NOMBRE

Nombre
1. Introducció
2. Marca de plural per reduplicació
         a) Noms
         b) Classificadors
         c) Verbs
3. Incorporació del nombre
4. Enumeracions
5. Marcadors no manuals

1En llengua de signes, trobem diferents marques de nombre. Així, per exemple, en els noms podem distingir entre un ús singular i un ús plural, com en el següent parell d'oracions:

‘Aquest matí ha vingut a casa una persona que no coneixia.’
‘Aquest matí han vingut a casa unes persones que no coneixia.’