Actes | Activitats | Publicacions | Persones

Actes

Institut de Ciències - 16 / 6 / 1911

Publicacions rebudes (Revista de Educación) i comunicacions rebudes: treballs del prof. Giuseppe Peano "Les definicions matemàtiques"


Institut de Ciències - 15 / 3 / 1912

Acord de distribució de fons per a la Biblioteca de mà (dades per seccions i encarregats: Terradas - Matemàtiques i físico-químiques; Pi i Suñer - biològiques; Bofill - Historia Natural descriptiva i Ciències Aplicades; Corominas - Filosofia i Ciències Socials).


Institut de Ciències - 19 / 7 / 1912

Assistència a congressos: Esteve Terradas al Congrés de Matemàtiques de Cambridge amb comunicació.


Institut de Ciències - 11 / 10 / 1912

Informe d’assistència a congressos d'Entomologia (Oxford), Educació Moral (l'Haia) i Matemàtiques (Cambridge).


Institut de Ciències - 10 / 6 / 1914

Comunicacions rebudes: Circol Matemàtic de Palermo (delegat a la Festa del 30è aniversari)


Institut de Ciències - 13 / 7 / 1914

Sessió d'estudi del projecte d'ensenyança superior; sol·licitud de quantitat consignada en l'anomenat Pressupost de Cultura per a la Biblioteca de la secció; que siguin rendes anuals pel sosteniment de al menys quatre seminaris (ciències físiques, matemàtiques, biològiques, filosòfiques i socials)


Institut de Ciències - 21 / 10 / 1914

El Sr. EsteveTerradas comunica haver-se aprovat, al Consell d'Investigació Pedagògica, la part del programa de petits cursos proposat per l'Institut, relatiu a professors espanyols de fora de Catalunya. Aquesta part es refereix als cursos dels Srs. Dalmau i Rey i Pastor, als quals es destinaran respectivament les quantitats de 2000 i mil pessetes; 3000 són destinades a materials.


Institut de Ciències - 28 / 10 / 1914

Publicacions rebudes: Societat Matemática Alemana


Institut de Ciències - 4 / 11 / 1914

El Sr. Terradas comunica que al Consell d'Investigació Pedagògica han estat aprovats els programes de cursets per a professors espanyols presentat per l'Institut, amb l'excepció del del Sr. Morente, del qual per oblit no es va parlar. No obstant, hi haurà manera d'aplicar a aquest curs la quantitat consignada en concepte de material per al curs del Sr. Rey Pastor, vist que en aquest el material serà innecessari.


Institut de Ciències - 2 / 12 / 1914

Publicacions rebudes: Societat Matemática Española


Institut de Ciències - 2 / 12 / 1914

Primera publicació del premi [Francesc] Vives i altres premis (creació d'un premi amb el nom de la Secció a un treball d'investigació sobre ciències filosòfiques, matemàtiques, biològiques i d'Història Natural). Programa dels cursos monogràfics i d'intercanvi editat pel Consell d'Investigació Pedagògica (sol·licitud per separar els cursos de Ciències pures de les d'aplicació, i per inscripció gratuïta als cursos de Esteve Terradas i Pi i Suñer; canvi de lloc per la inauguració dels cursos).


Institut de Ciències - 9 / 12 / 1914

[...] continuant l'estudi de l'organització de cursos especials, que es fan d'acord amb el Consell d'Investigació Pedagògica, s'acorda que el curs del Sr. Rey Pastor comenci el vinent mes de maig [...]


Institut de Ciències - 10 / 2 / 1915

Havent de fixar-se el pla de cursets a donar segons acord del Consell d'Investigació Pedagògica per demanda de l'Institut, s'acorda fer aquesta fixació en la sessió pròxima [...] s'acorda que aquests s'anunciïn per al pròxim mes de març.


Institut de Ciències - 24 / 2 / 1915

Se continua estudiant l'organització dels cursets monogràfics d'alts estudis i d'intercanvi en el vinent semestre de primavera. El Consell d'Investigació Pedagògica publicarà un follet de prospecte amb els títols i indicacio de l'objecte d'aquests cursos, els quals començaran en dia 21 de març.


Institut de Ciències - 17 / 3 / 1915

S'aproven els termes definitius del programa de cursos monogràfics instaurats aquesta primavera sota el doble patronatge de l'Institut i del Consell d'Investigació Pedagògica.


Institut de Ciències - 14 / 4 / 1915

Es presenta a la Secció el programa dels cursos monogràfics i d'intercanvi que ha editat el Consell d'Investigació Pedagògica. Havent-se fet algunes observacions a aquest projecte s'acorda oficiar al Consell esmentat el vot que en l'avenir sien netament separats els cursos referents a ciències pures dels d'aplicació. A més s'acorda estudiar la manera que sia gratuïta l'inscripció als cursos que han de donar els senyors Terradas i Pi i Suñer.


Institut de Ciències - 21 / 4 / 1915

Es fixa part de l'Horari corresponent als Cursos Monogràfics i d'intercanvi d'aquesta primavera. Sobre l'organització de les futures sèries d'aquests cursos es manifesta dins la Secció el desig que una part d'ells sia organitzada directament dins la Secció. S'estudiarà la manera de donar forma a aquest projecte.


Institut de Ciències - 9 / 6 / 1915

Es dóna compte de l'estat dels cursos monogràfics i d'intercanvi, acordant-se procurar l'immediat pagament de les quantitats convingudes amb el professor Sr. Rey Pastor, i els de la sèrie de Ciències Biològiques.


Institut de Ciències - 16 / 6 / 1915

El Secretari dóna compte de l'èxit amb què s'està verificant les sèries de Cursos Monogràfics i d'Intercanvi. [...] S'acorda anticipar del fons de l'Institut el treball de les conferències del Sr. Rey Pastor, dins la Sèrie de Cursos Monogràfics i d'Intercanvi.


Institut de Ciències - 23 / 6 / 1915

El Sr. Tresorer comunica haver satisfet al Sr. Rey Pastor la quantitat de mil pessetes, en concepte d'anticip per al seu curs, dins la sèrie d'intercanvi. Aquesta quantitat es retornarà del fons constituït a l'efecte dins el pressupost d'enguany a la Diputació Provincial.


Institut de Ciències - 30 / 6 / 1915

Els Srs. Terradas i Pi i Suñer presenten projectes de cursos que es podran donar el pròxim hivern per encàrrec de l'Institut de Ciències. Proposen que […] continuïn els cursos dels Srs. Dalmau i Rey Pastor, que han estat inclosos aquesta primavera dins la sèrie dels cursos monogràfics i d'intercanvi. Així s'acorda en principi, convenint-se en demanar a l'Excma. Diputació una subvenció especial per ajuda d'aquests cursos. En cas que aquesta subvenció no fos obtinguda immediatament, l'Institut avançarà les quantitats corresponents i, en cas de no obtenir-se aquella, els pagarà de son propi fons, fins a la quantitat de 5.000 pessetes.


Institut de Ciències - 7 / 7 / 1915

S'aprova en principi el programa de cursos d'ampliació per al pròxim curs acadèmic en la següent forma: Curs Clapareda (retribució 1300 pts.) - Antonio García Banús (1000) - Julio Rey Pastor (700) - Manuel Dalmau (500) - Leandre Cervera (500) - Sgeland (1000). S'aplicaran al mateix l'import de les matrícules i a més 500 pessetes.


Institut de Ciències - 14 / 7 / 1915

El pressupost d'aquests cursos [d'ampliació] resta doncs consignat en la forma següent: Claparède _ 1300 ptas / Banús _ 1000 " / Rey _ 700 " / Dalmau _ 500 " / Sgeland _ 1000 " Es dedicaran 500 pessetes a material, sens perjudici d'esmerçar en el mateix l'import de les matrícules.


Institut de Ciències - 19 / 4 / 1916

Altra comunicació és de la Comissió Euler, de Basel, participant la continuació de l'obra malgrat les circumstàncies actuals i demanant l'import de la cotització de l'Institut com a protector de la mateixa. Passa al Sr. Tresorer.


Institut de Ciències - 7 / 6 / 1916

El Sr. Terradas demana que sigui suspès el seu [curs monogràfic].


Institut de Ciències - 21 / 6 / 1916

S'acorda editar en aquest any les conferències donades en els cursos d'intercanvi pels Srs. Dorado Montero i Rey Pastor. El Sr. Terradas anuncia un treball seu per a la mateixa sèrie de cursos.


Institut de Ciències - 27 / 12 / 1916

Croquis que han de il·lustrar els monogràfics de la sèrie de "Cursos de Física i Matemàtica" (contractació de dibuixant tècnic).


Institut de Ciències - 18 / 4 / 1917

Altra comunicació de la Eulergesellschaft referent a la quota de l'any darrer, passa al Sr. Tresorer de la Secció. [...] Escaient-se, segons conveni pres an abril de 1915, l'atribució del premi l'any vinent a treballs d'ordre de les ciències físico-matemàtiques, el Sr. Terradas proposa que s'ofereixi al millor treball tractant d'una de les qüestions següents: - Sobre la funció de Riemann i les aplicacions a la teoria dels números.- Sobre uniformació de funcions analítiques.- Una Memòria.- Exposició de treball sobre la teoria del xoc i que sigui un positiu avenç sobre la teoria de Herz.- Teoria del moviment dels petits planetes segons els nous mètodes de la Mecànica celest.- Mètodes moderns de càlcul ràpid de les òrbites.- Solucions periòdiques i assimptòtiques en el problema del moviment d'un sòlid amb un punt.


Institut de Ciències - 9 / 5 / 1917

Es presenten les dues noves publicacions de l'Institut: el volum Julio Rey Pastor dins la Biblioteca de Cursos de Física i Matemàtica i el darrer nombre dels "Arxius".


Institut de Ciències - 17 / 10 / 1917

El Sr. Terradas comunica a la secció la publicació d'un nou volum dins la sèrie de Cursos de ciències Fisico-matemàtiques. És una monografia del Sr. Palacios titulada "Els treballs de Knutsen sobre els gasos enrarits".


Institut de Ciències - 24 / 4 / 1918

Es dóna compte del dictamen corresponent als premis de Ciències i "Jordi Bonet". Premi de Ciències.- És concedit al Professor D. Josep M. Planas, Catedràtic de Mecànica Celest de la Universitat, pel seu treball sobre "El·lipsoide de Dirichlet".


Institut de Ciències - 15 / 1 / 1919

El Sr. Terradas presenta una comunicació sobre l'estat actual del càlcul de voltes de molta llum i molt rebaixades explicant els seus treballs per reduir l'empirisme que serveix d'instrument als mètodes de càlcul actuals, de manera que la corba d'entre dos vingui definida com resultat de l'estabilitat elàstica de la volta.


Institut de Ciències - 4 / 3 / 1919

Comunica igualment el Secretari, que el Concurs per al premi de Ciències d'enguany ha restat desert i que s'ha rebut per al premi Prat de la Riba els següents treballs: "Tractat d'Aritmètica i Geometria pràctiques", per Lluís G. Castellà, Doctor en Ciències, Professor de Matemàtiques a l'Escola Industrial de Cartagena. […]


Institut de Ciències - 4 / 11 / 1919

També es dóna compte de l'estat de les publicaciones pendents. Figurant entre els treballs en preparació per a llur publicació als "Arxius", un del Sr. Palacios, del qual no han retornat les proves enviades, s'acorda remetre-li noves proves amb prec de posar el text de l'article al punt d'informació que comporten les darreres adquisicions científiques sobre l'assumpte. S'acorda que amb el treball del Sr. J. M. Plans, distingit amb el premi de Ciències a l'últim concurs de l'Institut, es constitueixi el fascicle III de la col·lecció de Física i Matemàtica dirigida pel Sr. Esteve Terradas.


Institut de Ciències - 3 / 12 / 1919

Havent de figurar en un dels pròxims números dels "Arxius" un treball del professor Palacios, entregat de temps, s'acorda remetre a dit senyor proves del mateix, amb prec de revisar-les i de completar l'estudi en el sentit de posar-lo al corrent de la nova literatura sobre el tema […] S'acorda també enllestir els treballs per la publicació de la monografia del Sr. Plans dins la sèrie dels cursos de Física i Matemàtica, que dirigeix el Sr. Esteve Terradas.


Institut de Ciències - 12 / 1 / 1921

Composició del treball de Julio Palacios sobre "propietats dels gasos ultraenrarits" per a la Col·lecció de Cursos de Física i Matemàtica (Terradas)


Institut de Ciències - 20 / 7 / 1921

A continuació és donat compte d'haver tramès el Sr. Terradas la primera de les lliçons donades per Jacques Hadamard sobre "Poincaré i la teoria de les equacions diferencials" en els Cursos Monogràfis d'Alts Estudis i d'Intercanvi, interessant la publicació de la totalitat de les lliçons de dit senyor en la col·lecció de Física i Matemàtiques que dirigeix el mateix Sr. Esteve Terradas. Se n'acorda la publicació però a reserva de tenir primerament reunit el text de la totalitat de les lliçons per a demanar pressupost a vàries impremtes.


Institut de Ciències - 12 / 10 / 1921

És donat compte que s'estan imprimint a la Casa de caritat les quatre conferències sobre "Qüestions de mecànica clàssica i relativista" donades pel Sr. Tulio Levi-Civita en els Cursos Monogràfics d'Alts Estudis i d'Intercanvi (1920-1921). Aquest volum, de 500 exemplars, serà el III de la Sèrie de Cursos de Física i Matemàtica que dirigeix el Sr. Esteve Terradas. Respecte de les sis lliçons de Jacques Hadamard "Poincaré i la teoria de les equacions diferencials" donades en els Cursos Monogràfics d'enguany -de les quals el senyor Bonaventura Bassegoda i Musté n'ha fet un resum per ésser publicat en l'esmentada col·lecció- inseguint l'acord pres en la sessió última, se n'ha donat pressupost a tres impremtes […] S'acorda demanar a la impremta Henrich un pressupost de 550 exemplars amb mostra de paper acompanyada.


Institut de Ciències - 19 / 10 / 1921

En atenció al nou pressupost de les conferències de Jacques Hadamard presentat per la Impremta Enrich i Cia. O siguin 1,150 pessetes cada 500 exemplars del mateix paper, tamany i tipus que els altres volums de la Col·lecció de Física i Matemàtiques, s'acorda que l'original d'aquelles sigui portat sens trigança a dita impremta per a començar-ne la impressió, però sota la base que el Sr. Terradas en vegi i revisi les proves.


Institut de Ciències - 29 / 10 / 1921

L'infraescrit Secretari dóna compte que s'ha tornat a reprendre la impressió dels treballs o estudi del Sr. Julio Palacios sobre les Propietats dels Gasos Ultraenrarits, la qual feia algun temps estava sospesa a la impremta Henrich i Cia.; que dita impremta ha promès tenir per tota la setmana entrant proves de la totalitat de les conferències de Mr. Hadamard a què es refereixen les actes anteriors [...]


Institut de Ciències - 12 / 11 / 1921

L'infraescrit Secretari dóna compte de l'estat actual de les publicacions de la Secció en la següent forma: Les conferències de Mr. Hadamard i les del Sr. Julio Palacios són ja compostes del tot i trameses respectivament al Sr. Bonay, Bassegoda i al Sr. Palacios per a que les revisin: a la impremta Henrich i Cia. tenen ja tot l'original per als Arxius i començaran a compondre'l el dilluns vinent. [...]


Institut de Ciències - 19 / 11 / 1921

L'infraescrit Secretari dóna compte de l'estat de les publicacions en la forma següent: [...] les [últimes proves] de les conferències de Mr. Hadamard s'estan compaginant; les III i IV del Sig. Tulio Levi Civita son en curs de composició a la Casa de caritat; les proves compaginades del Sr. Julio Palacios […] no han estat encara retornades; […]


Institut de Ciències - 3 / 12 / 1921

[...] Els Arxius s'estan compaginant de la II de les conferències de Tulio Levi Civita el Sr. Terradas ha tornat les segones proves compaginades; les ja compaginades de Mr. Hadamard s'estan corregint una altra vegada; al Sr. Julio Palacios hom li ha tramès segones proves compaginades del seu treball i dels altres treballs no pot comunicar-ne res de nou. També dóna compte a la Secció que el Sr. Terradas pregà a la Secció la publicació en Arxius dels dos treballs del P. Rafael a què es refereix l'acta de dotze d'octubre últim [però no s'hi ha trobat cap referència]; que el mateix Sr. Terradas havia donat el seu consentiment per a la publicació de les conferències de Mr. Hadamard redactades pel Sr. Bassegoda i havia ordenat la tramesa -acomplida el 30 de novembre últim- al Sr. Josep M. Plans, Professor de Mecànica Celest a la Universitat de Madrid del treball, original d'aquest senyor, titulat "Sobre els moviments vibratoris el·lipsoidals o de Dirichlet en una massa fluïda en rotació que afecti la forma d'el·lipsoide de Jacobi i llur estabilitat", per tal que l'esmentat autor l'adapti a la Col·lecció de Física i Matemàtiques en la qual ha d'ésser publicada.


