Vocabulari de bioquímica anglès-català

biochemistry

Biochemistry

Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John; Stryer, Lubert

6th ed.

New York: W.H. Freeman and Company, 2006

Bioquímica

Bioquímica

Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.; Stryer, Lubert

Barcelona : Reverté, 2007

Traducció de la 6a edició nord-americana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Català
Fab fragment  n. fragment Fab   m.
facilitated diffusion  n. difusió facilitada  f.
F-actin  n. actina F  f.
factor VIII  n. factor VIII  m.
factor XIIIa  n. factor XIIIa  m.
FAD  n. FAD  m.
FADH2  n. FADH2  m.
familial hypercholesterolemia  n. hipercolesterolèmia familiar  f.
farnesyl pyrophosphate  n. pirofosfat de farnesil  m.
farnesylation  n. farnesilació  f.
fat  n. greix corporal  m.
fat cell  n. adipòcit  m.
fatty acid  n. àcid gras  m.
fatty acid degradation  n. degradació dels àcids grassos  f.
fatty acid synthase  n. àcid gras-sintasa  f.
fatty acid thiokinase  n. àcid gras-tiocinasa  f.
fatty acid unsaturation  n. insaturació d’àcids grassos  f.
fatty acyl carnitine  n. acil gras carnitina  m.
fatty acyl CoA dehydrogenase  n. acil gras CoA-deshidrogenasa  f.
fatty liver  n. fetge greixós  m.
Fc fragment  n. fragment Fc  m.
FDA  n. FDA  f.
Fe protein  n. proteïna Fe  f.
fecal fat  n. greix marró  m.
feedback inhibition  n. retroinhibició  f.
feedforward stimulation  n. estimulació anticipada  f.
FeMo cofactor  n. cofactor FeMo  m.
fermentation  n. fermentació  f.
ferredoxin  n. ferredoxina  f.
ferredoxin-NADP+ reductase  n. ferredoxina-NADP+-reductasa   f.
ferredoxin-thioredoxin reductase  n. ferredoxina-tioredoxina-reductasa  f.
ferritin  n. ferritina  f.
ferrochelatase  n. ferroquelatasa  f.
fES  n. fES  f.
fetal alcohol syndrome  n. síndrome d’alcohol fetal  f.
fetal hemoglobin  n. hemoglobina fetal  f.
fibrin  n. fibrina  f.
fibrin clot  n. coàgul de fibrina  m.
fibrinogen  n. fibrinogen  m.
fibrinogen molecule  n. molècula de fibrinogen  f.
fibrinopeptide  n. fibrinopèptid  m.
fidelity  n. fidelitat  f.
fight or flight response in animals  n. resposta de lluita o fugida en animals  f.
filter  n. filtre  m.
first law of thermodynamics  n. primera llei de la termodinàmica  f.
first-order reaction  n. reacció de primer ordre  f.
first-pass metabolism  n. metabolisme inicial  m.
Fischer projection  n. projecció de Fischer  f.
flagellar movement  n. moviment flagel·lar  m.
flagellin  n. flagel·lina  f.
flagellum  n. flagel  m.
flavin adenine dinucleotide  n. dinucleòtid de flavina i adenina  m.
flavin adenine dinucleotide reduced  n. dinucleòtid de flavina i adenina reduït  m.
flavin mononucleotide  n. mononucleòtid de flavina  m.
flavoprotein  n. flavoproteïna  f.
flexibility  n. flexibilitat  f.
flip-flop  n. flip-flop  m.
flippase  n. flipasa  f.
flow of genetic information  n. flux d’informació genètica  m.
fluconazole  n. fluconazole  m.
fluid mosaic model  n. model de mosaic fluid  m.
fluorescamine  n. fluorescamina  f.
fluorescence microscopy  n. microscòpia de fluorescència  f.
fluorescence recovery after photobleaching  n. restabliment de la fluorescència després d’un procés de fotoblanqueig  m.
fluorouracil  n. fluorouracil  m.
fMET  n. fMET  f.
FMN  n. FMN  m.
fMRI  n. fMRI  f.
fold  n. plegament  m.
folic acid  n. àcid fòlic  m.
folic acid deficiency  n. deficiència en àcid fòlic  f.
Food and Drug Administration  n. Food and Drug Administration  f.
food intake  n. ingesta d’aliment  f.
food pyramid  n. piràmide alimentària  f.
footprinting  n. empremta proteica  f.
forensics  n. medicina forense  f.
form of ascorbic acid  n. forma de l’àcid ascòrbic  f.
formamide  n. formamida  f.
formation  n. formació  f.
formylglycinamide ribonucleotide  n. formilglicinamida ribonucleòtid  f.
formylkynurenine  n. formilquinurenina  f.
formylmethionine  n. formilmetionina  f.
formylmethionyl-tRNA  n. formilmetionil-tRNA  m.
Fourier transform  n. transformada de Fourier  f.
fraction of active sites filled  n. fracció de centres actius ocupats  f.
fractional saturation  n. saturació fraccional  f.
fractionation  n. fraccionament  m.
frameshift  n. canvi en el marc de lectura  m.
FRAP  n. FRAP  m.
free energy  n. energia lliure  f.
free energy change  n. canvi d’energia lliure  m.
free energy of activation  n. energia lliure d’activació  f.
free energy of translation  n. energia lliure de traducció  f.
free radical  n. radical lliure  m.
free-energy change  n. variació d’energia lliure  f.
fructofuranose  n. fructofuranosa  f.
fructokinase  n. fructocinasa  f.
fructopyranose  n. fructopiranosa  f.
fructose  n. fructosa  f.
fructose 1,6-bisphosphatase  n. fructosa-1,6-bisfosfatasa  f.
fructose 1,6-bisphosphate  n. 1,6-bisfosfat de fructosa  m.
fructose 1-phosphate  n. 1-fosfat de fructosa  m.
fructose 2,6-bisphosphate  n. 2,6-bisfosfat de fructosa  m.
fructose 6-phosphate  n. 6-fosfat de fructosa  m.
fructose bisphosphatase 2  n. fructosa-bisfosfatasa 2  f.
FtsZ protein  n. proteïna FtsZ  f.
fuel  n. combustible  m.
fuel content  n. contingut de combustible  m.
fuel source  n. font de combustible  f.
fumarase  n. fumarasa  f.
fumarate  n. fumarat  f.
function of the citric acid  n. funció de l’àcid cítric  f.
functional group addition  n. addició de grups funcionals  f.
functional group of protein  n. grup funcional de les proteïnes  m.
functional magnetic resonance imaging  n. imatgeria de ressonància magnètica funcional  f.
fundamental reaction  n. reacció principal  f.
furanose  n. furanosa  f.
futile cycle  n. cicle fútil  m.