NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

27En la indicació del plural, els marcadors no manuals aporten sovint informació de la quantitat i poden expressar-ne el grau. Per expressar gran quantitat, el marcador més característic és inflar les galtes. Per expressar menor quantitat, els marcadors no manuals que utilitzem són treure la punta de la llengua, elevar les celles i alçar les espatlles.

‘A la cua del banc hi havia moltíssimes persones.’
‘Moltíssima gent acut a l'ajuntament.’
‘Dels molts alumnes que hi havia a l'examen només van aprovar dos o tres.’
‘A la platea del teatre hi havia molt poques persones assegudes.’