Secció de Ciències - 17 / 12 / 1921

L'infraescrit Secretari-redactor dóna compte de l'estat de les publicacions en la següent forma: Les conferències de Mr. Hadamard són de segones proves en poder del senyor B. Bassegoda; [...] el fascicle del Sr. Palacios s'està tirant; de les conferències del Sr. Levi-Civita s'està tirant la segona i ben aviat es procedirà a compondre les altres dues restants; [...]


Secció de Ciències - 31 / 12 / 1921

El fascicle del Sr. Palacios sobre els gasos ultraenrarits ja està tirat faltant només enquadernar-lo. El fascicle que conté les conferències de Mr. Hadamard està a punt d'ésser tirat.


Secció de Ciències - 14 / 1 / 1922

L'infraescrit Secretari-Redactor dóna compte de l'estat de les publicacions en la forma següent: [...] les conferències de Mr. Hadamard i l'estudi del Sr. J. Palacios sobre Propietats dels gasos ultraenrarits, ja estan tirats, faltant només imprimir-ne la coberta en la qual s'han hagut d'introduir algunes reformes per tal d'anunciar ben coordinades les publicacions de la Secció; [...]


Secció de Ciències - 28 / 1 / 1922

L'infraescrit Secretari dóna compte de l'estat de les publicacions com segueix: Estan a punt d'ésser rebuts a l'Institut els exemplars de les conferències de Mr. Hadamard i del treball del Sr. Palacios; [...]


Secció de Ciències - 11 / 2 / 1922

[...] el fascicle "Propietats dels Gasos ultraenrarits" del Sr. J. Palacios està a punt d'ésser rebut a l'Institut. Finalment presenta a la Secció l'altre fascicle "Poincaré i la teoria de les equacions diferencials" que és distribuït als Srs. Membres presents i tramès als absents [...] A prec del Sr. Terradas s'acorda fer sens trigança la liquidació d'honoraris corresponents als Srs. Polit i Julio Palacios per la redacció dels dos fascicles publicats a la Col·leció de Física i Matemàtiques, i dels corresponents al Sr. B. Bassegoda per la redacció de la meitat de les Conferències de Poincaré.


Secció de Ciències - 18 / 2 / 1922

L'infraescrit Secretari, després de donar compte de l'estat de les publicacions, presenta a la Secció el fascicle "Propietats dels Gasos ultraenrarits" de J. Palacios que és distribuït als Srs. Membres presents [...]


Secció de Ciències - 25 / 2 / 1922

L'nfraescrit Secretari dóna compte de l'estat de les publicacions de la Secció; d'un ofici -ja complimentat- del Sr. Secretari General del Departament d'Ensenyament Tècnic i Professional del Consell de Pedagogia demanant siguin tramesos a aquest quinze exemplars de les conferències de Mr. Hadamard amb destinació als Srs. Consellers i a l'Arxiu del Consell; [...] Respecte el pagament d'honoraris per raó dels fascicles de la "Col·lecció de Física i Matemàtica" que dirigeix el Sr. Esteve Terradas, s'acorda, a instància d'aquest, pagar al Sr. Polit tres-centes pessetes per la redacció del fascicle "Els elements discrets de la matèria i la radiació"; al Sr. J. Palacios set-centes vint pessetes per la de l'altre fascicle "Propietats dels gasos enrarits" que conté noranta pàgines; i al Sr. B. Bassegoda cent cinquanta pessetes pels seus treballs en l'altre fascicle relatius a les Conferències de Mr. Hadamard, compte hagut alhora que n'ha de cobrar, pel mateix concepte, altres cent cinquanta del Consell de Pedagogia.


Secció de Ciències - 4 / 3 / 1922

És donat compte de l'estat actual de les publicacions de l'Institut com segueix: S'estan corregint proves compaginades de les dues últimes conferències de Mr. Levi Civita; [...]


Secció de Ciències - 18 / 3 / 1922

El senyor Corominas entrega a l'infraescrit Secretari, per a que les faci arribar a mans dels interessats, tres ordres de pagament relatives als honoraris dels Srs. Polit, Palacios i Bassegoda, a què es refereix i concreta l'acta de 25 de febrer últim.


Secció de Ciències - 1 / 4 / 1922

L'infraescrit Secretari dóna compte de l'estat de les publicacions en curs com segueix: [...] el Sr. Levi Civita està revisant en proves compaginades les dues últimes conferències de les quatre que constituiran un nou nou volum de la Col·lecció de Física i Matemàtica; [...]. Finalment els Srs. Polit i Palacios han cobrat ja llurs respectius honoraris per la redacció dels fascicles de la Col·lecció de Física i Matemàtica a què es refereix l'acta de 25 de febrer últim.


Secció de Ciències - 13 / 5 / 1922

[...] al Sr. Josep M. Plans se li ha escrit dient-li que retorni el més aviat possible l'original del seu treball "Sobre moviments vibatoris el·lipsoidals en una massa fluïda en rotació que afecti la forma d'el·lipsoide de Jacobi i llur estabilitat" que li fou tramès, perquè el revisés, el 30 de novembre últim; [...]


Secció de Ciències - 27 / 5 / 1922

Fascicles Col·lecció de Física i Matemàtica.- A hores d'ara estarà ja tirat a la impremta de la Casa de Caritat un nou fascicle que inclou les conferències donades pel Sr. Levi-Civita sobre qüestions de mecànica clàssica i relativista. A continuació l'infraescrit Secretari[...] llegeix una lletra del Sr. Josep M. Plans en la qual aquest senyor que enllestirà el més aviat possible la revisió del seu original "Sobre els moviments vibratoris el·lipsoidals, etc." a què es refereix l'acta del 13 del corrent.


Secció de Ciències - 17 / 6 / 1922

L'infraescrit Secretari presenta a la Secció un nou volum que acaba de sortir de la impremta i duu per títol "Qüestions de Mecànica Clàssica i Relativista" per T. Levi Civita. Constitueix el V fascicle de la Col·lecció de Física i Matemàtica que dirigeix el Sr. Esteve Terradas, és distribuït a tots els Membres presents i tramès als absents, [...]


Secció de Ciències - 4 / 10 / 1922

[...] Respecte de la Col·lecció Terradas, l'infraescrit Secretari ha escrit al Sr. Josep M. Plans demanant-li que el més aviat possible retorni el seu original, que li fou tramès per a què el posés al dia. [...]


Secció de Ciències - 25 / 10 / 1922

Quant a la publicació en la Col·lecció de Física i Matemàtica del Sr. Esteve Terradas, del fascicle del Sr. Plans, aquest, en resposta a una lletra que li havia estat adreçat l'infraescrit Secretari donant-li pressa per a que el revisés, ha escrit que a mitjans de juliol havia caigut malalt i que de seguida que es trobés restablert faria aquella tasca.


Secció de Ciències - 29 / 12 / 1922

Lletra de la Unione Matematica Italiana de Bologna agraïnt la tramesa de fascicles de la "Col·lecció de Física i Matemàtica".


Secció de Ciències - 31 / 1 / 1923

Lectura (transcripció) de carta de Esteve Terradas (...), informant sobre la redacció de conferències dels Srs. Hermann Weyl i Arnold Sommerfield per publicar-les en la Secció de Cursos Monogràfics [Col·lecció de Física i Matemàtica (…)].


Secció de Ciències - 23 / 5 / 1923

[...] és donat també compte d'una lletra del Sr. Josep M. Plans dient que a causa de trobar-se malalt no ha pogut trametre encara el seu original sobre "Moviments vibratoris elipsoidals" etc. Destinat a la Col·lecció dirigida pel Sr. Esteve Terradas, i que espera l'avinentesa de venir el pròxim juny a Barcelona "per a arreglar l'assumpte".


Secció de Ciències - 13 / 9 / 1923

La visita del Sr. Josep M. Plans, Prof. De Mecànica Celest a la Universitat de Madrid, el qual després de manifestar que es trobava encara convalescent d'unes febres intermitents que ha tingut durant llarg temps ha manifestat que la primera tasca que farà de seguida que es trobi bé del tot, serà una ràpida revisió del seu treball, premiat per l'Institut, i titulat "Sobre els moviments vibratoris elipsoidals en una massa fluïda en rotació que afecti la forma d'elipsoide Jacobi i llur estabilitat" el qual li fou tramès a dit efecte el dia 30 de novembre de 1921, i que ha de constituir un dels fascicles de la Col·lecció de Física i Matemàtica que dirigeix el Sr. Esteve Terradas.


Secció de Ciències - 29 / 10 / 1923

Col·lecció de Física i Matemàtica: Respecte d'aquest punt no pot dir res de nou per tal com el Sr. Terrades encarregà que no s'insistís massa amb el Sr. Plans per haver aquest estat malalt.


Secció de Ciències - 12 / 11 / 1923

[El Secretari] exposa que el Sr. Secretari de la Societat de les Nacions s'havia adreçat a l'Institut demanant-li que vulgui fer-li remetre un report sobre l'estat actual de la ciència a Catalunya i que en l'última sessió plenària celebrada per l'Institut s'havia acordat fer la següent distribució de matèries com a corresponents a la nostra Secció: [...] No havent-se, de moment, designat cap persona respecte de la Química, les Matemàtiques i la Física.


Secció de Ciències - 17 / 11 / 1924

(...) redacció de dos volums de la Col·lecció de Física i Matemàtica (EsteveTerradas).


- 1 / 8 / 1930

Acord sobre l'estructura administrativa de la Secció. Divisió en Tres Subseccions: Ciències Naturals (Bofill i Pi i Suñer); Ciències Físiques i Matemàtiques (Fontserè i Jardí), Ciències Morals (Corominas i Serra).


Secció de Ciències - 11 / 2 / 1931

Són presents a la Secció els Srs. Jaume Raventós i Pijoan i Josep Gassiot i Llorens, Secretaris Redactors respectivament de les Subseccions de Ciències Naturals i de Ciències Físiques i Matemàtiques, els quals han començat a actuar cada ú dins la seva respectiva esfera.


Secció de Ciències - 22 / 4 / 1931

El Sr. Fontserè proposa la constitució, amb caràcter de filial de la Secció, d'una Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. Estaria composta de tres seccions, això és: 1a Secció, de Física i Química; 2a Secció, de Matemàtiques i Enginyeria; 3a Secció, d'Astronomia, Meteorologia i Geofísica. S'encomana al Sr. Fontserè que faci els treballs previs per a la fundació.


Secció de Ciències - 29 / 4 / 1931

A continuació és llegit un borrador d'Estatuts per a la projectada Societat catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques [...]


Secció de Ciències - 6 / 5 / 1931

Seguidament es dóna compte de la redacció definitiva dels Estatuts de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques que han quedat aprovats per unanimitat i són del tenor següent [...] (5) La Societat estarà dvidida en tres seccions: 1a. Física i Química. 2a Matemàtiques i Enginyeria. 3a. Astronomia, Meteorologia i Geofísica. Cada soci estarà adscrit a una sola secció [...]


Secció de Ciències - 13 / 5 / 1931

EL Sr. Fontserè assabenta a la Secció que ha citat diversos senyors per a reunir-se el 18 del corrent a la Sala de la Secció de Ciències a fi deprocedir a la fundació de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques.


Secció de Ciències - 20 / 5 / 1931

EL Sr. Fontserè exposa que el dilluns proppassat varen reunir-se a la Secretaria de la Secció de Ciències diverses persones que conreen les matèries a què ha de dedicar-se la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, les quals varen prendre al seu càrrec fer tots els trebals per a constituir de fet l'esmentada entitat.


Secció de Ciències - 10 / 6 / 1931

Lectura de carta de la Pontificia Acadèmia de Ciències, Nuovi Sincei de la Ciutat del Vaticà demanant l'enviament de notes i noticies per a la divulgació de les ciències matemàtiques, astronómiques i experimentals mitjançant la radiofonia.


Secció de Ciències - 7 / 10 / 1931

Finalment els Drs. Pi-Sunyer i Fontserè parlen de la possibilitat d'instaurar i posar en moviment altres activitats científiques, observant a aquest efecte que la nova "Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques" podrà tal vegada oferir més endavant personal apte i ben preparat per a dur a efecte l'esmentat ideal.


Secció de Ciències - 21 / 10 / 1931

L'infrascrit Secretari [Bordoy Torrents] presenta a la Secció el treball "Introducció a la Lògica teòrica amb aplicacions a la Filosofia i a les Matemàtiques" del Dr. P. David Garcia. El Sr. Serra es fa càrrec de l'original per a examinar-lo.


Secció de Ciències - 28 / 10 / 1931

Prèviament invitats assisteixen també a aquest acte el Dr. Marian Faura i Sans, i els Srs. Àngel Julià, Ramon Peypoch, Estanislau Ruiz i Bonaventura Bassegoda, tots ells com a Membres de la Junta de la nova "Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques" i en representació alhora del Dr. Josep Estalella, President de la mateixa Entitat, els quals, després de presentats, manifesten que venen a posar-se a disposició de la Secció i a establir contacte amb ella. Els Srs. Corominas, Fontserè i Pi expliquen als esmentats Srs. l'estructura de la Secció de Ciències i de les seves Entitats filials, les condicions que regules les publicacions d'aquestes i alguns altres antecedents indispensables per a conèixer bé la marxa de l'Institut. Es parla, després, de la celebració de sessions i conferències en hores de nit per part de la nova Societat i el Sr. Corominas fa avinent a dits Srs. Que, tantost l'Institut estigui traslladat a la Casa de Convalescència de l'antic Hospital de la Santa Creu, tindran tota mena de facilitats, puix allí la Biblioteca per haver d'ésser instal·lada en l'antic Hospital estarà del tot separada de l'edifici destinat a l'Institut. El Sr. Gassiot llegeix i és aprovat un projecte d'invitació de la nova Societat adreçada als conreadors de les Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques de Catalunya, acordant-se que sia impresa seguint la pauta dels Cartells de Premis de l'Institut.


Secció de Ciències - 18 / 11 / 1931

A proposta del Sr. Fontserè s'acorda per unanimitat que vagin a càrrec de la Secció totes les primeres despeses que s'ocasionin per impressió de prospectes, butlletins i fulles d'adhesió, sobres, segells de correu i altres semblants o connexes de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques.


Secció de Ciències - 13 / 1 / 1932

El Sr. Gassiot dóna compte de la sessió preparatòria celebrada a l'Institut el dia 11 d'aquest mes, per la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, en la qual el Sr. Estalella va exposar els treballs preparatoris per a la fundació, es varen acceptar els Estatuts i després es procedí al nomenament de la Junta de Govern i de les Juntes Directives de les Seccions [...]


Secció de Ciències - 13 / 1 / 1932

S'acorda que els Srs. Bofill i Pichot i Fontserè visitin el dia 15 vinent els Srs. Alcalde, President, i Conseller de Cultura de la Generalitat a fi de convidar-los a la sessió inaugural de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques que serà celebrada el dia 17, a les 11 del matí, a la Casa de Convalescència de l'Hospital de Sta. Creu d'aquesta ciutat.


Secció de Ciències - 17 / 1 / 1932

Sessió solemne a la Casa de Convalescència de l'antic Hospital de Santa Creu per a la inauguració oficial de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques.


Secció de Ciències - 16 / 3 / 1932

El Dr. Fontserè fa present la conveniència que la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques publiqués de tant en tant treballs monogràfics estenent-se sobre aquest particular en vàries consideracions i remarcant que sense l'ajut econòmic de la Secció no seria gaire fàcil dur a la pràctica aquest projecte. La Secció acorda reservar la quantitat de 5000 ptes per a poder publicar tals monografies, però a condició que elles sien en cada cas prèviament intervingudes pel Dr. Fontserè.


Secció de Ciències - 10 / 10 / 1932

El Dr. Serra Hunter comunica a la Secció que considera digne d'ésser publicat per la Secció el treball sobre Lògica Matemàtica del P. David Garcia. Queda per determinar la forma en què pugui ser-ho.


Secció de Ciències - 31 / 10 / 1932

Tot seguit el Dr. Serra presenta el treball del P. David Garcia titulat "Introducció a la Lògica Teòrica amb aplicació a la Filosofia de les Matemàtiques", del qual ja havia parlat en la sessió del dia 10 del mes corrent. Després de comunicar que l'ha sotmès a la revisió del catedràtic de la nostra Universitat Dr. Torroja, s'acorda demanar pressupost a l'impremta Altés per tal que el dit treball pugui continuar la col·lecció de la "Biblioteca Filosòfica" que sota la direcció del Sr. Pere Coromines estava ja començada.


