Vocabulari de microbiologia anglès-català

Microbe2006

Microbe

Moselio Schaechter, John L. Ingraham, Frederick C. Neidhardt.

Washington, DC : ASM Press, cop. 2006

microorganismes

Microorganismes

Moselio Schaechter, John L. Ingraham, Frederick C. Neidhardt.

Barcelona : Reverté, 2008

Traducció de la 1a edició nord-americana

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Català
D value  n. valor D  m. (temps de reducció decimal)
D. radiodurans  [nom científic] D. radiodurans  [nom científic]
d-alanine  n. d-alanina  f.
dam methylase  n. metilasa Dam  f.
DAPI  n. 4',6'-diamidino-2-fenilindol  m. (DAPI)
DAPI  n. DAPI  m. (4',6'-diamidino-2-fenilindol)
darwinism  n. darwinisme  m.
deaminase  n. desaminasa  f.
deamination  n. desaminació  f.
decatenation  n. desencadenament  m.
decimal reduction time  n. temps de reducció decimal  m. (valor D)
decoating  n. decapsidació  f.
decomposer  n. agent de descomposició  m.
decomposition  n. descomposició  m.
deconvolution microscope  n. microscopi de deconvolució  m.
deconvolution microscopy  n. microscòpia de deconvolución  f.
defective phage  n. bacteriòfag defectiu  m.
defense mechanisms  n. mecanisme de defensa  m.
defenses  n. defenses  f. pl.
defensin  n. defensina  f.
Deferribacter thermophilus  [nom científic] Deferribacter thermophilus  [nom científic]
deferribactere  n. deferribacteri  m.
degradation  n. degradació  f.
dehydrogenation reaction  n. reacció de deshidrogenació  f.
Deinococcus  [nom científic] Deinococcus  [nom científic]
Deinococcus radiodurans  [nom científic] Deinococcus radiodurans  [nom científic]
Deinococcus-Thermus  [nom científic] Deinococcus-Thermus  [nom científic]
deleterious compound  n. compost perjudicial  m.
deletion  n. deleció  f.
deletion mutation  n. mutació per deleció  f.
deltaproteobacterium  n. deltaproteobacteri  m.
demand feeding  n. demanda  f.
dendritic cell  n. cèl·lula dendrítica  f.
dendrogram  n. dendrograma  m.
dengue  n. dengue  m.
denitrification  n. desnitrificació  f.
dental caries  n. càries dental  f.
dental plaque  n. placa dental  f.
deoxyribonuclease  n. desoxiribonucleasa   f. (Dnasa)
deoxyribonucleic acid  n. àcid desoxiribonucleic  m.
desert varnish  n. vernís del desert  m.
desiccation  n. dessecació  f.
desiccation  n. dessecació  f.
Desulfosarcina  n. Desulfosarcina  f.
Desulfotomaculum thermobenzoicum  [nom científic] Desulfotomaculum thermobenzoicum  [nom científic]
Desulfovibrio  [nom científic] Desulfovibrio  [nom científic]
desulfurylation  n. desulfurització  f.
determination  n. determinació  f.
development  n. desenvolupament  m.
developmental cycle  n. cicle de desenvolupament  m.
dextran  n. dextran  m.
diagnosis  n. diagnòstic  m.
diagram  n. diagrama   m.
diaminopimelic acid  n. àcid diaminopimèlic  m.
diapedesis  n. diapedesi  f.
diarrhea  n. diarrea  f.
diatom  n. diatomea  f.
diatomaceous earth  n. terra de diatomees  f.
diatomite  n. diatomita  f.
Dictyoglomi  [nom científic] Dictyoglomi  [nom científic]
Dictyoglomus  [nom científic] Dictyoglomus  [nom científic]
Dictyostelium  [nom científic] Dictyostelium  [nom científic]
