NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

22En llengua de signes, quan volem referir-nos als elements d'un grup, sovint recorrem a l'ús del classificador de ‘llista’. Aquest es realitza amb la mà no dominant, amb el palmell orientat cap al signant i els dits estirats, i n'obrim tants com elements hi hagi en el grup, amb un màxim de deu (en aquest cas s'usa també la mà dominant).

Aquest ús del signe ‘llista’ ens serveix, entre d'altres coses, per indicar relacions d'ordre dins del grup:

‘Dels cinc germans, sóc la cinquena.’
‘Dels cinc, has quedat el tercer. Et felicito!’