Secció de Ciències - 7 / 11 / 1932

El secretari-redactor sotasignat [Josep Gassiot Llorens] comunica que segons han manifestat en l'impremta Guinart i Pujolar ha començat la composició del segon fascicle de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques.


Secció de Ciències - 28 / 11 / 1932

El secretari redactor Sr. Maragall presenta un pressupost de la casa Altés, per la impressió del text del Dr. David Garcia "Introducció a la Lògica Matemàtica amb aplicacions a la Filosofia i a les Matemàtiques" que puja a 4900 pessetes. Com que es troba exagerat aquest preu, s'acorda demanar nou pressupost a la Casa de Caritat.


Secció de Ciències - 5 / 12 / 1932

A continuació el Dr. Serra Hunter parla del treball del P. David Garcia, "Introducció a la Lògica Teòrica amb aplicació a la Filosofia de les Matemàtiques". Sembla que aquest només és un primer volum d'una sèrie de tres, i com sigui que no correspon al concepte de la Biblioteca Filosòfica el publicar tres volums d'aquesta matèria, es farà avinent al P. Garcia que resumeixi a ser possible els tres volums en un de sol, encara que formés un conjunt superior en planes al que fins ara ha entregat. Si no és possible fer aquesta síntesi en un sol volum i el P. Garcia creu que el treball entregat, per si sol, ja té una certa unitat, podria publicar-se sense cap compromís de publicar l'Institut mateix els treballs que el seguissin. El Dr. Serra, que espera veure el P. Garcia dintre de poc, s'assabentarà del que procedeixi fer i ho comunicarà a la Secció així que ho sàpiga.


Secció de Ciències - 9 / 1 / 1933

S'acorda, e primer lloc, que tal com es ve fent es visiti a l'Hon. Senyor President de la Generalitat per a portar-li les obres publicades per la Secció de Ciències durant l'any 1932 o siguin: […] el Fasc. I del Vol. I de les Memòries de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques [...] El Sr. Serra comunica que ha quedat d'acord amb el Sr. David Garcia per a publicar en un sol volum la obra del dit senyor: "Introducció a la Lògica Teòrica amb


Secció de Ciències - 20 / 2 / 1933

El Dr. Serra Hunter, que restablert de la seva malaltia assisteix ja avui a la sessió, comunica que té l'original de mig volum de l'obra que el P. David Garcia prepara per publicar en la Biblioteca Filosòfica d'aquesta Secció. […]


Secció de Ciències - 3 / 4 / 1933

El Sr. Serra presenta el treball complet del p. David Garcia titulat "Introducció a la Logística amb aplicacions a la Filosofia i a les Matemàtiques". Aquest treball ha estat especialment reduït pel seu autor a fi que la seva extensió s'adaptés a les publicacions ordinàries de la Biblioteca Filosòfica. Abans d'entregar-lo a la Impremta, la Secció a instància del Dr. Serra acorda sotmetre'l a l'examen del Sr. Terrades pel que fa referència a la part tècnica de matemàtiques.


Secció de Ciències - 10 / 4 / 1933

El Sr. Terrades, que ja ha examinat el treball del P. D. Garcia "Introducció a la Logística amb aplicacions a la Filosofia de les Matemàtiques", creu que seria convenient que la Secció publiqués tant prompte fos possible l'esmentat treball.


Secció de Ciències - 24 / 4 / 1933

A proposta del Sr. Terrades s'acorda subvencionar amb 500 ptes un curs breu que el Prof. Francesco Severi donarà a Barcelona sobre "Les funcions analítiques de vàries variables" els dies 6 a 8 del mes vinent.


Secció de Ciències - 8 / 5 / 1933

En compliment de l'acord de la sessió anterior s'aprova el pagament de la subvenció, al Prof. Severi, pel seu Curs donat els dies 6 i 8 a la Facultat de Ciències de la Universitat, o sigui el passat dissabte i avui a la tarda.


Secció de Ciències - 8 / 5 / 1933

Et secretari redactor que sotasigna [Josep Gassiot Llorens] fa present que el Sr. Terrades, que no pot assistir a la Sessió a causa de la conferència del Sr. Severi, ha manifestat el seu desig que es celebrés una Sessió tan prompte com fos possible per a exposar el projecte de Seminari Matemàtic.


Secció de Ciències - 10 / 5 / 1933

El Sr. Terrades presenta un projecte de Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics que ha redactat. A continuació el llegeix, exposa les finalitats perseguides i dóna les aclaracions necessàries. Els senyors Bofill i Fontserè fan algunes consideracions a diversos punts de l'esmentat projecte. Després de fer-hi petites modificacions es pren l'acord de presentar-lo a la sessió següent per a sotmetre'l a la consideració dels membres que avui no han pogut assistir a la Sessió.


Secció de Ciències - 22 / 5 / 1933

El Sr. Corominas comunica que per haver-lo assabentat el Sr. Terrades de la presentació a la Secció del projecte de Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics, ell havia realitzat gestions prop del Conselles de Cultura Sr. Gassol, el qual estava d'acord, en principi, amb el projecte; si bé havia manifestat que calia trobar en l'actual Pressupost alguna partida aplicable a satisfer les primeres despeses de l'esmentat Seminari. El Sr. Serra fa avinent que potser seria més indicat que la iniciativa de la fundació del Seminari prengués estat oficial a petició de la Facultat de Ciències de la Universitat, puix que dita Facultat ja ha patrocinat altres iniciatives semblants i en el projecte presentat pel Sr. Terrades ja es preveu que el Seminari estarà sota el patronatge de l'Institut i de la Facultat esmentada. El Sr. Coromines entén que això no és necessari i que al mateix temps és convenient assegurar la prioritat de l'Institut en aquesta fundació.


Secció de Ciències - 29 / 5 / 1933

A proposta del Sr. Terrades s'aproven les següents bases del Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics el qual començarà a funcionar el vinent mes d'octubre [...] S'acorda comunicar aquestes Bases a l'Hon. Sr. Conseller de Cultura en demanda d'una ajuda econòmica. També es pren l'acord de dirigir-se al ple de l'Institut per a procurar que s'habilitin locals per al Seminari a la Casa de Convalescència. […] i seria molt convenient que poguessin estar preparats per a poder començar els cursos i conferències el 1r d'octubre.


Secció de Ciències - 29 / 5 / 1933

El Sr. Terrades diu que molt aviat s'enviarà al Prof. Severi l'original dels apunts recollits en el Curs donat darrerament a Barcelona per a què els corregeixi abans de publicar-los.


Secció de Ciències - 19 / 6 / 1933

El Sr. Terrades planteja a la Secció el problema de l'organització dels Estudis Econòmics [...]


Secció de Ciències - 26 / 6 / 1933

El secretari-redactor Sr. Raventós comunica que ha estat a la impremta Altés en la qual li han dit que no poden fer cap rebaixa en el pressupost presentat i que es refereix a l'obra del Dr. David Garcia. Escoltades aquestes manifestacions es pren l'acord d'encarregar la composició i tiratge de l'esmentat treball a la Impremta de la Casa de Caritat.


Secció de Ciències - 18 / 9 / 1933

El Sr. Serra comunica que creu convenient paralitzar les qüestions referents a l'organització dels estudis econòmics i Ciència Actuarial degut a l'actual període d'organització de la Universitat Autònoma. També diu que s'ha rebut de l'oficina de Correcció d'Originals una gran part de l'obra del Dr. Garcia i que aquest senyor ha manifestat que en la Casa de Caritat tenen tots els signes tipogràfics necessaris per a l'impressió d'aquell treball. Així s'acorda que es trameti a la citada impremta la part d'original ja corregida.


Secció de Ciències - 25 / 9 / 1933

El sotasignat secretari redactor [Josep gassiot Llorens] dóna compte que a la impremta de la Casa de Caritat han manifestat que es veien obligats a modificar el pressupost presentat per la impressió de l'obradel Sr. Garcia, augmentant-lo des de 284 ptes a 318 per plec de setze pàgines. Aquest augment és degut a haver-se apujat els jornals dels operaris a partir del 1r d'octubre. S'acorda acceptar aquesta variació ja que és general en totes les impremtes.


Secció de Ciències - 16 / 10 / 1933

El Sr. Terrades comunica que ha rebut una carta dle Prof. Severi acusant rebut de la traducció de les conferències que donà aquest professor a Barcelona, i prometent-li retornar la trducció ja corregida dintre de pocs dies.


Secció de Ciències - 16 / 10 / 1933

El Sr. Terrades proposa organitzar un curs de classe alterna sobre la Teoria Analítica d'Equacions Diferencials ordinàries lineals. En aquest curs s'explicaran els teoremes d'existència i mètodes de solució numèrica en general, les equacions amb coeficients constants, periòdics i que donen lloc a solucions regulars, amb l'anàlisi de les equacions de segon ordre més conegudes. Una part important del curs serà destinada a l'estudi del grup de monodromia i del problema de construir l'equació definides les singularitats dels coeficients. En un segon curs, que es por celebrar l'hivern vinent, s'estudiaran els problemes de contorn (verbigràcia: teoremes d'oscil·lació i de valors propis), els sistemes, les solucions no regulars, la reductibilitat i els grups de Picard-Vessiot. Aquest curs començaria el 15 de novembre i es celebraria a la Sala cervantes. La Secció acorda acceptar completament la proposició del Sr. Terrades i acorda també imprimir unes targes, amb les quals pugui anunciar-se la celebració d'aquests cursos.


Secció de Ciències - 23 / 10 / 1933

El Sr. Terrades exposa la possibilitat de publicar un treball de M. Dulac, professor de la Universitat de Lió, en la Col·lecció de Cursos de Física i Matemàtica i, en aquest cas, la conveniència de publicar-lo en català o de deixar-lo en francès.


Secció de Ciències - 30 / 10 / 1933

Els Srs. Terrades i Fontserè aprofiten l'ocasió d'ésser present el Sr. Puig i Cadafalch per exposar-li la urgència d'habilitar uns locals a la Casa de Convalescència per a què pugui instal·lar-s'hi el Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics i la Societat de Ciències.


Secció de Ciències - 6 / 11 / 1933

El Dr. Serra comunica que ja té les primeres proves del treball del P. Garcia sobre Filosofia de les matemàtiques.


Secció de Ciències - 6 / 11 / 1933

Per fi, es presenta a la Secció el programa del curs que, organitzat per aquesta Secció, donarà el Sr. Terradas a partir del dia 15 d'aquest mes a la sala Cervantes sobre Equacions diferencials, lineals ordinàries i el problema de Riemann.


Secció de Ciències - 20 / 11 / 1933

Finalment els Srs. Pi i Sunyer, Fontserè i terrades parlen de la visita que feren a la Casa de Convalescència, on quedaren ja fixats els locals que formaran [el Seminari de Matemàtiques i la Societat Catalana de Ciències].


Secció de Ciències - 20 / 11 / 1933

El Sr. Terrades comunica que en el seu pròxim viatge a França tractarà d'obtenir el treball que M. Dulac té promès de publicar en aquesta Secció i en la Col·lecció de "Cursos de Física i Matemàtica".


Secció de Ciències - 27 / 11 / 1933

Comentaris sobre visita dels Srs. Terradas i Fontserè al Sr. Puig i Cadafalch per a parlar de les dificultats de la distribució de locals a la Casa de Convalescència i les modificacions al projecte (incloent-hi els locals que formarien el Seminari de Matemàtiques).


Secció de Ciències - 11 / 12 / 1933

El Sr. Terrades presenta l'original del treball de M. Dulac que s'ha de publlicat en la col·lecció de cursos de Física i de Matemàtica d'aquesta Secció. I s'acorda portar-lo tot seguit a l'impremta de la Casa de Caritat, a fi d'obtenir en el mínim temps possible les primeres proves del dit treball, ja que, segons ell mateix anuncia, el Sr. terrades anirà dintre de breus dies a Lió, os ens troba M. Dulac, i podria dur-li les primeres proves. [...]


Secció de Ciències - 11 / 12 / 1933

Es reben proves del treball del P. Garcia, Introducció a la Logística, que s'imprimeix a la impremta de la Casa de Caritat. D'aquestes proves se'n fa càrrec el Sr. Serra i Hunter.


Secció de Ciències - 18 / 12 / 1933

El Sr. Terrades fa constar que s'han rebut les primeres proves del treball de Mr. Dulac, i que malgrat alguns errors de composició que s'hi troben les durà a Mr. Dulac dintre de breus dies. A més fa constar que ha trobat en el Sr. Reynard un bon dibuixant per les figures que han d'anar en aquest treball. […] Malgrat que s'acostuma a liquidar els honoraris quan l'obra està ja impresa, pot girar-se una quantitat a compte a Mr. Dulac, calculant que les pàgines de l'original tenen una extensió aproximada de les que seran planes de text. Vist el pressupost presentat per la Casa de Caritat s'acorda fer un tiratge de 1000 exemplars, al preu de 246 ptes. El plec de 16 pàgines.


Secció de Ciències - 18 / 12 / 1933

El Sr. Terrades comunica que en el que ha de ser nou local de l'institut d'Estudis Catalans, ja s'han fet els envans que formaran les habitacions per al Seminari de Matemàtiques, i que és probable que dintre de 2 mesos estigui ja habitable. […]


Secció de Ciències - 8 / 1 / 1934

Es posa el conforme al rebut dels programes impresos per al curs que està donant el Sr. Terrades, […]


Secció de Ciències - 8 / 1 / 1934

A continuació el Sr. Coromines demana que es suspengui l'acord de la sessió anterior (18 de desembre de 1934 [sic, seria 1933]) de fer un tiratge de 1000 exemplars del treball de Mr. Dulac sobre "Cicles límits" i esperar a parlar-ho amb el Sr. Terrades per ratificar-ho. Així s'acorda.


Secció de Ciències - 15 / 1 / 1934

Finalment el Sr. Serra Hunter s'emporta les darreres proves rebudes del treball del P. Garcia que s'està imprimint a l'impremta de la Casa de Caritat. Amb aquesta ocasió s'acorda que aquest treball vagi precedit d'un pròleg del que s'encarrega el Sr. Serra Hunter.


Secció de Ciències - 22 / 1 / 1934

Es rectifica definitivament l'acord de fer un tiratge de mil exemplars de l'obra de Mr. Dulac "Cicles límits" i s'acorda fer-ne un tiratge de 600, tal com es féu en les demés obres de la col·lecció de "Cursos de Física i Matemàtiques".


Secció de Ciències - 29 / 1 / 1934

El Sr. Serra Hunter exposa la conveniència que les proves del treball del P. D. Garcia "Introducció a la Logística" siguin enllestides en el plaç més breu possible. S'acorda manifestar aquesta conveniència a l'impremta de la Casa de Caritat on s'imprimeix la dita obra.


Secció de Ciències - 5 / 2 / 1934

Es reben nous oficis del Consell Nacional de Cultura de Madrid, en els que demanen proposicions per a un vocal i un suplent per a tribunals d'oposició a les càtedres següents: […], Geometria Analítica de Santiago, […] S'acorda proposar per al tribunal de Geometria analítica als Srs. Anton Torroja i Miret i Pere Pi i Calleja [...].


Secció de Ciències - 19 / 2 / 1934

Es presenta un compte del Sr. Raynard de 160 ptes en concepte dels dibuixos que ha fet per a l'obra de M. Dulac.


Secció de Ciències - 12 / 3 / 1934

El Sr. Pi i Suñer dóna compte dels deutes que hi ha pendents amb l'impremta de la Casa de Caritat […] Recorda que a més l'esmentada empremta treballa per a aquesta Secció en les obres del P. David Garcia, M. Dulac i Prof. Severi.


Secció de Ciències - 12 / 3 / 1934

EL Sr. Terrades comunica que ha rebut de M. Dulac la segona part de l'obra que aquesta Secció li publica, titulada "Cicles límits" i recorda que a l'esmentat M. Dulac se hi han promès uns honoraris a raó de 18 p. per pàgina.


Secció de Ciències - 9 / 4 / 1934

El Sr. Serra-Hunter diu que a finals del pròxim mes de maig tindrà enllestit el pròleg per a l'obra del P. Garcia.


Secció de Ciències - 16 / 4 / 1934

Ja s'han rebut del Dr. Severi les proves corregides de l'obra que aquesta Secció li publica en la col·lecció de "Cursos de Física i Matemàtica".


Secció de Ciències - 30 / 4 / 1934

L'infra-inscrit sec. Red. [Raventós?] dóna compte de la nota que li ha entregat l'impremta de la Casa de Caritat en la que hi ha el càlcul aproximat de les planes que tindrà l'obra del P. D. Garcia; segons aquest càlcul, la primera i segona part constaran de 256 planes i poden formar un vol., i la 3a, 4a i 5a un altre vol. de 200 planes junt amb la bibliografia. De la mateixa impremta s'han rebut també les segones proves de l'obra del Prof. Severi.


