NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

14La reduplicació també s'utilitza per indicar el plural en els classificadors. En aquest cas, la distribució espacial de les repeticions no es limita al pla horitzontal. Observa en aquests exemples la pluralització de classificadors semàntics, descriptius i de manipulació.

‘Davant el cinema hi havia moltes motos aparcades una al costat de l'altra.’
‘Hi ha motos aparcades per tot el carrer.’
‘Les estovalles estan plenes de taques.’
‘Al costat del riu hi ha un munt de pals.’
‘He tancat totes les finestres de casa.’
‘Quan hagi fet els forats amb el trepant, pots penjar els quadres.’