EL TEMPS

Temps
1. Introducció
2. Eix bàsic
         a) Passat
         b) Present
         c) Futur
         d) Component no manual
3. Eix anafòric
4. Eix seqüencial
5. Altres

3L'expressió del temps en llengua de signes catalana es localitza en diversos eixos temporals, segons el tipus d'informació que es vulgui establir. Per a l'expressió d'informació cronològica, és a dir, per situar l'oració en el present, en el futur o en el passat, recorrem a un eix que surt de darrere l'espatlla dominant del signant i acaba a l'espai sígnic situat davant d'ell. En aquest eix, els signes referits al passat s'articulen per sobre de l'espatlla i els signes referits al futur a l'espai del davant del signant. Observa en aquests exemples el lloc d'articulació del signe ‘any’ referit al passat, al present i al futur:

‘Fa dos anys me'n vaig anar de vacances a Grècia.’
‘Aquest any em compraré un cotxe.’
‘L'any que ve se celebraran els Jocs Olímpics.’