Secció de Ciències - 7 / 5 / 1934

S'acorda començar a tirar la primera i segona part de l'obra del P. David Garcia, que ha de formar part de la Biblioteca Filosòfica. Aquestes dues parts formen el primer volum de dita obra.


Secció de Ciències - 14 / 5 / 1934

Referent a l'obra dl P. D. Garcia, la Secció acorda demanar a l'autor un certificat de "Bon à tirer".


Secció de Ciències - 4 / 6 / 1934

A proposta del Sr. Terrades s'acorda enviar al Sr. Rubió, Director de la Biblioteca de Catalunya, un ofici de gràcies per les últimes adquisicions d'obres de matemàtiques i mecànica que darrerament han ingressat a la Biblioteca de Catalunya.


Secció de Ciències - 4 / 6 / 1934

EL Sr. Fontserè presenta una factura de la Casa Guinart i Pujolar de 456,60 ptes. Per l'edició del Butlletí de la Soc. de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques.


Secció de Ciències - 11 / 6 / 1934

El Sr. Terrades comunica que ja estan corregides les 80 primeres pàgs. Del treball de Mr. Dulac "Cicles límits" i que a més l'esmentat Sr. està treballant intensament en la complementació del material entregat fins ara.


Secció de Ciències - 11 / 6 / 1934

L'infra-inscrit sec. Red. [Jordi Maragall] dóna compte que s'ha rebut el "bon à tirer" del P. D. Garcia de la 1a part de la seva obra, que diu com segueix: "He revisat el primer volum de 'Introducció a la logística' i per la meva part es pot procedir a l'impressió. D. Garcia". S'acorda comunicar-ho a la Casa de Caritat.


Secció de Ciències - 18 / 6 / 1934

El Sr. Terradas llegeix una lletra de M. Dulac en la què parla del treball que la Secció li publica i diu que potser seria convenient de prescindir de les figures, cosa que no creu necessària el Sr. Terrades.


Secció de Ciències - 18 / 6 / 1934

Es dóna compte d'un ofici rebut del Sr. Rubió i Balaguer agraint el que li envià la Secció amb motiu de les noves adquisicions de llibres de matemàtiques, mecànica i estadística proposades pel Sr. Terrades.


Secció de Ciències - 25 / 6 / 1934

El Sr. Terrades comunica que M. Dulac ja ha retornat les proves corregides del seu treball "Cycles limits".


Secció de Ciències - 2 / 7 / 1934

El Sr. Serra manifesta que el 1r de setembre es celebra a Praga un Congrés de Filosofia i el Dr. David Garcia té interès d'acabar la publicació de la seva obra abans d'aquella data a fi de poder-la presentar impresa a l'Exposició d'obres de Filosofia que al mateix temps es celebrarà a Praga. EL Sr. Serra proposa que es concedeixi a l'esmentat senyor una subvenció per a assistir-hi. [...] finalment s'acorda conjuminar les dues propostes en l'acord que es pren des d'ara de concedir una indemnització de dues mil pessetes per si pot assistir-hi el Sr. Serra Hunter, subvenció que reduïda a mil serà concedida al P. Garcia en el cas que el Sr. Serra Hunter no pugui anar al Congrés.


Secció de Ciències - 23 / 7 / 1934

Són llegits dos oficis del "Consejo Nacional de Cultura" en els quals es demana a l'Institut que proposi un Vocal i un Suplent per a cadascun dels Tribunals d'Oposicions a les càtedres d'Anàlisi Matemàtic 4t curs de Madrid […]. Pel primer d'aquests Tribunals s'acorda proposar com a vocal el Sr. Esteve Terrades Illa i com a suplent el Sr. Isidre Polit Boixareu.


Secció de Ciències - 23 / 7 / 1934

El secretari redactor Sr. Raventós comunica que sols manca el pròleg per tenir llest tot el primer volum de l'obra "Introducció a la Logística" del P. David Garcia. Aquest pròleg ha désser redactat pel Sr. Serra Hunter.


Secció de Ciències - 23 / 7 / 1934

També dóna compte el Sr. Terrades que a l'impremta de la Casa de Caritat estan a punt de començar el tiratge de l'obra del Sr. Severi "Funcions analítiques de vàries variables complexes". Respecte al treball de M. Dulac que ja està compost es retardarà la compaginació fins a tenir la segona part, en la redacció de la qual treballa el senyor esmentat.


Secció de Ciències - 1 / 10 / 1934

Han estat repartits als senyors membres […] el treball "Sobre funcions de dues variables complexes" de F. Severi.


Secció de Ciències - 1 / 10 / 1934

El Sr. Terrades comunica que en la impressió del treball del Prof. Severi s'han escapat algunes errades, per haver-se canviat les proves corregides per ell i pel Sr. Torroja amb les de la correcció gramatical. Es parla de la manera d'evitar aquests errors i s'acorda fer imprimir una fulla on constin les errades i afegir-la als fascicles que estan a punt d'ésser entregats al públic.


Secció de Ciències - 1 / 10 / 1934

El Sr. Terrades exposa també que es continuaran durant el curs 1934-1935 les lliçons sobre Equacions diferencials lineals (dos dies a la setmana) i que ultra aquestes se'n donaran d'altres sobre Problemes de Càlcul de probabilitats (1 dia setmanal), els programes de les quals presentarà en la sessió pròxima.


Secció de Ciències - 1 / 10 / 1934

Informe sobre les obres de condicionament dels locals de la Casa de Convalescència destinats al Seminari d'Estudis Físico-Matemàtics que es feien amb extraordinària lentitud. S'acordà facultar a E. Terradas per a fer les gestions oportunes per activar aquests treballs.


Secció de Ciències - 1 / 10 / 1934

Finalment, el Sr. Terrades comunica que el projecte de Seminari d'Estudis Físico-Matemàtics que fou presentat al Sr. Conseller de Cultura en demanda de subvenció adequada per al seu funcionament, fou portat al Consell de Cultura i que convindria que l'Institut tingués coneixement oficial de l'informe que sobre l'esmentat projecte lliurà dit Consell. La Secció acorda dirigir-se al Consell de Cultura demanant que vulgui traslladar-hi l'esmentat informe del Consell per a poder atendre's al seu contingut.


Secció de Ciències - 15 / 10 / 1934

El Sec. Red. Sr. Gassiot presenta una còpia de l'acta de la sessió del onsell de Cultura en la que consten les resolucions adoptades per aquest Consell referents al Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics. El Sr. Gassiot obtingué aquesta còpia del Sr. Galí, secretari del Consell de Cultura, i a instàncies del Sr. Esteve Terradas. Aquest demana a la Secció quina opinió té respecte del camí que cal seguir per arribar a constituir el Seminari de què es tracta. Insisteix en la importància d'aquests estudis i en la poca atenció de què fins ara han estat objecte en el nostre país. Creu que caldria fer venir Professors estrangers de la matèria per a què donessin cursos; i que, així mateix, caldria pensar en quins són els deixebles més aptes per anar a estudiar a l'estranger. I diu que siguin quins siguin els mitjans de què es disposi, ell seguirà donant el curs, com l'any passat, afegint-hi una classe sobre Càlcul de probabilitats. El Sr. Corominas creu que, si es necessiten, el Sr. Terradas pot comptar amb els acords de la Secció, però que pel que depèn del Consell de Cultura fóra convenient esperar. El Sr. Serra recorda que en el Consell de Cultura va defensar el Seminari de què es tracta, però que va predominar el criteri que aquest Seminari havia de formar part de la Universitat, i que la Universitat mateixa ja havia ofert al Sr.Terradas la ocasió de formar-lo. Però el Sr. Terradas recorda també que ell ja havia proposat de fer el Seminari a l'Institu d'Estudis Catalans, abans que la Universitat li oferís. El Sr. Pi i Sunyer diu que ja formava part del Consell de Cultura quan es va resoldre la qüestió del Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics, i que va defensar la subvenció que la Ponència d'Ensenyament Superior del Consell de Cultura proposava, però que s'inclinà davant el vot contrari del Consell. Continua dient que el criteri que el Seminari havia de fundar-se a la Universitat estava fonamentat en la creença que tot el que fos en alguna manera ensenyança, havia d'acoplar-se a la Universitat, i que tot el que fos Cultura Superior, publicacions, etc., … havia de dependre de l'Institut. Recorda també que el Patronat de la Universitat de Barcelona s'havia proposat la creació d'un Seminari de Matemàtiques i havia manifestat el desig que el Sr. Terradas en fos el Director, però que aquest no va acceptar. Respecte el que ha dit el Sr. Terrades, ell, com a membre del Patronat, ha de recordar els esforços que aquest ha fet per a la catalanització de la Universitat. I finalment proposa d'instal·lar el Seminari a la Universitat, a ésser possible amb una subvenció de la Generalitat. Aquest és el cas de l'Institut de Fisiologia i creu que podria satisfer l'Institut i la Universitat. El Sr. Terradas manifesta que els Estudis del Seminari no tenen, com s'ha volgut entendre, estricte caràcter docent, com una "assignatura" de determinada carrera, ans al contrari, el seu objecte és aconseguir la recerca personal, el coneixement dels problemes actuals de més gran importància enla Matemàtica i fomentar i nodrir les publicacions científiques de l'Institut, per la qual cosa és necessari comptar amb col·leccions de periòdics professionals que no en altre lloc com a l'Institut es troben a disposició dels estudiosos mercès a la tasca iniciada des de la fundació del mateix. Si es disposés de subvenció adequada, podria invitar-se a professors estrangers joves per a que posessin estada llarga a Barcelona i fessin escola, encarregant-los àdhuc de la direcció del Seminari; i a la vegada enviar els nostres estudiosos aptes als seminaris de l'Estranger més adequats. Si bé en l'ensenyança oficial hi ha tal vegada manera de lograr en principi el perfeccionament dels estudis per l'estada dels estudiosos prop dels llocs on es crea el pensament científic, és el cert que fins ara els resultats obtinguts no responen al que caldria esperar, tal vegada per la necessitat de fonamentar el criteri oficial en reglaments i concursos. El Sr. Terrades remercia al Sr. Pi i Suñer l'interès que hagi volgut prendre's i afegeix que amb subvenció o sense ella, continuarà, mentre pugui, dedicant el seu esforç (de quina feblesa n'és conscient) amb igual intensitat i desinterès com fins ara, per tal de contribuir al millorament de la nostra Cultura. El Sr. Serra voldria que es recordés que mentre va ésser Rector de la Universitat va fer el possible per a què el Sr. Terradas en fos Professor, i amb anterioritat a la vinguda del Sr. Terradas a Barcelona i abans de preveure la possibilitat que el dit Sr tornés a la nostra Facultat de Ciències, ell havia tingut diverses converses amb els alumnes de la Secció de Ciències Matemàtiques i Físico-matemàtiques per tal d'arribar a la creació de l'esmentat Seminari i que en arribar el Dr. Terradas va manifestar a l'Associació d'Alumnes i als companys del Patronat la necessitat que fos el Dr. Terradas qui dirigís aquell Seminari, i que va trobar excel·lent acollida tant en uns com en altres. El Sr. Corominas creu que no es pot resoldre res amb caràcter definitiu, que si alguna cosa es pot fer és donar una ratificació de confiança al Sr.Terradas per a què aquest continuï donant les seves lliçons. I aquest és l'acord que pren la Secció.


Secció de Ciències - 15 / 10 / 1934

Pel demés el Sr. Corominas també creu que els treballs del Sr. Terradas escauen potser millor a l'Institut d'Estudis Catalans que a la Universitat; per les referències que ell té diu que es poden considerar com estudis post-universitaris. A continuació s'acorda que es facin aquest any com l'any passat els anuncis corresponents dels cursos que donarà el Sr. Terradas.


Secció de Ciències - 29 / 10 / 1934

Es presneta també a la Secció el Programa dels cursos que donarà enguany el Sr. Terradas al Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics, que són: un segon curs "d'Equacions diferencials lineals ordinàries i el problema de Riemann", i un primer curs sobre "Càlcul de Probabilitats".


Secció de Ciències - 29 / 10 / 1934

S'ha repartit als Srs. membres de la Secció el primer volum de "Introducció a la logística" de David Garcia, que forma part de la Biblioteca Filosòfica. Amb aquesta ocasió es dóna compte que falten solament compaginar les darreres cinquanta planes del vol. II de l'obra esmentada.


Secció de Ciències - 5 / 11 / 1934

El Sr. Terradas comunica que ha estat nomenat Vocal del Tribunal d'Oposicions a la Càtedra de Teoria de Funcions; es recorda que fou la Secció de Ciències de l'IEC la que proposà aquest nomenament al Consell Nacional de Cultura.


Secció de Ciències - 5 / 11 / 1934

També es parla del treball de M. Dulac, els treballs per a l'impressió del qual estan suspesos. A proposta del Sr. Terradas s'acorda esperar que s'hagi obtingut de M. Dulac la continuació que té promesa. I finalment s'acorda enviar 10 exemplars del treball "Sobre funcions de dues variables complexes" al seu autor -si 10 exemplars li són suficients- i 5 exemplars al Sr. Torroja.


Secció de Ciències - 12 / 11 / 1934

L'infra-inscrit sec. red. [Jordi Maragall] manifesta que el Sr. David Garcia li ha preguntat de paraula si seria possible cobrar la subvenció de 1000 ptes que la Secció li concedí per anar al Congrés de Filosofia de Praga, que tingué lloc el passat mes de setembre. Com sigui que existeixen alguns punts que s'han d'aclarir respecte l'assistència de l'esmentat Sr. al Congrés de Filosofia i tenint en compte les manifestacions del Sr. Reynals sobre l'estat compte, la Secció no pren cap acord, de moment, de fer efectiva l'esmentada subvenció.


Secció de Ciències - 12 / 11 / 1934

Acord per a encarregar les pissarres i les cadires per al Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics.


Secció de Ciències - 16 / 11 / 1934

Gestions per a organitzar la conferència del Professor Broggi de Milà sobre Matemàtiques actuarials.


Secció de Ciències - 19 / 11 / 1934

El Sr. Terradas manifesta que es troba a Madrid donant unes conferències el Prof. Broggi de Milà, i que potser fóra possible que de tronada a aquesta ciutat pugués passar per Barcelona i donar-hi també unes conferències. La qual cosa es podria organitzar d'acord amb la Facultat de Ciències de la Universitat. Oïdes les manifestacions del Sr. Esteve Terradas, s'acorda esperar que el Sr. Corominas doni la seva opinió per a formalitzar aquest projecte.


Secció de Ciències - 26 / 11 / 1934

Trobant-se en aquesta sessió present el Sr. Corominas, insisteix el Sr. Terradas en el que va exposar en la sessió anterior sobre la possibilitat que aquesta Secció pugui organitzar, d'acord amb la Facultat de Ciències de la Universitat i amb l'Institut d'Estudis Comercials, unes conferències sobre matemàtiques actuarials i matèries similars, a càrrec del Prof. Broggi. I el Sr. Corominas manifesta que esbrinarà de quina quantitat es podria disposar dels fons de l'institu d'Estudis Comercials.


Secció de Ciències - 24 / 12 / 1934

L'infra-inscrit secretari [Raventós?] redactor presenta una factura de l'Impremta de la Casa de Caritat de 5000 ptes del 1r volum de la Introducció a la Logística del Sr. David Garcia. S'acorda no conformar-la fins a conèixer l'opinió del Sr. Reynals, comptador de l'Institut, sobre l'estat de comptes.


Secció de Ciències - 31 / 12 / 1934

El Sr. Terradas dóna compte que el Professor Ugo Broggi de la Universitat de Milà ha acceptat la invitació que li ha adreçat el propi Sr. Terradas, en nom de la Institució d'Estudis Comercials i de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè vingui a Barcelona a donar dues conferències sobre "Assumptes d'interès actuarial" a la Institució esmentada i una altra sobre "Equacions amb diferències finites" a l'IEC. La vinguda del Sr. Broggi serà, probablement, la 2a setmana del vinent mes de febrer.


Secció de Ciències - 31 / 12 / 1934

EL Sr. Terradas fa present a la Secció que a mitjans del mes de gener estarà a Espanya el Sr. Julio Rey Pastor, i proposa que se li adreci una invitació perquè vingu a Barcelona a donar algunes conferències. La Secció acorda facultar al Sr. Terradas perquè faci les gestions oportunes per a la realització del que es proposa.


Secció de Ciències - 21 / 1 / 1935

A continuació la Secció acorda fer efectius al Sr. David Garcia un cinquanta percent dels honoraris que li corresponen per drets d'autor del 1r volum ja aparegut de l'obra "Introducció a la Logística".


