ExtractCIT

a la revista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

imant de base molecular

sintagma nominal masculí
Terminologicitat: 0
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

Hi ha una certa confusió sobre la mateixa definició dels anomenats imants moleculars o també imants de base molecular.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

En canvi, s’anomenen imants de base molecular els imants que s’obtenen mitjançant ordenament tridimensional de molècules prèviament sintetitzades i que s’enllacen en la xarxa cristal·lina a través de diversos tipus d’enllaços.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

La possibilitat d’obtenir imants de base molecular depèn de la dimensionalitat de les espècies sintetitzades: una molècula aïllada sol presentar fenòmens magnètics d’ordenament a llarga distància a temperatures de milikelvins; en augmentar la dimensionalitat de l’espècie a mono- bi- o tridimensional, aquesta temperatura es va fent cada cop més alta.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

En el cas d’inclinació es parla del fenomen del canting (en terminologia anglesa) que, com veurem més endavant, és una de les causes de possible formació d’imants de base molecular.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

N’hi ha de dues classes: els imants de base molecular, formats per molècules o espècies de baixa dimensionalitat unides de forma tridimensional, i els nanoimants o imants moleculars, que són molècules d’espín gran i forta anisotropia que presenten un temps llarg de relaxació d’espín.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

Quan es parteix del lligand 1,3-propilen-bis(oxamato)cuprat(II) (fig. 4, X = H), no es forma cap imant molecular, mentre que si es parteix del derivat 2-hidroxo-1,3-propilen-bis(oxamato) cuprat(II) (fig. 4, X = OH), el resultat final és un imant de base molecular.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

Un dels primers imants de base molecular es va obtenir als EUA per J. S. Miller (1986).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

Un fet interessant que demostra la importància dels enllaços tridimensionals en la formació d’imants de base molecular és el següent: els ions CuII duen una molècula d’aigua de coordinació.
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

De l’estructura dels dos compostos, se’n poden extreure conclusions vàlides per a tots els tipus d’imants de base molecular: la unió entre el compost aniònic mononuclear de CuII i el catió MnII dóna lloc, en ambdós casos, a agrupacions bidimensionals tipus «bresca» o «tela de galliner» (fig. 8).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

A partir de 1990 s’han descrit diversos exemples d’imants de base molecular de naturalesa bidimensional, similars als anteriors però amb lligand pont oxalat, [M’M(ox)3]- (M’= MnII, FeII, CoII, NiII i CuII; M = FeIII, CrIII).
Revista de la Societat Catalana de Química (2000)
Freqüència: 20

En l’àrea dels imants de base molecular, els millors resultats s’han obtingut, sens dubte, amb els compostos bimetàl·lics amb pont cianur de la família del blau de Prússia, de fórmula general Ap[B(CN)q]2·nH2O.

 

IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. informacio@iec.cat - Informació legal

2022

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons