NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

17Un recurs molt utilitzat per indicar el nombre consisteix a adoptar la configuració d'un signe numeral en un altre signe, que pot ser un classificador, un pronom o un signe que indica unitat temporal. Com hem vist a la introducció, en alguns casos excepcionals, també es pot incorporar el numeral a algun verb com ‘donar’ o ‘faltar’.

‘Et falten dos papers.’
‘Et donaré deu llibres.’