Secció de Ciències - 21 / 1 / 1935

Finalment i a proposta del Sr. Serra Hunter, l'infra-inscrit secretari redactor [Jordi Maragall] queda encarregat de preguntar a l'impremta de la Casa de Caritat en quina situació es troba el II volum de la Introducció a la Logística del Sr. David Garcia, doncs ja fa temps que van ésses corregides les darreres proves.


Secció de Ciències - 28 / 1 / 1935

[Es parla del trasllat a la Casa de Convalescència]


Secció de Ciències - 28 / 1 / 1935

Finalment el Sr. Serra Hunter presenta a la Secció la carta redactada pel Sr. David Garcia que s'acorda transcriure literalment a l'acta de la sessió: "Prof. Dr. Jaume Serra Hunter. "Benvolgut amic: Dues paraules sobre alguns punts del Congrés de Praga. En l'exposició internacional de llibres, a l'estand espanyol, figuraven les obres d'Ortega en un volum i les traduccions fetes en el darrer any per la Revista de Occidente; en rústega. Feien molt goig i foren admirades per tothom les obres presentades per l'Institut d'Estudis sobre Logística, tan bellament presentada. Els qui ens trobàvem durant alguna d'aquestes visites donàrem notícies de l'entitat que subvencionava aquestes publicacions, dels seus treballs, ... "Jo vaig parlar amb el cercle vienès, Carnap, Reichenbach, Schlick, Neurath, ... del que deu la Cultura Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans. "Respecte de la subvenció per al Congrés [...],"


Secció de Ciències - 4 / 2 / 1935

L'infra-inscrit sec. red. s[Jordi Maragall] dóna compte que s'ha rebut del Sr. David Garcia un "bon à tirer" del II vol. De la Introducció a la Logística […]. El Sr. David Garcia demana a la Secció mitjançant l'infra-inscrit sec. red. Si podria obtenir uns 50 exemplars de la seva obra. La Secció acorda entregar-li el nombre d'exemplars que es té costum de donar als autors de les publicacions. S'aprova un rebut de 900 pts en concepte d'honoraris en un 50%, del I vol, de la Introducció a la Logística" del mateix Sr. Garcia.


Secció de Ciències - 4 / 2 / 1935

El Sr. Terradas comunica que pròximament el Sr. Rey Pastor retornarà a Buenos Aires i que és possible que passi per Barcelona. Creu que es podria aprofitar l'avinentesa perquè l'esmentat Sr donés unes conferències patrocinades per l'Institut d'Estudis Catalans. La Secció acorda adherir-se al projecte del Sr. Terradas i, en cas de realitzat-se, consignar 200 ptes com a subvenció de les despeses que el Sr. Rey Pastor pugui tenir durant la seva estada a Barcelona.


Secció de Ciències - 18 / 2 / 1935

A proposta del Sr. Terradas s'acorda que la conferència que el Sr. Rey Pastor té que donar, organitzada per aquesta Secció, sigui donada a la Universitat, en atenció a la major facilitat que trobaran els alumnes per a l'assistència.


Secció de Ciències - 18 / 2 / 1935

[…] aquesta Secció acorda establir el següent ordre en el pagament de les factures: […] conferències del Sr. Rey Pastor, 200 pts; […] drets d'autor de M. Dulac; [….].


Secció de Ciències - 25 / 2 / 1935

Tot seguit s'acorda que siguin liquidades […] la [factura] corresponent a l'impressió de l'obra del Sr. Severi "Funcions de dues variables complexes", i la de 900 ptes per drets d'autor del Sr. David Garcia.


Secció de Ciències - 25 / 2 / 1935

El Sr. Terradas comunica que el Sr. Rey Pastor va agrair molt la invitació que li fou feta per l'Institut de donar una conferència, la qual fou donada a la Universitat sota el patronat de l'IEC, amb el títol de "Modernes recerques sobre sèries".


Secció de Ciències - 25 / 2 / 1935

Finalment el mateix Sr. Terradas demana a la Secció si fóra possible que aquesta prengués la subscripció de tres revistes de matemàtiques, a fi de completar, junt amb altres subscripcions que ha fet la Biblioteca de Catalunya i la Facultat de Ciències de la Universitat, les deu o dotze que manquen a Barcelona.


Secció de Ciències - 4 / 3 / 1935

El Sr. Corominas confirma les factures següents: […]; programes del curs del Sr. Terradas 39,50 pts; […].


Secció de Ciències - 11 / 3 / 1935

A continuació l'infra-inscrit secretari-redactor [Jordi Maragall] llegeix la lletra que el Sr. David Garcia ha adreçat al Sr. President de la Secció: "Sr. President de la Secció de Ciències de l'IEC. Molt distingit Senyor: amb l'avinentesa de la publicació dels dos volums de la 'Introducció a la Logística', em complau de manifestar a V. i a la Secció de Ciències de l'IEC, el meu pregon agraïment […]. "Ensems haig d'agrair al meu mestre i amic Dr. Serra Hunter l'interès especial pres […] introduint-la, primer amb un curs breu, durant el seu Rectorat, i ara com a curs ordinari a la Universitat Autònoma. […]. "Barcelona 9 de març de 1935".


Secció de Ciències - 11 / 3 / 1935

A continuació l'infra-inscrit secretari-redactor [Jordi Maragall] dóna compte que el Sr. D. Garcia ha entregat una llista de les set revistes a les quals desitjaria que fos enviada la seva obra de Logística; [...] La Secció acorda enviar l'obra a les set revistes que ha especificat el Sr. Garcia, [...].


Secció de Ciències - 1 / 4 / 1935

Es presenta a la Secció el 2n vol, ja relligat de l'Introducció a la Logística del Sr. David Garcia.


Secció de Ciències - 1 / 4 / 1935

A continuació el Sr. Terradas llegeix una altra lletra que li ha adreçat M. Fréchet recomanant-li el jove professor de Varsòvia Sr. Arouszaya per si fos possible que vingués a treballar com a professor a Espanya. I finalment llegeix una lletra del Professor Rissez que s'ofereix igualment per a donar unes conferències o cursos. Respecte a aquest darrer, el Sr. Corominas manifesta que si bé es podria organitzar la vinguda del Prof. Rissez a l'Institut d'Estudis Comercials, cal de moment abstenir-se, en atenció a les circumstàncies.


Secció de Ciències - 1 / 4 / 1935

El Sr. Terradas llegeix una lletra que li ha adreçat M. Henri Dulac, en la qual diu que fins ara li ha estat impossible d'acabar el treball que sota el títol de"Cicles Límits" s'està imprimint, i que ha de format un volum de la Col·lecció d'Estudis Físico-matemàtics. També comenta M. Dulac que tractarà que l'original d'aquesta obra estigui enllestit el més aviat possible. La Secció acorda donar a M. Dulac totes les facilitats per a què acabi el seu treball; el Sr. Terradas manifesta que intentarà fer la compaginació de l'original fins ara compost a fi de poder fer una liquidació a M. Dulac dels honoraris que li corresponguin. En qualsevol altre cas, suggereix el Sr. Pi Suñer d'enviar-li una quantitat a compte.


Secció de Ciències - 8 / 4 / 1935

El Sr. Terradas parla de les conferències que està donant el Sr. Munner sobre Àlgebra, i proposa a la Secció d'establir per a l'any vinent un curs de la mateixa matèria adscrita als que el Sr. Terradas ve donant. La Secció acorda invitar el Sr. Munner a donar un curs sota la direcció del Sr. Esteve Terradas, que començaria el mes d'octubre i acabaria al de maig, i la Secció contribuiria amb 1000 ptes al sosteniment de la lliçó.


Secció de Ciències - 15 / 4 / 1935

Factura i encàrrec pels llums d'una de les sales del Seminari d'Estudis Físico-Matemàtics.


Secció de Ciències - 6 / 5 / 1935

Finalment s'acord adonar al Sr. D. Garcia 19 exemplars de la seva obra 'Introducció a la Logística', que junt amb els sis que ja se li havien lliurat completen el donatiu que la Secció li acordà.


Secció de Ciències - 13 / 5 / 1935

El Sr. Fontserè és autoritzat per a instal·lar la Societat de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques als locals del Seminari d'Estudis Físico-Matemàtics de la Casa de Convalescència i la Secció concedeix 500 ptes a compte del 50% de les despeses d'aquesta instal·lació.


Secció de Ciències - 8 / 7 / 1935

La Secció continua canviant impressions sobre autors i obres que podrien publicar-se en la Col·lecció de Clàssics de les Ciències. Es cites entre altres els treballs en què Newton i Leibniz iniciaren el càlcul diferencial, [...] a més de les obres fonamentals de [...] Euclides.


Secció de Ciències - 31 / 7 / 1935

Aprovació de factures de Secretaria i instal·lació elèctrica del local del Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics.


Secció de Ciències - 7 / 8 / 1935

Aprovació de factura d'Enric Pi per neteja dels locals del Seminari d'Estudis Físics-Matemàtics.


Secció de Ciències - 30 / 9 / 1935

Continua aquest Sr. membre [Terradas] i exposa a la Secció la conveniència que sigui designat director del Seminari de matemàtiques el Sr. Pere Pi Calleja, al qual es poden confiar els treballs que el Seminari ha de realitzar. Intervé el Sr. Fontserè proposant que es nomeni fer a aquest càrrec al propi Sr. Esteve Terradas. La Secció s'adhereix a la proposta del Sr. Fontserè. No obstant, i davant la negativa per part del Sr. Terradas d'acceptar aquest càrrec, s'acorda que la Secció tingui el control sobre el Seminari i que per a realitzar aquesta tasca d'inspecció sigui designat el Sr. Esteve Terradas. A continuació acorda la Secció que s'organitzi l'actual Seminari de Matemàtiques amb el nom de Centre d'Estudis Matemàtics.


Secció de Ciències - 7 / 10 / 1935

Finalment, el mateix Sr. Terradas anuncia la probable vinguda a Barcelona del Sr. Rey Pastor i manifesta l'esperança que amb aquest motiu es puguin reunir a la nostra ciutat els homes que s'han dedicat a les Matemàtiques a Espanya i que ja s'han guanyat un cert prestigi, com també els joves Professors de les Universitats franceses de Montpeller, Lió, Marsella i Tolosa. El Sr. Terradas fa aquestes manifestacions perquè la Secció n'estigui ja assabentada quan arribi el moment de portar a cap aquests projectes.


Secció de Ciències - 14 / 10 / 1935

Es llegeix una lletra que el Sr. D. Antoni Munner ha adreçat al Sr. President de la Secció en la qual manifesta el seu agraïment per haver estat invitat pel Centre d'Estudis Matemàtics d'aquesta Secció, a donar un curs d'Àlgebra i així mateix manifesta el seu propòsit de començar l'esmentat curs a principis del pròxim mes de novembre, i d'enviar un programa tan aviat com li sigui possible. La Secció acorda respondre al Sr. Munner acusant rebut de la seva lletra i comunicant-li l'acord, que consta en acta de la sessió del 8 d'abril, pel qual se'l designà per a desenrotllar el Curs d'Àlgebra. Se li comunicarà que la Secció accepta el seu propòsit de començar el curs a principis de novembre.


Secció de Ciències - 14 / 10 / 1935

La Secció acorda concedir al Sr. David Garcia la quantitat de 876 ptes, amb les quals quedaran totalment liquidats els honoraris que corresponen al Sr. Garcia pel vol. I de l'obra "Introducció a la Logística".


Secció de Ciències - 28 / 10 / 1935

[El Sr. Coromines] signa una altra ordre de pagament de 876 ptes al Sr. David Garcia que mancava liquidar pels seus honoraris d'autor de l'obra "Introducció a la Logística I".


Secció de Ciències - 28 / 10 / 1935

El Sr. Terrades exposa a la Secció la possibilitat d'establir una connexió entre el Centre d'Estudis Matemàtics, filial de l'Institut, i els estudis universitaris de la Facultat de Ciències. Creu que seria útil i beneficiós per als nostres estudiosos que la Facultat reconegués validesa acadèmica a cursos seguits en el Centre. El Sr. Pi observa que existeixen diversos precedents en quals podrien recolzar una petició dirigida en aquest sentit a la facultat de Ciències. Per exemple en la Facultat de Medicina es reconeix validesa acadèmica a cursos seguits sota la direcció de professors lliures en l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Escoltats els parers dels altres membres, la Secció fa constar que el procediment més adequat per a obtenir aquest reconeixement, és el de dirigir-se a la facultat demanant que vulgui fixar en quines condicions es reconeixeria validesa acadèmica als cursos professats en el Centre d'Estudis matemàtics.


Secció de Ciències - 18 / 11 / 1935

Són aprovades dues factures, una de la impremta Pal·las A. G. De 58 ptes pels programes dels Cursos de Matemàtiques [...].


Secció de Ciències - 18 / 11 / 1935

El Sr. Terrades dóna compte que el dia 18 començaren en els locals del Centre d'Estudis Matemàtics els cursos sobre Matemàtica aplicada, Àlgebra superior, i Equacions diferencials lineals ordinàries i el problema de Riemann, donats respectivament pel mateix Sr. Terrades els primer i tercer, i pel Sr. A. Munner el segon.


Secció de Ciències - 25 / 11 / 1935

El Sr. Terradas comunica que el Sr. Rey Pastor li ha tramès els textos dels cursos projectats en aquest curs, i diu que seria convenient per a què ja des d'ara puguin ésser estudiats que es procedís a treure'n diverses còpies a màquina. Així s'acorda fer-ho.


Secció de Ciències - 16 / 12 / 1935

A continuació el Sr. Terrades fa present que es troba a Barcelona el Prof. U. Broggi, i que convindria aprofitar aquesta ocasió, sol·licitant a dit senyor que donés unes conferències sobre les seves especialitats. Es faculta al Sr. Terrades per a realitzar les gestions oportunes i s'acorda destinar 300 ptes com a subvenció d'aquests cursos.


Secció de Ciències - 16 / 12 / 1935

El Sr. Serra dóna compte d'una nota bibliogràfica de la "Introducció a la Logística" del P. Garcia publicada a la "Revue des Ciences Filosofiques et Teologiques [sic]". També és presentat un retall del "Reinisch-Westfäliche Zeitung [sic]"d'Essen que anuncia el Premi Ramon Turró.


Secció de Ciències - 23 / 12 / 1935

La Revista "Gregoriana" de Roma sol·licita 1 exemplar dels dos volums de la "Introducció a la Logística". La Secció acorda enviar els exemplars esmentats i sol·licitar canvis amb la revista citada.


Secció de Ciències - 23 / 12 / 1935

Finalment es conformen dues factures: [...] una altra de les còpies del curs del Sr. Rey Pastor que puja a 60 ptes.


Secció de Ciències - 20 / 1 / 1936

A continuació es conformen les factures següents: [...] un ordre de pagament al Sr. David Garcia de 1380 ptes; [...] un de fer subscripció de Revistes de Matemàtiques de 280'50 ptes; [...].


Secció de Ciències - 17 / 2 / 1936

El Sr. Terrades comunica que, segurament dintre de pocs dies, arribarà a Barcelona el Sr. J. Rey Pastor, el qual desarrotllarà un curs de diverses lliçons sobre temes de la seva especialitat.


Secció de Ciències - 24 / 2 / 1936

El Sr. Terrades dóna compte que el Sr. Rey Pastor està donant als locals del Centre d'Estudis Matemàtics un curs sobre "Espais abstractes i teoria de l'integral en aquests espais", el text de la qual espera poder publicar a la Col·lecció de Física i Matemàtica. El Sr. Terradas diu que tenint en compte que aquest curs, com els que anteriorment ha donat el Sr. Rey a Barcelona, ha estat organitzat per la Secció, o per la seva filial el Centre d'Estudis Matemàtics, s'acordi donar una subvenció. Així s'acorda fer-ho i es destinen a aquest fi 300 ptes que seran pagades al Sr. Rey Pastor.


Secció de Ciències - 2 / 3 / 1936

El Sr. Terrades comunica que el dijous vinent començarà a donar un curs a la Universitat el Sr. Ugo Broggi, sobre "Funcions determinants i desenrotllament en sèrie de polinomis".


Secció de Ciències - 9 / 3 / 1936

A continuació el Sr. Terrades comunica que el Sr. Rey Pastor ja ha acabat les seves lliçons i dóna les gràcies a l'IEC per l'invitació que li ha permès donar-les. Comunica a més el Sr. Terrades que ell ha estat encarregat de redactar en francès aquestes lliçons per a què siguin publicades a la Col·lecció de Cursos de Física i Matemàtiques d'aquesta Secció. Amb aquest motiu recorda que són les següents les obres que estan destinades a aparèixer en aquesta Col·lecció: "Cicles Límits" de M. Dulac que apareixerà també en francès; una obra del Sr. Broggi que haurà d'aparèixer en italià; "Anàlisi matemàtic de l'Espai" del Professor Weyls [Weyl?] que apareixerà en català; i finalment el Sr. Terrades com[enta?] que podria publicar-se algun altre treball del Sr. Rey Pastor en castellà. [...]


