NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

12Alguns signes poden ser marcats per al plural mitjançant la repetició, desplaçant-se lateralment en el pla horitzontal. El signe es repeteix normalment tres vegades, encara que això no significa que ens estem referint a tres elements.

‘M'he matriculat en un cicle on hi ha dotze assignatures.’
‘A Catalunya es parlen més de 200 llengües.’
‘L'any passat els intèrprets d'LSC van fer 2.400 serveis.’