís disminució de l'energía total de la contracció cardíaca, veritable al·lodinamia, signe, potser, d'un començament de miocarditis tòxica que evolucionarà ulteriorment sense grans manifestacions, o d'infiltració específica de les coronaries, indici de llur esclerosi.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 227

En una de les nostres observacions es tractava d'un cas de fagedenisme serpiginós tòrpid dels genitals de dos anys de duració, havent-hi trobat una depressió total i complerta de la gràfica, indicadora de profundes alteracions de l'energía i fins de l'integritat del miocardi; en les quals la fibra es defensa malament i no compleix son treball; sols, després de moure's el malalt, se presentava considerable taquicardia.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 227

Aquests anticossos tenen la propietat d'actuar amb gran energía damunt l'antigen , o sigui damunt la materia primera que ha donat lloc a la seva formació per una reacció natural de la materia viva, digerint-la, si es tracta de materia insoluble en el medi intern, morfològica o no, o bé neutralitzant-les o descomponent-les, si es tracta de substàncies tòxiques.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 227

Va reaccionar amb igual energía amb una dosi petitíssima de tuberculina, si bé l'estat d'hipersensibilitat fou poc persistent.
Treballs de la Societat Catalana de Biologia (1913)
Freqüència: 227

Així és com se reforcen les energíes defensives del medi intern, se augmenta la potencia de les lisines, bacteriolisines i de tota mena de ferments dels quals no coneixem l'acció isolada i englobem sota el nom comú de proteolítics; així també és com el mig intern adquireix propietats antitòxiques que en bona part passen als sèrums que usa la terapèutica com a recursos curatius de moltes malaltíes.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

La manca de ramats causada en part per la falta de pastures, sovint associades a masses forestals (Bernat, 2002), o l’espectacular pujada dels preus dels combustibles vegetals (Zamora, 1973: 432), amb tot el que això representava per a les economies domèstiques i els sectors productius basats en aquesta font d’energia, són exemples d’alguns dels efectes col·laterals d’aquesta reculada.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

Tant és així que l’any 1887, quan es reprenen els treballs de perforació del túnel de l’Argentera, a Espanya ja hi havia cinc empreses elèctriques que estaven produint i comercialitzant l’energia elèctrica a cinc poblacions, i per tant les solucions tècniques eren conegudes.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

La central d’energia, que disposava d’una màquina de vapor, tenia quatre màquines Gramme L5, dues en funcionament i dues de reserva per si de cas s’avariaven una o dues de les primeres.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

A més, el flux d’aire requerit per arribar a la temperatura de fusió del ferro necessitava un complex sistema mecànic de manxes mogudes per energia hidràulica.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

A més de l’impuls que l’Exposició de la Llum i també, no cal oblidar-ho, l’Exposició Internacional de Barcelona pretenien donar a la implantació de l’electricitat com a energia de consum dels particulars, diverses publicacions que poden catalogar-se dins de la categoria de divulgatives perseguien els mateixos fins.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

L’energia hidràulica era la més apreciada pels empresaris de final del segle XIX.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

Per complementar aquesta energia hidràulica irregular, es va preveure dues màquines de vapor de La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, una a cada nau extrema del complex fabril.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

El cicle dels àcids tricarboxílics no només produeix energia mitjançant la combustió d’acetats, sinó que es connecta amb altres processos metabòlics, com la síntesi i degradació de proteïnes, sucres i àcids grassos.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

La formació sobre novetats tècniques i científiques es plasmà en diverses conferències, cursos, jornades i exposicions sobre temes tan diversos com: el panorama de la física i de l’energia nuclear a França (març de 1958), les qualitats del cotó i la maquinària tèxtil (març de 1959), la distribució quàntica natural (març de 1961), la regulació de velocitat, l’electrònica, matemàtiques modernes, lectura ràpida, àlgebra lineal i la fiabilitat (tots el 1972), prospecció i investigació geològica (abril de 1973), energia i ambient (el 1974) i xarxes de baixa tensió (juny de 1975).
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

En el camp de les activitats d’actualització tècnica destaquen un curs sobre càlcul d’estructures adreçat a la construcció de naus industrials i un altre sobre energia solar, tots dos desenvolupats el 2004.
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica (2008)
Freqüència: 57

Divideixo aquest grup en dos àmbits: l’estat de la tècnica, que defineix la capacitat d’aquesta incloent, per tant, les fonts d’energia i la capacitat de mecanitzaciómida-precisió-maquinària, així com la disponibilitat al mercat de matèries primeres naturals, artificials o sintètiques.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons