Vocabulari de bioquímica anglès-català

biochemistry

Biochemistry

Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John; Stryer, Lubert

6th ed.

New York: W.H. Freeman and Company, 2006

Bioquímica

Bioquímica

Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.; Stryer, Lubert

Barcelona : Reverté, 2007

Traducció de la 6a edició nord-americana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Català
M isozyme  n. isoenzim M  m.
mad cow disease  n. malaltia de les vaques boges  f.
magnesium  n. magnesi  m.
magnesium ion  n. iˇ magnesi  m.
main olfactory epithelium  n. epiteli olfactori principal  m.
major facilitator superfamily  n. superfamÝlia de transportadors principals  f.
major groove  n. solc major  m.
major histocompatibility complex  n. complex dĺhistocompatibilitat principal  m.
major histocompatibility complex protein  n. prote´na del complex dĺhistocompatibilitat principal  f.
malaria  n. malÓria  f.
malate  n. malat  m.
malate dehydrogenase  n. malat-deshidrogenasa  f.
malate synthase  n. malat-sintasa  f.
malate-aspartate shuttle  n. llanšadora del malat-aspartat  f.
MALDI  n. MALDI  f.
MALDI TOF mass spectrometry  n. espectrometria de masses MALDI-TOF  f.
malonyl ACP  n. malonil ACP  m.
malonyl CoA  n. malonil CoA  m.
maltase  n. maltasa  f.
maltose  n. maltosa  f.
manganese  n. manganŔs  m.
mannose  n. mannosa  f.
mannose 6-phosphate  n. 6-fosfat de mannosa  m.
map  n. mapa  m.
maple syrup urine disease  n. malaltia de lĺorina de xarop dĺerable  f.
mapping  n. mapatge  m.
mass spectrometry  n. espectrometria de masses  f.
mast cell  n. mast˛cit  m.
match with regulatory sites  n. correspondŔncia amb els llocs reguladors  f.
mathematical constant  n. constant matemÓtica  f.
matrix-assisted laser desorption-ionization  n. desorciˇ-ionitzaciˇ per lÓser assitida per matriu  f.
maximal rate  n. velocitat mÓxima  f.
maximal reaction rate  n. velocitat de reacciˇ mÓxima  f.
McArdle disease  n. malaltia de McArdle  f.
MDR protein  n. prote´na MDR  f.
measurement of electrophoresis  n. mesurament amb electroforesi  m.
measurement of mass spectrometry  n. mesurament amb espectrometria de masses  m.
measurement of redox potential  n. mesurament del potencial redox  m.
mechanism  n. mecanisme  m.
mechanism of action  n. mecanisme dĺacciˇ  m.
mechanism of protein synthesis  n. mecanisme de la sÝntesi proteica  m.
mechanism-based inhibition  n. inhibiciˇ basada en el mecanisme  f.
mediator  n. mediador  m.
megabase  n. megabase  f.
melanin  n. melanina  f.
melting  n. desnaturalitzaciˇ  f.
melting of double helix  n. fusiˇ de la doble hŔlix  f.
melting temperature  n. temperatura de fusiˇ  f.
membrane  n. membrana  f.
membrane anchor  n. ancoratge a la membrana  m.
membrane channel  n. canal de membrana  m.
membrane fluidity  n. flu´desa de la membrana  f.
membrane ion channel  n. canal de membrana i˛nic  m.
membrane lipid  n. lÝpid de membrana  m.
membrane phospholipid  n. fosfolÝpid de membrana  m.
membrane polarization  n. polaritzaciˇ de membrana  f.
membrane potential  n. potencial de membrana  m.
membrane protein  n. prote´na de membrana  f.
membrane protein transport  n. transport de membrana de prote´nes  m.
membrane transport  n. transport de membrana  m.
MEOS  n. MEOS  m.
mercury  n. mercuri  m.
messenger RNA  n. RNA missatger  m.
metabalon  n. metabolˇ  m.
metabolic adaptation  n. adaptaciˇ metab˛lica  f.
metabolic fate  n. destinaciˇ metab˛lica  f.
metabolic fate of carbon skeletons  n. destinaciˇ metab˛lica dels esquelets carbonats  f.
metabolic function  n. funciˇ metab˛lica  f.
metabolic pathway  n. ruta metab˛lica  f.
metabolic precursor  n. precursor metab˛lic  m.
metabolic reaction  n. reacciˇ metab˛lica  f.
metabolic specialization of organs  n. especialitzaciˇ metab˛lica dels ˛rgans  f.
metabolism  n. metabolisme  m.
metabolite  n. metab˛lit  m.
metal  n. metall  m.
metal ion  n. iˇ metÓlĚlic  m.
metal ion catalysis  n. catÓlisi per iˇ metÓlĚlic  f.
metalloprotease  n. metalĚloproteasa  f.
metallothionein  n. metalĚlotione´na  f.
metarhodopsin II  n. metarodopsina II  f.
methandrostenolone  n. metandrostenolona  f.
methionine  n. metionina  f.
methionine repressor  n. repressor de la metionina  m.
methionine sulfoxide  n. sulf˛xid de metionina  m.
methionine synthase  n. metionina-sintasa  f.
