NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

2Els dos exemples que acabem de veure es diferencien perquè en el primer el subjecte és singular i en el segon, plural. A la segona frase el subjecte és plural i s'expressa mitjançant la reduplicació (‘persona, persona, persona’). La reduplicació és unes de les maneres d'expressar el plural, encara que la distinció del nombre també pot aparèixer en els verbs.

‘Per Nadal, regalaré llibres a tota la meva família.’
‘Per Nadal, regalaré un llibre a cada membre de la meva família.’

En aquests dos exemples, veiem dues maneres diferents d'indicar una acció plural. En el primer cas, es tracta a l'objecte plural com un grup col·lectiu i en el segon, com la seqüència formada per cadascun dels seus elements.