Didinium  [nom científic] Didinium  [nom científic]
dif site  n. centre dif  m.
differential culture medium  n. medi de cultiu diferencial  m.
differential interference contrast microscope  n. microscopi de contrast d'interferència diferencial  m.
differential stain  n. tinció diferencial  f.
differentiation  n. diferenciació  f.
diffusion  n. difusió  f.
digestion  n. digestió  f.
digestive aid  n. ajut digestiu  m.
digestive system  n. sistema digestiu  m.
dihydroxyacetone phosphate  n. fosfat de dihidroxiacetona  m.
dikaryon  n. dicari  m.
dimethylsulfide  n. sulfur de dimetil  m. (DMS)
dimethylsulfoniopropionate  n. propionat de dimetilsulfoni  m. (DMSP)
dimethylsulfoxide  n. sulfòxid de dimetil  m.
dimorphic bacterium  n. bacteri dimòrfic  m.
dimorphic fungi  n. fong dimòrfic  m.
dimorphism  n. dimorfisme   m.
dinitrogen  n. nitrogen molecular  m.
dinitrogenase  n. dinitrogenasa  f.
dinitrogenase reductase  n. reductasa de la dinitrogenasa   f.
dinitrogenase reductase  n. dinitrogenasa-reductasa  f.
dinoflagellate  n. dinoflagel·lat  m.
diphtheria  n. diftèria  f.
diphtheria toxin  n. toxina diftèrica  f.
diphtheria vaccine  n. vacuna contra la difteria  f.
dipicolinic acid  n. àcid dipicolínic  m.
diploid  n. diploide  m.
direction  n. direcció  f.
discontinuous replication  n. replicació discontínua  f.
discovery  n. descobriment  m.
disease  n. malaltia  f.
dissimilatory nitrate reduction  n. reducció desassimilatòria del nitrat  f.
disulfide bond  n. enllaç disulfur  m.
diurnal tactic response  n. resposta tàctica diürna  f.
diversity  n. diversitat  f.
divisome  n. divisoma  m.
DMS  n. DMS  m. (sulfur de dimetil)
DMSP  n. DMSP  m. (propionat de dimetilsulfoni)
DNA  n. DNA  m.
DNA Antiparallel strand  n. cadena antiparal·lela del DNA  f.
DNA bending  n. plegament del DNA  m.
DNA duplex  n. DNA dúplex  m. (bombolla)
DNA exchange  n. intercanvi de DNA  m.
DNA gyrase  n. DNA-girasa  f.
DNA li­gase  n. DNA-ligasa  f.
DNA microchip  n. microxip de DNA  m.
DNA polymerase  n. DNA-polimerasa  f.
DNA polymerase I  n. DNA-polimerasa I  f.
DNA polymerase III  n. DNA-polimerasa III  f.
DNA probe  n. sonda de DNA   f.
DNA repair  n. reparación del DNA   f.
DNA virus  n. virus de DNA  m.
DnaA box  n. caixa de DnaA  f.
DnaA protein  n. proteïna DnaA  f.
DnaA-ATP  n. DnaA-ATP  m.
dnab helicase  n. helicasa DnaB  f.
DNA-binding protein  n. proteïna d'unió al DNA  f.
DnaC protein  n. proteïna DnaC  f.
DNA-dependent  n. RNA-polimerasa dependent de DNA  m.
DNA-DNA relatedness  n. relació DNA-DNA  f.
DnaG primase  n. primasa DnaG  f.
DnaK protein  n. proteïna DnaK  f.
Dnase  n. DNasa   f. (desoxiribonucleasa)
Doc toxin  n. toxina Doc  f.
domain  n. domini  m.
domestic animal  n. animal domèstic  m.
donor cell  n. cèl·lula donadora  f.
double-stranded DNA virus  n. virus de DNA bicatenari  m.
double-stranded RNA virus  n. virus de RNA bicatenari  m.
doubling time  n. temps de duplicació  m.
downstream region  n. regió en posició 3'  f.
doxycycline  n. doxiciclina  f.
driving force  n. força motriu  f.
drug  n. fàrmac  m.
DTP  n. DTP  m.
DTP vaccine  n. vacuna DTP  f.
duodenum  n. duodè  m.
duplication  n. duplicació  f.