Secció de Ciències - 16 / 3 / 1936

EL Sr. Bofill i Pichot signa com a vice-president […] 300 ptes al Sr. Ugo Broggi per les conferències que ha donat al Centre d'Estudis Matemàtics.


Secció de Ciències - 27 / 4 / 1936

Es conformen les següents factures: [..] una de la Copisteria Universal de 28 ptes per unes còpies del treball del Sr. Rey Pastor; […]


Secció de Ciències - 18 / 5 / 1936

Tot seguit i a proposta del Sr. Terradas s'acorda pagar al Sr. Antoni Munner les 1000 ptes que la Secció li concedí en sessió del 8 d'abril del 1935, com a contribució al sosteniment del Curs d'Àlgebra que ha desenrrotllat al Centre d'Estudis Matemàtics.


Secció de Ciències - 25 / 5 / 1936

Tot seguit s'acorda pagar 500 ptes al Sr. David Garcia, a compte de les 1000 ptes que se li concediren per a l'assistència al Congrés de Filosofia de Praga del setembre de 1934.


Secció de Ciències - 15 / 6 / 1936

Finalment el Sr. Terradas dóna compte de la celebració a Oslo a partir del 12 de juliol del Congrés Internacional de Matemàtiques, i de la importància que deurà tenir aquesta reunió. La Secció acorda nomenar representant oficial de l'Institut al Sr. Esteve Terradas, i comunicar-ho al Centre de Contractació de la Moneda, als efectes de poder exportar la quantitat necessària pel viatge, i concedir-li la subvenció de dues mil pessetes.


Secció de Ciències - 6 / 7 / 1938

Es despatxen alguns assumptes de tràmit, que presenta el secretari-redactor [Jaume Pi-Sunyer] acordant-se, entre altres coses, suprimir la subscripció als volums 38 i 39 dels "Annals of Mathematics", el pagament de la qual reclama la Casa Editorial. Les dificultats per obtenir moneda estrangera i l'abscència o mobilització dels matemàtics que treballen al voltant de la Secció fan difícil i inútil continuar-la; amb el propòsit, però, de reprendre-la al mateix punt, per no interrompre la col·lecció, de seguida que sigui possible.


Secció de Ciències - 29 / 11 / 1946

[Fontserè] mostra algunes de les pubicacions de les esmentades filials: […] Societat de Ciències Matemàtiques, Físiques i Químiques, […].


Secció de Ciències - 29 / 5 / 1958

El Dr. Esteve tramet a la Secció una proposta, del Sr. Heribert Barrera, d'organitzar com a filial de l'Institut una "Associació Catalana de Matemàtiques, Física i Química". S'obre debat sobre la proposta, i predomina el parer que la Secció no ha de prendre la iniciativa de l'organtzació, però l'acollirà amb gust des dels seus primers passos; i tampoc veu inconvenient en què algun Membre de la Secció ajudi a formar-la.


Secció de Ciències - 27 / 10 / 1976

El Dr. Teixidor diu que el treball de Castellet: "Grups finits que operen lliurement sobre fibrats esfèrics sobre esferes" està acabat i s'acorda que el publiqui ràpidament l'I.E.C. ja que el té el Sr. Aramon des d'abans de vacances.


Secció de Ciències - 27 / 10 / 1976

Premis 1976 […] Premi Martí d'Ardenya (Dr. Teixidor) Autor: J. Pla i Carrera Tema: Contribució a l'estudi de les estructures algebraiques dels sistemes lògics deductius. Reduïr o no publicar.


Secció de Ciències - 12 / 3 / 1979

El Dr. Teixidor indica que més valdria desdoblar els Premis (per exemple: Martí d'Ardenya que engloba coses tan diferents com Matemàtiques, Física i Química).


Secció de Ciències - 2 / 4 / 1979

Hom debat àmpliament el Cartell de Premis de l'I.E.C. pel que fa als de temàtica científica. Vista la proposició de la Secretaria General de l'I.E.C. i les posicions dels presents a la reunió, hom acorda proposar al ple de l'I.E.C. el següent plantejament per al Cartell de 1979: [...] Premi 'Sunyer i Balaguer', de Matemàtiques, per a 1980 (100.000'- ptes) [...] [El premi] 'Sunyer i Balaguer' […] resultat de desglossar […] l'antic premi Martí d'Ardenya, seran concedits anualment.


Secció de Ciències - 11 / 4 / 1983

El Senyor Castellet demanà al senyor Bolòs [president accidental de la sessió] si sabia per què els premis de Ciències, tot i estar pressupostats amb 150.000'- pessetes, tal com acabava de llegir, en canvi apareixien en l'actual Cartell de Premis de l'Institut dotats amb 100.000'- pessetes. El Senyor Bolòs li comunicà que en desconeixia la causa.


Secció de Ciències - 11 / 4 / 1983

El Senyor J. M. Tura sol·licità els delegats de l'Institut en els jurats dels Premis per a Estudiants de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques. Hom delegà als senyors Castellet i Alegret per als premis de Matemàtiques i Física, i de Química, respectivament.


Secció de Ciències - 10 / 5 / 1983

Hom recordà als membres de la Secció que el termini d'execució d'un projecte aprovat és d'un any, i el Sr. President [Enric Casassas i Simó] els animà a què en presentessin algun. El Senyor Manuel Castellet avançà que ell en presentaria un, que integraria les àrees de Geometria, Informàtica i Cinema.


Secció de Ciències - 13 / 6 / 1983

El Sr. Castellet llegeix el Projecte per a la creació de l'Institut de Matemàtiques. La Secció en pren coneixement; hom considera que aquest projecte és interessant i que cal estudiar-lo.


Secció de Ciències - 13 / 6 / 1983

A continuació el Sr. Tura, de la SCCFQM, dóna compte dels veredictes dels premis per a estudiants d'enguany (vegi's full adjunt [no figura]).


Secció de Ciències - 5 / 7 / 1983

El Sr. Casassas presenta un document del Sr. Castellet relatiu a la necessitat de crear un "Institut de Recerca en Matemàtiques" dins de l'IEC. El finançament hauria de sortir de la Generalitat, segons comenta el Sr. Castellet. El Sr. Ras diu que quan hi hagi transferències, això hauria de sortir el Consell Interuniversitari. [...] La Secció veu bé, en principi, la proposta del Dr. Castellet, que queda pendent per aun estudi aprofundit.


Secció de Ciències - 10 / 10 / 1983

El Sr. Castellet dóna compte de les gestions fetes per a obtenir una subvenció de la CIRIT per a la creació de l'Institut de Recerca en Matemàtiques, i de la bona impressió que ha tret de l'entrevista amb el Vice-President de l'esmentada comissió.


Secció de Ciències - 15 / 11 / 1983

Proposta de creació d'un centre de Recerca Matemàtica. El Dr. Castellet prengué la paraula en nom dels matemàtics de la Secció de Ciències, Drs. Teixidor, Vaquer i Bonet, informant de les gestions realitzades per tots ells prop del Dr. Faus per a ultimar els retocs de la proposta de creació d'un centre de recerca matemàtica de l'Institut així com els estatuts d'aquest. Tal com ja havia informat el Dr. Castellet en una reunió anterior, aquest centre té la intenció de poder convidar a professors forasters per terminis llargs entre sis i dotze mesos, i posar-los en contacte amb investigadors joves del nostre país. Aquest centre només comptaria amb una infrastructura mínima de secretaria i un director. La ubicació del mateix podria ser alguna de les Universitats catalanes, després de subscriure el corresponent conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans. Manifestà el Dr. Castellet que aquesta acció pretenia a la seva mesura donar compliment als objectius de l'Institut i de promoure, divulgar i realitzar recerca. […] El Dr. Ras proposà que el dit centre portés per nom Centre de Recerca i Assessorament Matemàtic. El Dr. Castells manifestà les seves reserves davant d'aquesta iniciativa que segons el seu criteri no era necessària, perquè els matemàtics podrien actuar a través de la mateixa Secció de Ciències, i que moltes de les accions proposades ja es podrien dur a terme des dels mateixos departaments universitaris […]. Després d'un canvi d'impressions la Secció de Ciències aprovà la proposta presentada pels tres matemàtics presents i donada pel Sr. E. Bonet, qui incorporà prèviament unes esmenes que foren debatudes durant la sessió segons el text que s'adjunta com annex a aquesta acta [no figura]. La proposta fou aprovada amb els vots afirmatius de tots els assistents fora de dos vots en blanc […]. S'acordà presentar la proposta de creació d'aquest centre a la sessió plenària següent.


Secció de Ciències - 12 / 12 / 1983

El Sr. Teixidor pregunta si l'existència del CRM és ja pública; el Sr. Casassas fa notar que en l'acta del darrer Ple consta que ja n'han estat aprovats els reglaments.


Secció de Ciències - 12 / 12 / 1983

De la quantitat [de pressupost] reservada per als Treballs de Recerca [11 milions de pessetes], un milió es destina a Centre de Recerca en Matemàtiques. El Sr. Castellet comenta la possibilitat que el pressupost del CRM vagi a part; El Sr. President [Casassas] diu que probablement es tracta d'un centre massa específic; hom decideix que de moment continuarà dins de la Secció de Ciències.


Secció de Ciències - 12 / 12 / 1983

El Sr. Castellet pregunta qui serà realment el responsable del CRM. EL Sr. President respon que la capacitat de decisió la tindrà el Consell (quatre membres de l'IEC), i el Director serà el responsable de l'execució. El Sr. Castellet observa que això retalla molt el càrrec del Director. Creu també que caldria preveure la possibilitat que el Director no fos membre de l'IEC. EL Sr. Casassas fa notar que si un matemàtic té tant de prestigi, és possible que passi a formar part de l'IEC.


Secció de Ciències - 13 / 2 / 1984

[El Sr. President] Comunica a continuació el nomenament del senyor Manuel Castellet com a Director del Centre de Recerca Matemàtica, i del senyor Josep Teixidor com a delegat de l'Institut.


Secció de Ciències - 13 / 2 / 1984

El Sr. Castellet informa que ja ha estat constituït el consell del Centre de Recerca Matemàtica, i lliura una còpia de l'acta de constitució (vegeu annex [no figura]).


Secció de Ciències - 13 / 3 / 1984

Hom comenta que ja ha estat cursada la comunicació oficial al Centre de Recerca Matemàtica que llurs estatuts han estat aprovats per l'Institut, i que els Srs. Josep Teixidor i Manuel Castellet han estat nomenats delegats de l'IEC i director del Centre, respectivament.


Secció de Ciències - 13 / 3 / 1984

El Sr. President comenta la proposta rebuda de les autoritats universitàries de Bellaterra sobre la ubicació del Centre de Recerca Matemàtica en les seves dependències universitàries de la Facultat de Ciències.


Secció de Ciències - 13 / 3 / 1984

Hom donà el vist-i-plau a la maqueta de la nova col·lecció "Monografies de la Secció de Ciències", tot fent unes correccions de detall; el primer número serà una biografia del matemàtic Évariste Galois.


Secció de Ciències - 9 / 4 / 1984

Pregunta també el Sr. Castellet si cal enregistrar el nom del Centre de Recerca Matemàtica. Hom arriba a la conclusió que no és possible, per tal com no té personalitat jurídica pròpia.


Secció de Ciències - 9 / 4 / 1984

A continuació el Sr. Castellet sol·licita que en la propera reunió hom consideri les ofertes rebudes per part de les Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona per a la ubicació del Centre de Recerca Matemàtica. Comenta també que vindrà, convidat per l'esmentat centre, el Sr. Lluís Santaló, matemàtic eminent i Premi Príncipe de Asturias, i pregunta si seria possible de concedir-li alguna distinció de l'IEC. El Sr. President diu que no hi ha precedents, doncs el Sr. Santaló ja és membre corresponent a més a més de l'Institut.


Secció de Ciències - 8 / 5 / 1984

El Sr. President comunica que ha rebut les propostes de participació de les universitats de Barcelona i de Bellaterra en el Centre de Recerca Matemàtica. Atès que ambdues ofertes es complementen, hom creu que cal aprofitar-les i que el Centre de Recerca Matemàtica hauria de col·laborar amb totes dues universitats. S'aurà de signar un conveni, que caldrà preparar-lo ja des d'ara. El Sr. Freixa comenta que la Universitat Politècnica de Catalunya també podria col·laborar amb el Centre de Recerca Matemàtica, ja que aquesta universitat disposa d'un centre de càlcul molt potent. El Sr. President comenta així mateix que el Sr. Rector de la UPC ha mostrat interès pel Centre, encara que no hagi fet de moment cap oferta concreta.


Secció de Ciències - 13 / 6 / 1984

El Sr. Castellet informa que ja ha estat redactat el conveni de col·laboració del C.R.M. amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i que s'està treballant en l'esborrany dels convenis que hom efectuarà amb la Universitat de Barcelona i amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Comenta també les diverses activitats del C.R.M., entre les quals cal esmentar la notable tasca portada a terme per donar a conèixer la creació d'aquest Centre a la comunitat científica internacional. Informa també que hom ha organitzat estades, per a períodes compresos entre 1 mes i 6 mesos, de 15 matemàtics de reconegut prestigi i de diverses nacionalitats. Hom ha efectuat també contactes per als propers anys.


Secció de Ciències - 13 / 11 / 1984

El Sr. Castellet comunica que la Unió Matemàtica Internacional ha proposat al CRM l'organització d'un Congrés Internacional de Topologia, el 1986.


Secció de Ciències - 13 / 11 / 1984

El proper dijous, dia 15 de novembre, tindrà lloc l'acte d'inauguració dels locals del Centre de Recerca Matemàtica, comenta el Sr. President.


Secció de Ciències - 13 / 11 / 1984

EL Sr. Castellet informa que en la darrera reunió de la SCCFQiM tornà a sortir la voluntat de les seccions de constituir-se en societats filials. Hom comenta la possibilitat de tenir una Societat Catalana de Ciències que federés les Soceiatats de Física, Química, Matemàtiques i Enginyeria, El Sr. President [Casassas] creu convenient de convocar una reunió amb els Presidents de les Seccions de la SCCFQiM i amb el seu President per a tractar aquest tema. [...]


Secció de Ciències - 10 / 12 / 1984

El Sr. Casassas […] parla també de l'extensa memòria presentada pel Centre de Recerca Matemàtica.


Secció de Ciències - 15 / 4 / 1985

Hom nomena […] el Sr. Teixidor per al [premi per a estudiants de la SCCFQiM] de Matemàtiques […]


Secció de Ciències - 14 / 5 / 1985

Hom acorda a continuació la composició següent per als jurats dels premis corresponents a la Secció […] Els senyors Josep Teixidor, Eduard Bonet i M. Castellet per al premi "Ferran Sunyer i Balaguer". […]


Secció de Ciències - 14 / 5 / 1985

El senyor Castellet recorda la sol·licitud de la SCCFQiM en el sentit de celebrar una reunió amb el President de l'IEC per tal de parlar de la possible divisió de la Societat en Secciones. El senyor President decideix convocar una reunió amb les seccions que hi estan interessades.


Secció de Ciències - 10 / 6 / 1985

A continuació, el Sr. Castellet comunica que el Consell del CRM aprovà, en la darrera reunió, el programa d'activitats per al curs 1985-1986.


Secció de Ciències - 10 / 6 / 1985

El Sr. Castellet exposa la proposta per part del CSIC, que el Centre de Recerca Matemàtica signi un acord de col·laboració amb la Confederación Española de Centros Matemáticos y de Estadística. Llegeix a continuació l'esborrany de conveni, que hom discuteix.


