NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

10El plural pot expressar-se de quatre maneres diferents, mitjançant la reduplicació, la incorporació del numeral, els numerals i l'expressió facial.

D'aquestes quatre maneres, ara veurem la reduplicació, que trobem als noms, verbs i classificadors.