methionyl-tRNA  n. metionil-tRNA  m.
methotrexate  n. metotrexat  m.
methylase  n. metilasa  f.
methylated base pair in tRNA  n. parell de bases metilades en el tRNA  m.
methylation  n. metilaciˇ  f.
methylcobalamin  n. metilcobalamina  f.
methylcrotonyl CoA  n. metilcrotonil CoA  m.
methyl-D-glucopyranoside  n. metil-D-glucopiran˛sid   m.
methylglutaconyl CoA  n. metilglutaconil CoA  m.
methylmalonyl CoA  n. metilmalonil CoA  m.
methylmalonyl CoA mutase  n. metilmalonil CoA-mutasa  f.
metmyoglobin  n. metamioglobina  f.
metoprolol  n. metoprolol  m.
mevalonate  n. mevalonat  m.
MHC  n. MHC  m.
MHC complex proteins  n. complex de prote´nes MHC  m.
micelle  n. micelĚla  f.
Michaelis constant  n. constant de Michaelis  f.
Michaelis-Menten equation  n. equaciˇ de Michaelis-Menten  f.
Michaelis-Menten kinetics  n. cinŔtica de Michaelis-Menten  f.
micro RNA  n. RNA micro  m.
microhelix  n. microhŔlix  f.
microinjection of recombinant DNA  n. microinjecciˇ de DNA recombinant  f.
microscopy  n. microsc˛pia  f.
microsomal ethanol-oxidizing system  n. sistema micros˛mic dĺoxidaciˇ de lĺetanol  m.
microtubule  n. microt˙bul  m.
microvillus  n. microvellositat  f.
mineralocorticoid  n. mineralocorticoide  m.
minor groove  n. solc menor  m.
minoxidil sulfate  n. sulfat de minoxidil  m.
miRNA  n. miRNA  m.
mischarged aminoacyl-tRNA  n. aminoacil-tRNA mal carregat  m.
misfolded proteins disease  n. malaltia causada pel malplegament de les prote´nes  f.
misfolded proteins disorder  n. trastorn causat pel malplegament de les prote´nes  m.
mismatch  n. error en lĺaparellament  m.
mismatch repair  n. reparaciˇ de malaparellaments  f.
mitochondrial ATPase  n. ATPasa mitocondrial  f.
mitochondrial disease  n. malaltia mitocondrial  f.
mitochondrial disorder  n. trastorn mitocondrial  m.
mitochondrial DNA  n. DNA mitocondrial  m.
mitochondrial genome  n. genoma mitocondrial  m.
mitochondrial membrane  n. membrana mitocondrial  f.
mitochondrial porin  n. porina mitocondrial  f.
mitochondrial transporter  n. transportador mitocondrial  m.
mitochondrion  n. mitocondri  m.
mixed-function oxygenase  n. oxigenasa de funciˇ mixta  f.
mobile genetic element  n. element genŔtic m˛bil  m.
mobilization of triacylglycerols  n. mobilitzaciˇ dels triaglicerols  f.
modification  n. modificaciˇ  f.
modified monosaccharide  n. monosacÓrid modificat  m.
molecular circuit  n. circuit molecular  m.
molecular evolution  n. evoluciˇ molecular  f.
molecular mass  n. massa molecular  f.
molecular model  n. model molecular  m.
molecular motor  n. motor molecular  m.
molecule  n. molŔcula  f.
Moloney murine leukemia virus vector  n. vector derivat del virus de la leucŔmia murina Moloney  m.
molybdenum-iron protein  n. prote´na molibdŔ-ferro  f.
monoacylglycerol  n. monoacilglicerol  m.
monoamine oxidase  n. monoaminooxidasa  f.
monoclonal antibody  n. antic˛s monoclonal  m.
monooxygenase  n. monooxigenasa  f.
monosaccharide  n. monosacÓrid  m.
monosaccharide sugar  n. sucre monosacÓrid  m.
monosaccharide sugar  n. glÝcid monosacÓrid  m.
morphine  n. morfina  f.
MotA-MotB pair  n. parell MotA-MotB  m.
motif  n. motiu  m.
motor protein  n. prote´na motora  f.
movement along actin  n. moviment al llarg de lĺactina  m.
movement along microtubules  n. moviment al llarg dels microt˙buls  m.
mRNA  n. mRNA  m.
mRNA template  n. motlle de mRNA  m.
MS ring  n. anell MS  m.
mucopolysaccharidoses  n. mucopolisacaridosi  f.
multidrug resistance  n. resistŔncia a m˙ltiples fÓrmacs  f.
multidrug-resistance protein  n. prote´na resistent a m˙ltiples fÓrmacs  f.
multidrug-resistance protein  n. prote´na MDR  f.
multienzyme complex  n. complex multienzimÓtic  m.
multifunctional protein kinase  n. prote´na-cinasa multifuncional  f.
multiple myeloma  n. mieloma m˙ltiple  m.
multiple-substrate reaction  n. reacciˇ amb m˙ltiples substrats  f.
muscle  n. m˙scul  m.
muscle contraction  n. contracciˇ muscular  f.
mushroom  n. bolet  m.
mutagen  n. mutagen  m.
mutagenesis  n. mutagŔnesi  f.
mutagenicity  n. mutagenicitat  f.
mutase  n. mutasa  f.
mutation  n. mutaciˇ  f.
MWC model  n. model MWC  m.
myelin  n. mielina  f.
myofibril  n. miofibrilĚla  f.
myoglobin  n. mioglobina  f.
myopathy  n. miopatia  f.
myosin  n. miosina  f.
myosin lever-arm  n. braš de palanca de la miosina  m.
myristoylation  n. miristo´laciˇ  f.