NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

15La marca de plural dels verbs pot adoptar formes diferents.

‘Per Nadal, regalaré llibres a tota la meva família.’
‘Per Nadal, regalaré un llibre a cada membre de la meva família.’