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 12 / 3 / 1991

El senyor [Enric] Freixa comenta que l’IEC s’hauria de dedicar a fomentar la recerca en temes prioritàriament territorials. El senyor E. Casassas diu que cal distingir entre els programes que ja té l’IEC i que depenen directament de l’IEC (Centre de Recerca Matemàtiques) i els que depenen de les Seccions. Pàg. 2/10. El senyor E. Casassas comenta com funcionen alguns projectes de recerca de l’IEC, com el Centre de Recerca Matemàtiques, on l’IEC posa 8 milions però els pressupostos totals arriben a 29 milions, i que la Secció no té aquest pressupost i per tant hem d’ésser més modestos en les despeses. /Pàg. 2/10


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 17 / 6 / 1991

El Sr. Ribas i Piera informa que com a President interí de la Secció ja ha anat a un debat sobre residus, i a una inauguració sobre el paper de les matemàtiques, organitzat pel Centre de Recerca Matemàtica. /Pàg. 2/22


Secció de Ciències i Tecnologia - 11 / 11 / 1991

El President, basant-se en la reglamentació de l’IEC, exposa opinions i suggeriments sobre la manera d’acomplir els objectius de la Secció. Essent com són els seus membres una elite seleccionada per la seva vàlua científica individual, el treball d’investigació el fan fora de la institució; però també hi ha exemples en els quals s’ha pogut realitzar una recerca de profit mitjançant el mateix Institut, prenent el nom de la institució com un aval de qualitat. Posa com a exemple el Centre de Recerca Matemàtica, i considera que seria bo que sorgissin en el si de la Secció iniciatives anàlogues»./Pàg. 2/44


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 10 / 12 / 1991

El punt següent de l’ordre del dia fa referència al Programa Integrat d’Investigació i Desenvolupament del Delta de l’Ebre (PIRDDE) que la CIRIT va donar a consultar a alguns membres de la Secció de Biologia (…) Caldria que l’IEC fos el centre animador d’aquest Programa, i per això proposa que es cregui un Centre d’Estudis Deltaics a semblança del Centre de Recerca Matemàtica. /Pàg. 2/47


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 9 / 3 / 1992

Pel que fa a la Secció de Ciències i Tecnologia, el Sr. Ribas i Piera aporta un llistat de diferents disciplines, agrupades en apartats, que porosa la UNESCO, i que són les següents: (Nomenclatura per als camps de les Ciències i la tecnologia UNESCO). Apartats: Matemàtiques. Subapartats: 10. /Pag. 3/9.


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 15 / 12 / 1992

De cara el 1993 s’ha reduït personal de l’IEC, programes i altres fonts de despeses, a més del pressupost de les seccions. Algun programa pressupostat per l’IEC ha pogut ésser assumit íntegrament per la CIRIT. El Centre de Recerca Matemàtica ha estat assumit per la Generalitat i no suposarà cap gravamen per a l’IEC


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 15 / 12 / 1992

De cara el 1993 s’ha reduït personal de l’IEC, programes i altres fonts de despeses, a més del pressupost de les seccions. Algun programa pressupostat per l’IEC ha pogut ésser assumit íntegrament per la CIRIT. El Centre de Recerca Matemàtica ha estat assumit per la Generalitat i no suposarà cap gravamen per a l’IEC


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 1993

Els congressos organitzats pel CRM han tingut ressò internacional i s’han publicat en editorials del prestigi d’Springer-Verlag.


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 1993

La infraestructura de què disposa és d’una secretària a dedicació plena i una altra a temps parcial, i a més disposen d’una sèrie de pisos llogats prop de la UAB, a fi d’hostatjar els diferents convidats. El Sr. Casassas demana si a partir d’ara la CIRIT es farà càrrec de part del pressupost i, per tant, l’IEC no farà aportacions. El Sr. Castellet comenta que, d’aquesta manera, augmentaran els recursos del CRM i l’IEC no haurà de contribuir-hi. El Sr. Castells demana perquè moltes de les activitats que fa el CRM no les pot fer un departament universitari.. El Sr. Vaquer li contesta que el CRM es més ampli que un departament universitari, i té més flexibilitat administrativa (p.e., llogar pisos) .» /Pàg. 12-13


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 1993

El Sr. Castellet també està d’acord amb prioritzar La Farga Catalana i el diccionari de Geologia, i a continuació demana explicacions sobre les partides destinades als grups d’Astrofísica i Física matemàtica. El Sr. Casassas comenta que l’actual direcció de la Secció va investigar els informes dels darrers deu anys de la Secció, i va atorgar els pressupostos en funció dels resultats presentats pels diferents grups de recerca». pàg. 2/5. Annex: «Proposta de pressupost de la Secció per a 1993. Programes Física Matemàtica: 350.000 Publicacions Matemàtiques (Arxius): 800.000 /pàg. 10


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 1993

El Sr. Freixa comenta que seria bo que s’informés els membres de l’IEC de les activitats de la Societat Catalana de Matemàtiques. El Sr. Casassas afegeix que podrien fer com la Societat Catalana de Biologia, que publica, al començament de l’any, un full informatiu amb les activitats previstes


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 1993

La sessió comença amb l’informe de les activitats de la Societat Catalana de Matemàtiques. El Sr. Vaquer informa que actualment té uns quatre-cents socis, que s’han programat conferències sobre temes diversos, entre d’altres dels senyors Pla (Universitat de Barcelona) i Raventós (Universitat Autònoma de Barcelona) i que la Societat publica un butlletí que va sortint normalment, i també informa de les activitats entorn de l’Olimpíada Matemàtica. Un darrer tema pendent és l’ingrés a la Unió Matemàtica Europea, que sembla que serà ben aviat.


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 1993

El Sr. Castellet informa sobre el Centre de Recerca Matemàtica, creat per l’IEC l’any 1984. És un centre on fan estades professors estrangers de dos tipus: Sènior (de 2 a 4 mesos) i estades postdoctorals d’un any. Els recursos venen del mateix IEC, de la DGCYT i de la Generalitat de Catalunya (uns 30 millions/any).


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 8 / 3 / 1993

En relació al projecte de pressupost de la Secció de Ciències i Tecnologia per a 1993, que figura com annex de l’acta aprovada, comunica que l’estudi ajustat que li fou encarregat de fer a partir de la modificació del pressupost de publicacions ha permès [què] el programa de publicacions [inclogui] tres partides de 1.000.000 pts per a: Axiomàtica de Ramon Pla (per als Arxius)... /pàg. 11 Proposta de pressupost de la Secció per a 1993 Programes Física Matemàtica: 350.000 Publicacions Matemàtiques (Arxius): 800.000 /pàg. 14


Secció de Ciències i Tecnologia - 10 / 5 / 1993

En relació al Grup de Física Matemàtica, el Sr. Casassas donà compte d’haver rebut l’esborrany de sengles convenis de col·laboració de l’IEC amb la Universitat de Barcelona i amb l’Acadèmia de Ciències d’Ucraïna que aquell Grup proposa que siguin tramitats. La Secció veu favorablement l’establiment del dits convenis, que ha n d’ésser signats pel President de l’IEC cas d’ésser acceptats, i acorda recomanar la seva acceptació.» /pàg 3/23


Secció de Ciències i Tecnologia - 28 / 9 / 1993

5. Afers de tràmit. El corrector dels llibre en curs expressa certes dificultats. Com que els Serveis Centrals van oblidar incloure la “Geometria Axiomàtica (680.000 ptes) entre els llibres per publicar, el President proposa l’ajornament del llibre sobre l’Alquimia, per poder publicar aquell.» /pàg.3/32


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 11 / 1993

A continuació s’informa que (...). Durant el mes de febrer de 1994 serà J. Girbau qui parlarà sobre “El teorema de Fermat» pàg. 37 El Sr. Casassas informa sobre la reunió mantinguda per membres del Consell Permanent de l’IEC amb la CIRIT (J. Laporte i J. Albaigés). En aquesta reunió es va informar que la subvenció que rebrà l’IEC per a l’nay 1994 inclourà una subvenció per a despeses generals de 350 milions. Dels centres i serveis que anteriorment depenien directament de l’IEC i que després es varen traspassar a la CIRIT, tan sols el Centre de Recerca Matemàtica té garantit el suport econòmic (…) A. Giró comenta que sembla que la CIRIT només ha tingut en compte el Centre de Recerca Matemàtica, i que totes les altres activitats de caire científic-tècnic no pensa subvencionar-les. /pàg. 37-38


Secció de Ciències i Tecnologia - 13 / 11 / 1993

A continuació s’informa que (...) durant el mes de febrer de 1994 serà J. Girbau qui parlarà sobre “El teorema de Fermat» /pàg. 40


Secció de Ciències i Tecnologia - 13 / 6 / 1994

En el segon punt de l’ordre del dia correspon al Sr. Castellet fer la presentació de la seva comunicació sobre “localització a Àlgebra i a Topologia”, la qual és seguida amb gran interès pels assistents. /pàg. 23


Secció de Ciències i Tecnologia - 7 / 9 / 1994

EL Sr. Girbau presenta una comunicació sobre la demostració del Teorema de Fermat, la qual és escoltada amb atenció i seguida d’un col·loqui viu. pàg. 5 .. Informe del President. Fa una breu descripció dels afers tractats en les reunions del Consell Permanent de l’IEC dels dies 13 i 27 de gener, en particular dels que atenyen més directament a la Secció: - La petició de l’IEC a la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’adscripció a aquesta universitat del nostre Centre de Recerca Matemàtica como a institut universitari. /pàg. 3/7


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 14 / 11 / 1994

El Sr. Casassas informa en primer lloc de la publicació d’un llibre "Axiomes alternatius de la teoria de conjunts i llur influència en matemàtiques" (núm, 107 de la col·lecció *Arxius de les seccions de Ciències* [Pla i Carrera], que es lliura a tots els membres presents. /pàg. 2/32


Secció de Ciències i Tecnologia - 10 / 1 / 1995

Es decideix nomenar els següents representants per a les ponències per a l’adjudicació dels premis de 1994 (...) - Premi Josep Teixidor (Matemàtiques): Josep Vaqué, Manuel Castellet i Sebastià Xambó.


Secció de Ciències i Tecnologia - 12 / 6 / 1995

El Sr. Ribas i Piera posa en coneixement de la Secció la protesta del Sr. Joan –C. Lario, el qual manifesta la seva indignació per l’oblit del seu nom com a guanyador ex-aequo del premi de matemàtiques de 1992, en l’edició del llibre de l’altre guanyador, Sr. Josep Pla i Carrera. S’acorda enviar una carta demanant excuses a l’interessat i procurar esmenar l’error. /pàg. 2/20


Secció de Ciències i Tecnologia - 25 / 9 / 1995

S’acorda nomenar el Sr. Joan Girbau delegat de l’IEC a la Societat Catalana de Matemàtiques per renúncia del Sr. Castellet, que era delegat fins ara. /pàg. 2/25


Secció de Ciències i Tecnologia - 23 / 1 / 1996

El Dr. Xambó (SCM) comunica que, junt amb el Dr. Jou, estan preparant un curs avançat de Geometria i Física. Pàg 2. El Dr. A. Roca insta a la Secció a accelerar la publicació del llibre de Hermann Weyl, "Anàlisi Matemàtica del problema de l’espai" per l’interès que té la seva contribució matemàtica i per ser una assignatura pendent la seva publicació. Per tot això, es demana al Dr. Casassas que s’ocupi de preparar un projecte de pressupost de publicacions el més aviat millor. /pàg. 3


Secció de Ciències i Tecnologia - 20 / 3 / 1996

La Secció proposa, per a aquest any 1996, la celebració d’unes jornades sobre física i geometria, organitzades pels senyors Jou i Xambó. S’espera que el Consell Permanent ho accepti. /pàg 3.


Secció de Ciències i Tecnologia i Ciènces Biològiques - 20 / 5 / 1996

El Sr. [Pla i] Carreras està preparant juntament amb les societats filials, una sessió commemorativa del quatre-cents aniversari de la mort de Descartes. La Sra. Durfort suggereix la participació del Sr. R. Margalef, que fa poc va fer una ponència a la Facultat de Biologia, així com del Sr. Josep M. Pla, de la Societat Catalana de Matemàtiques. /pàg. 3 La Sra. Durfort informa que l’IEC ha donat diferents ajusts per a publicacions, seminaris i cicles de conferències sol·licitats per les societats filials i esmenta els exemples de (…) la Societat Catalana de Matemàtiques (…). /pàg. 6


Secció de Ciències i Tecnologia - 13 / 1 / 1998

El Sr. Girbau exposa les dades més importants obtingudes del Report de recerca en matemàtiques a Catalunya en el període 1990-1996. Aquest informe s'ha basat en dades recollides en el Mathematical Review comparant els articles publicats a Catalunya amb els articles publicats a la resta d'Espanya i als països més desenvolupats del mon. Les conclusions més importants són: - Catalunya es troba a la banda mitjana dels països del món. - Qualitat molt elevada dels articles publicats a Catalunya. - Comparant el període 1990-1996 amb el de 1980-1986 Catalunya no ha guanyat posicions respecte a la resta d'Espanya. - En el període 1990-1996 una gran quantitat de professors universitaris no han participat en projectes de recerca. - Els diners destinats a projectes de recerca s'han repartit de manera equitativa. Alt cost manteniment bibliotèques. - Es dedicarà un apartat especial al Centre de Recerca Matemàtica. El Sr. Ribas i Piera explica la priorització del projecte de recerca Física i Geometria. El segon projecte presentat és Estudi i desenvolupalment de microsensors de flux en telecirurgia.


Secció de Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 11 / 1998

La Sra. Mercè Durfort informa de la publicació del número 1 de la revista Contributions to Science que és previst que surti durant el primer trimestre de l'any 1999. Queda inalterada la partida pressupostària per la col·lecció "Textos Clàssics de la Ciència" encara que té un altre tractament i malgrat que és prevista l'aparició dels dos primers números.


Secció de Ciències i Tecnologia - 13 / 6 / 2000

Comunicació científica: El Centre de Recerca Matemàtica, a càrrec del doctor Manuel Castellet. El Sr. Castellet explica que el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) és un institut universitari adscrit a la UAB creat per iniciativa de l'IEC amb l'objectiu de posar a disposició dels matemàtics catalans un centre d'investigació que estimuli la millora de la recerca matemàtica a Catalunya. Dirigir per un consell format per quatre membres de les disciplines matemàtiques de l'IEC i el president de la Societat Catalana de Matemàtiques. El Sr. Manuel Castellet explica les diverses activitats científiques del CRM, destacant el grup de formació d'excel·lència Marie Curie Training Site i la importància del Premi Internacional Ferran Sunyer i Balaguer. Destaca també el paper del CRM en la difusió de la recerca matemàtica de Catalunya.


Secció de Ciències i Tecnologia - 15 / 1 / 2001

Convocatòria del Premi "Josep Teixidor" de Matemàtiques Tribunal: Senyor Josep Vaquer (president), senyor Joan Girbau i senyor Sebastià Xambó


Secció Ciències i Tecnologia - 5 / 3 / 2001

Programa de recerca presentat en la convocatória d'enguany: Pierre de Fermat: Opera Mathematicae Variae. Direcció: senyor Josep Pla i Carrera. Desenvolupament de programes de matemàtica simbòlica per a càlcul estocàstic i aplicacions als riscos financers. Direcció: senyor Sebastià Xambó i Descamps.


Secció de Ciències i Tecnologia - 17 / 4 / 2001

El Sr. Ribas i Piera informa que el Sr. Vaquer dóna suport al programa de recerca Pierre de Fermat: Opera Mathematicae Variae, i el senyor Girbau, al programa sobre Desenvolupament de programes de matemàtica simbòlica per a càlcul estotàstic i aplicacions als riscos financers. El senyor Casal cosidera que el programa Pierre de Fermat… no pot considerar-se pròpiamente de recerca, sino com un projecte perquè es publiqui i posa en dubte el finançament de programes tan llargs com el de Creació del Servei d'Arxius de Ciència. S'acorda traduir i finançar per part de la Secció la publicació del programa Pierre de Fermat: Opera Mathematicae Variae. Es contractarà al Sr. Xambó per recosiderar l'estructura i durada.


Secció de Ciències i Tecnologia - 17 / 9 / 2001

El Sr. Xambó anuncia la sessió inaugural del curs 2001-2002 de la Societat Catalana de Matemàtiques. El professor Rolf Jeltsch, ETH de Zuric, president de la Societat Europea de Matemàtiques pronunciarà la conferència "Solving numerically multidimensional systems of hyperbolic conservation laws".


Secció de Ciències i Tecnologia - 15 / 1 / 2002

El senyor Xambó demana que en la propera reunió conjunta del mes de febrer hi hagi un punt en l'ordre del dia per parlar de la Societat Catalana de Matemàtiques.


Secció de Ciències i Tecnologia - 12 / 3 / 2002

Discurs de recepció de la membre numerària de la Secció, senyora Pilar Bayer sobre el tema "El somni de joventut de Kronecker". Informe sobre el tancament del Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques (3ECM) de la Societat Catalana de Matemàtiques, a càrrec del senyor Sebastià Xambó, president d'aquesta societat. Els resultats del congrès s'han editat en dos volums de Progress in Mathematics publicats per Birkhäuser i un volum sobre les taules rodones publicat conjuntament per la SCM i el CIMNE. El senyor Xambó recorda que es va constituir una entitat sense ànim de lucre per organitzar el Tercer Congrés Europeu de Matemàtiques. I que el 16 de gener de 2002 es va celebrar l'assemblea general on es va acordar la cessió del romanent econòmic del congrés a la SCM. Ell Sr. Alegret remarca la importànca que les societats científiques organitzin esdeveniments amb ressò internacional. Consiera que seria fonamental que l'IEC fomentés la participació de les societats filials en associacions internacionals.


