Concordança

1. Introducció
2. Verbs de concordança gramatical: direccionals
3. Verbs de concordança locativa: espacials
4. El signe auxiliar de concordança
5. Subjectes i objectes pronominals
6. Ús de l’espai gramatical en la comparació

 

 

33Hi ha dos signes que ja són lèxicament comparatius: ‘millor’ i ‘pitjor’. Tot i així, encara que portin la comparació incorporada, hem d'usar igualment el signe comparatiu ‘més que’.

‘Ella és millor que ell en matemàtiques.’