Secció de Ciències i Tecnologia - 11 / 6 / 2002

Comunicació científica: La terminologia científica en català, a càrrec del senyor Salvador Reguant. El Sr. Girbau reconeix que, en el camp de les matemàtiques, els científics fan servir molts termes anglesos. Lamenta el procés seguit per la Secció Filològica en la revisió dels mots matemàtiques de la segona edició de DIEC i la manca d'interacció entre la Secció i els especialistes.


Secció de Ciències i Tecnologia - 17 / 9 / 2002

El senyor Castellet s'ofereix per elaborar la semblança del matemàtic Josep Teixidor i Batlle. El president Joaquim Casal i Fábrega proposa destinar unes partides pressupostàries al Grup de Física Matemàtica.


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 12 / 2002

El Sr. Girbau demana incloure en el pressupost una partida per cobrir les despeses generades pels treballs de traducció d'una obra de Fermat.


Secció de Ciències i Tecnologia - 10 / 2 / 2003

El senyor Agulló afegeix al pressupost del 2003 la traducció de l'obra Opera Mathematicae, de Pierre de Fermat. El Sr. Casacuberta informa del projecte internacional Biblioteca matemàtica digital. L'IEC el finançarà automàticament amb les revistes que publiquen l'Institut o les societats filials.


Seccions de Ciències Tecnologia - 14 / 10 / 2003

La senyora Bayer mostra la seva decepció al comprovar que en la llista de títols de la col·lecció "Clàssics de la Ciència" no apareix el llibre Disquisicions aritmètiques de Carl F. Gauss, així com tampoc no apareix en la llista de publicacions de l'IEC. El senyor Jou s'ofereix per parlar-ne amb el senyor Antoni Malet, director de la col·lecció, per veure la manera d'integrar-hi aquest títol.


Secció de Ciències i Tecnologia - 12 / 1 / 2004

S'acorda proposar com a ponents del Premi "Josep Teixidor" de Matemàtiques la senyora Pilar Bayer i els senyors Joan Girbau i Josep Vaquer.


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 2 / 2004

S'acorda que el Sr. Jou es posi en contacte amb el senyor Antoni Malet, director de la col·lecció "Clàssics de la Ciència" per incloure la publicació de la traducció de l'obra Opera mathematicae, de Pierre de Fermat. El senyor Castellet informa que el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) té previst celebrar a l'IEC un congrés sobre matemàtica i informàtica intel·ligent. El senyor Casacuberta sol·licita un ajut per a col·laborar en un projecte transnacional de la Societat Catalana de Matemàtiques sobre la digitaització de literatura matemàtica. L'IEC ha rebut una proposta de l'equip de la UPC el qual demana que s'organitzi anualment una trobada dels respectius guanyadors del premis Nobel. El Sr. Girbau opina que aquest oferiment és positiu per l'IEC, i recorda que l'equivalent al Premi Nobel de Matemàtiques és la medalla Fields, la qual s'atorga cada quatre anys.


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 3 / 2004

la senyora Bayer, el senyor Castellet i el senyor Girbau, proposen l'Especialitat de Matemàtiques per a les vacants d'especialitats a membres numeraris de la Secció, justificada per l'augment al nostre país en els darrers anys de la quantitat i la qualitat de matemàtics especialitzats en noves àrees no cobertes actualment a la Secció. S'aprova col·laborar en la conferència del 30 de març a la seu de l'IEC a càrrec del professor Thomas Banchoff de la Universitat de Brown sobre Dalí i les Matemàtiques. El senyor Castellet informa que el Centre de Recerca Matemàtica commemora el seu vintè aniversari. El 9 de novembre es preveu celebrar un acte públic a l'IEC amb una conferència a càrrec del professor Jean-Pierre Serre. D'aquest esdeveniment se'n preveu elaborar una publicació i un CD.


Secció de Ciències i Tecnologia - 8 / 6 / 2004

El senyor Casacuberta presenta l'estructura actual organitzativa de la Societat Catalana de Matemàtiques, publicacions periòdiques i monografies que editen i les activitats que organitzen, així com la participació de la Societat en projectes i la col·laboració amb institucions (s'ajdunta com a annex el document corresponent).


Secció de Ciències i Tecnologia - 21 / 12 / 2004

El senyor Girbau presenta un anàlisi comparativa dels resultats qualitatius i quantitatius obtinguts en els dos reports de la recerca en matemàtiques a Catalunya durant els sexennis 1990-1996 i 1996-2002, així com algunes consideracions sobre l'evolució i el nivell de la investigació en matemàtiques en relació amb altres països del món i una comparació de l'evolució de la investigació en matemàtiques en aquests períodes: - El nombre de matemàtics, docents i investigadors, ha augmentat un 15% al llarg del període 1996-2002. - Augment d'un 37% de tesis llegides. - Increment del nombre d'alumne estrangers que han llegit la tesi en universitats catalanes. El senyor Girbau analitza els resultats obtinguts en la producció científica en el camp de les matemàtiques a Catalunya: - La producció catalana representa un 0,5% de la producció mundial. - El nombre d'articles d'excelència publicats a Catalunya ha tingut un creixement d'un factor d'1,59. - Amb relació al paràmetre "Publicacions d'excel·lència/població", Catalunya ha passat del lloc 14 al lloc 6. - Catalunya ocupa el lloc 8 quant al percentatge de publicacions realitzades en col·laboració amb matemàtics de fora del seu àmbit.


Secció de Ciències i Tecnologia - 12 / 4 / 2005

El senyor Casacuberta, president de la Societat Catalana de Matemàtiques, comenta que la SCM té actualment més de mil associats. Durant el present curs s'ha organitzat un cicle de conferències adreçades als estudiants de matemàtiques de les universitats catalanes i s'ha iniciat el projecte Estímul del talent matemàtic (ESTALMA) dirigit a nois i noies amb un talent especial per a les matemàtiques, que, durant dos anys acadèmics, rebran classes els dissabtes no festius orientades al descobriment i a la investigació matemàtiques. La Unió Matemàtica Internacional (IMU) va engegar el projecte Biblioteca matemàtica digital (DML, Digital mathematical library) per digitalitzar tota la bibliografia matemàtica del món, conservar-la per a la posteritat i posar-la a la Xarxa perquè es pugui consultar de manera universal i gratuïta. En aquest sentit, s'ha ofert a la Societat Catalana de Matemàtiques de formar, amb la Real Sociedad Matemática Española i la Sociedade Portuguesa de matemáticas, un consorci ibèric, que podrà participar com a soci del nivell més alt en el projecte DM-EU. El que es proposa és un projecte per a digitalitzar la bibliografia matemàtica catalana i inserir-la en aquesta biblioteca matemàtiaa mundial. La Societat Catalana de Matemàtiques vol complementar les seves revistes Butlletí de la SCM i SCM/Notícies amb la publicació de treballs de recerca, de divulgació, d'història, d'interés didàctic, que per la seva extensió sigui més apropiat difondre com a llibres. Des de la tardor de 2004, la SCM té una nova pàgina web. La SCM participa en reunions de política científica per a reflexionar i debatre sobre la creació d'un institut espanyol de matemàtiques. . Celebració el 18 d'octubre de 2004 de la segona Jornada d'Enseyament de les Matemàtiques. - Celebració el 2005 a València el congrés "MA.ES 2005", primer congrés conjunt de matemàtiques entre la SCM, la Real Sociedad Española de Matemática Española, la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa i la Sociedad Española de Matemática Aplicada. - Abril 2005, celebració de la desena edició de les proves Cangur, organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques per a estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques. - Curs que mostrarà la potencialitat de la calculadora simbòlica Wiris, adreçat al professorat de matemàtiques de l'enseyament secundari. - La Czech Mathematical Society i la SCM organitzen un congrés al maig 2005 a Praga. Primera trobada conjunta sobre matemàtiques. El Sr. Castellet pregunta sobre la partida econòmica que l'IEC destina al Centre de Recerca Matemàtica. (es debatrà en una propera reunió). S'aprova una despesa en concepte de participació de la Societat Catalana de Matemàtiques en el projecte Biblioteca matemàtica digital, a petició del senyor Casacuberta.


Secció de Ciències i Tecnologia - 17 / 10 / 2005

S'aprova la petició de la Societat Catalana de Matemàtiques de carregar en el pressupost de la Secció una despesa corresponent a l'allotjament dels membres del Comité Executiu de la Societat Matemàtica Europea, a propòsit d'una reunió de treball amb la SCM a la seu de l'IEC.


Secció de Ciències i Tecnologia - 12 / 12 / 2005

Petició del Sr. Girbau d'incloure en el simposi del Centenari una sessió dedicada al Centre de Recerca Matemàtica


Secció de Ciències i Tecnologia - 6 / 2 / 2006

Proposta de sessió que formarà part del cicle de conferències sobre "les ciències experimentals i la tecnologia a la Catalunya del segle XX", dins la celebració del Centenari de l'IEC: - Sessió núm. 1 "Física, química i matemàtiques", coordinada pel senyor Joan Girbau i el senyor Josep Enric Llebot, 6 de febrer de 2007.


Secció de Ciències i Tecnologia - 3 / 4 / 2006

El senyor Casacuberta presenta un informe sobre les diverses activitats portades a terme durant l'any 2005 per la Societat Catalana de Matemàtiques i les previstes per l'any 2006. (s'adjunta document annex). El senyor Casacuberta agraeix el suport incondicional que la SCM rep de l'IEC en les gestions encaminades a aconseguir una representació directa en la Unió Matemàtica Internacional. El senyor Alegret felicita la junta actual de la SCM per la qualitat notable de totes les actuacions que du a terme.


Secció de Ciències i Tecnologia - 9 / 5 / 2006

Disponibilitat de partides per a la publicació de les Obres matemàtiques de Pierre de Fermat.


Secció de Ciències i Tecnologia - 23 / 10 / 2006

S'acorda ajornar la comunicació científica a càrrec de la senyora Pilar Bayer, amb el títol La hipòtesi de Riemann, un problema centenari, sense que quedi concretada cap data.


Secció de Ciències i Tecnologia - 26 / 3 / 2007

Es presenta la relació dels projectes, publicacions i activitats de la Secció de Ciències i Tecnologia per a 2007. D'entre les publicacions cal destacar: Obres matemàtiques de Pierre Fermat. Director de l'obra Sr. Pelegrí Viader.


Secció de Ciències Biològiques i Secció de Ciències i Tecnologia - 14 / 5 / 2007

Nomenament de nou membre de la Secció de Ciències i Tecnologia: Sr. Carles Perelló, nou president de la Societat Catalana de Matemàtiques.


Secció de Ciències i Tecnologia - 21 / 4 / 2008

La senyora Martínez, tresorera de la Societat Catalana de Matemàtiques, comenta les activitatas dutes a termes des del juny 2007 a l'abril 2008. - Activitats adreçades a estudiants, de secundària, batxillerat i universitàrs (proves Cangur, Estalmat, Problemes a l'esprint). Jornaca conjunta amb la Societat Catalana de Física. - Publicacion: Volum Notícies (Novembre). Butlletí número 22. - Projecte del Museu de les Matemàtiques, reunió de presidents de l'European Mathematical Society, relacions amb la IMU. - Contactes amb la Societat Matemàtica Australiana per signar un conveni de reciprocitat


Secció de Ciències i Tecnologia - 29 / 9 / 2008

Proposta del Sr. Jou per fer una presentació del llibre de Pierre de Fermat "Obra matemàtica vària" i presentar també els volums anteriors d'aquesta col·lecció.


Secció de Ciències i Tecnologia - 23 / 3 / 2009

Relació d'activitats en torn de les matemàtiques: - Llibre blanc de les matemàtiques. - XIV JAEM, Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas


Secció de Ciències i Tecnologia - 27 / 4 / 2009

Informe d'activitats de la Societat Catalana de Matemàtiques (des del mes de setembre de 2009): Onzena Trobada Matemàtica; Jornada sobre biomedicina i matemàtiques; Sessió conjunta amb la SHCT i la Societat Baelar de Matemàtiques. Activitats orientades a la Secundària: XIV edició de les Proves Cangur; Problemes a l'esprint; 45ena Olimpíada matemàtica; ESTALMAT (Estímul i Talent per les Matemàtiques). Jornada d'Enseyament de les Matemàtiques, conjuntament amb la Federació Catalana d'Entitats d'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) Publicacions: Dinamització de les publicacions electròniques (Butlletí, Notícies, col·lecció de Monografies)


Secció de Ciències i Tecnologia - 2 / 10 / 2009

Proposta de modificació dels òrgans de govern del CRM: a petició de la secció de Ciències i Tecnologia un dels tres vocals de l'IEC al CRM serà un matemàtic de la Secció.


Secció de Ciències i Tecnologia - 15 / 12 / 2009

El senyor Serrat informa dels Ponents dels Premis IEC: Premi "Josep Teixidor" de Matemàtiques: Pilar Bayer, Manuel Castellet i Joan Girbau. Propostes de recerca, simposis, publicacions pel 2010: Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya, proposat pel senyor Castellet.


Secció de Ciències i Tecnologia - 15 / 2 / 2010

La Societat Catalana de Matemàtiques rebrà un ajut de l'IEC de 14.000€. S'informa que la senyora Pilar Bayer ha entrat com a membre numerària a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Pressupost de 3100€ per la segona fase del Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya, coordinat per M. Castellet


Secció de Ciències i Tecnologia - 22 / 3 / 2010

Presentació d'activitats de la Societat Catalana de Matemàtiques: El senyor Perelló repassa les activitats dutes a terme en el darer any: - Trobada anual. - Jornada per a l'ensenyament de les Matemàtiques. Activitats: - Sessió inaugural. - Proves Cangur - Estalmat. - Olimpíada matemàtica . Proves a l'esprint. - Participació en la promició de dues exposicions itinerants: - "Matemàtiques i vida", amb la Caixa de Manresa. - Exposició amb la FEEMCAT. Publicacions: - Volum 24 (juliol 2009) del Butlletí - Número 29 (desembre 2009) de Notícies Convenis de reciprocitat amb diverses institucions acadèmiques i internacionals. Relacions amb la Sociedad Española de Matemáticas Projectes futurs amb l'International Mathematics Union i amb l'European Mathematics Society El senyor Castellet considera important donar visibilitat a la Societat Catalana de Matemàtiques com a tal, especialment quan organitza activitats conjuntament amb altres institucions. El senyor Girbau valora molt positivament les publicacions de la Societat Catalana de Matemàtiques, malgrat els retards ocasionals que pugui patir la seva publicació.


Secció de Ciències i Tecnologia - 19 / 4 / 2010

Organització d'una presentació pública del Llibre blanc de les matemàtiques, programada pel 10 de juny del 2010.


Secció de Ciències i Tecnologia - 21 / 6 / 2010

El senyor Serrat detalla els membres actuals de l'Àrea de Matemàtiques: - E. Bonet / Estadística - J. Vaquer / Geom. Diferencial - M. Castellet / âlgebra i Topologia - J. Girbau / Geom. Diferencial - P. Bayer / Teoria dels nombres - G. Navarro / Teoria dels grups


Secció de Cències i Tecnologia - 21 / 6 / 2010

Presentación del Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya, dirigit pel senyor Manuel Castellet. Benvinguda al nou president de la Societat Catalana de Matemàtiques, senyor Joan de Solà-Morales. En la darrera reunió de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, els patrons decideixen donar una réplica de l'escultura "Êssers dependents", de John Robinson, al Premi "Matemàtiques i Societat". Preparació d'activitats per la commemoració del centenari del naixement de Ferran Sunyer i Balaguer.


Secció de Ciències i Tecnologia - 21 / 3 / 2011

Pressupost de la Secció de Ciències i Tecnologia 2011: - Documental sobre Ferran Sunyer i Balaguer (M. Castellet) 6.000€


Secció de Ciències i Tecnologia - 14 / 4 / 2011

El president de la Societat Catalana de Matemàtiques, Joan Solà-Norales, presenta les activitats que es fan orientades als soci: - Relacions amb institucions per posicionar-se com a disciplina. - Difusió: activitats orientades cap a secundària i per fomentar relacions de recerca. - Presentació de la revista i el butlletí. - Proves Cangur. Pilar Bayer, exposa la seva preocupació pel fet que tot i la participació de noies en les proves Cangur, els guanyadors són sempre nois. Demana que s'estudiï què pot provocar aquesta situació, perquè pot suposar un risc a la desmotiviació del col·lectiu femení a seguir en aquest àmbit.


Secció de Ciències i Tecnologia - 19 / 9 / 2011

S'incrementa en 10.000€ el pressupost d ela Secció de Ciències i Tecnologia. Noves propostes d'activitats: - Publicació d'una "Selecta de Ferran Sunyer i Balaguer" als Arxius de la Secció de Ciències. El senyor Manuel Castellet explica el projecte i puntualitza que s'executaria econòmicament el 2012.