Vocabulari de microbiologia anglès-català

Microbe2006

Microbe

Moselio Schaechter, John L. Ingraham, Frederick C. Neidhardt.

Washington, DC : ASM Press, cop. 2006

microorganismes

Microorganismes

Moselio Schaechter, John L. Ingraham, Frederick C. Neidhardt.

Barcelona : Reverté, 2008

Traducció de la 1a edició nord-americana

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English Català
M. leprae  [nom científic] M. leprae  [nom científic]
macrolesion  n. macrolesió  f.
macromolecule  n. macromolècula  f.
macronucleus  n. macronucli  m.
macrophage  n. macròfag  m.
mad cow disease  n. malaltia de les vaques boges  f.
magnesium  n. magnesi  m.
magnetite  n. magnetita  f.
Magnetobacterium bavaricum  [nom científic] Magnetobacterium bavaricum  [nom científic]
magnetosome  n. magnetosoma  m.
Magnetospirillum magnetotacticum  [nom científic] Magnetospirillum magnetotacticum  [nom científic]
magnetotaxis  n. magnetotaxi  f.
major bioelement  n. bioelement principal  m.
major histocompatibility complex  n. complex d’histocompatibilitat principal  m. (MHC)
malaria  n. malària  f.
malate  n. malat  m.
malate synthase  n. malat-sintasa  m.
malnutrition  n. desnutrició  f.
malolactic fermentation  n. fermentació malolàctica  f.
Malonomonas rubra  [nom científic] Malonomonas rubra  [nom científic]
malt  n. malta  f.
maltose-binding protein  n. proteïna d'unió a maltosa  f.
MAMP  n. MAMP  m. (patró molecular microbià)
manganic ion  n. ió magnànic  m.
manganous ion  n. ió manganós  m.
mannitol  n. mannitol  m.
mannitol-1-phosphate  n. 1-fosfat de mannitol  m.
mannoprotein  n. mannoproteïna  f.
mannose  n. mannosa  f.
mannose-6-phosphate  n. 6-fosfat de mannosa  m.
manure pile  n. pila de fem  f.
marine bacteriophage  n. bacteriòfag marí  m.
marine snow  n. neu marina  f.
marker  n. marcador  m.
mass spectrometry  n. espectrometria de masses  f.
mating  n. aparellament  m.
mating type  n. tipus conjugatiu  m.
maxicircle DNA  n. maxicercle de DNA  m.
maximum growth temperature  n. temperatura de creixement màxima  f.
MboI  n. MboI  m.
Mcf toxin  n. toxina Mcf  f.
mealybugs  n. xinxa farinosa  f.
measles  n. xarampió  m.
measles vaccine  n. vacuna contra el xarampió  f.
measles virus  n. virus del xarampió  m.
measurement  n. medició  f.
meat production  n. producció de carn  f.
mechanism  n. mecanisme  m.
meiosis  n. meiosi  f.
membrane  n. membrana  f.
membrane attack complex  n. complex d'atac a la membrana  m.
membrane filtration  n. filtració de membrana  f.
membrane phospholipid  n. fosfolípid de membrana  m.
membrane protein  n. proteïna de membrana  f.
memory  n. memòria  f.
memory cell  n. cèl·lula de memòria  f.
meningitis  n. meningitis  f.
meningococcal meningitis  n. meningitis meningocòcica  f.
merodiploid  n. merodiploide  m.
merozoite  n. merozoït  m.
merozygote  n. merozigot  m.
mesophile  n. mesòfil  m.
messenger RNA  n. RNA missatger  m. (mRNA)
metabolic diversity  n. diversitat metabòlica  f.
metabolic logic  n. lògica metabòlica  f.
metabolic pathway  n. ruta metabòlica  f.
metabolic power  n. potència metabòlica  f.
metabolic rate  n. taxa metabòlica  f.
metabolic reaction  n. reacció metabòlica  f.
metabolism  n. metabolisme  m.
methane  n. metà  m.
methane mono-oxygenase  n. metano-monooxigenasa  m.
methane oxidation  n. oxidació de metà  f.
methane-oxidizing consortium  n. consorci d'oxidació de metà  m.
Methanobacillus omelianskii  [nom científic] Methanobacillus omelianskii  [nom científic]
Methanobacterium  [nom científic] Methanobacterium  [nom científic]
Methanococcus  [nom científic] Methanococcus  [nom científic]
methanogen  n. metanogen   m.
methanol  n. metanol   m.
Methanospirillum  [nom científic] Methanospirillum  [nom científic]
methanotroph  n. metanòtrof  m.
methionine  n. metionina  f.
method of microbial survival  n. mètode de supervivència bacteriana  m.
methylation  n. metilació  f.
methylation system  n. sistema de metilació  m.
methyl-directed mismatch repair  n. reparació d'errors d'aparellament per metilació  f.
methyl-directed mismatch repair  n. correcció d'errors d'aparellament dirigida  f.
methylotroph  n. metilòtrof  m.
methyltransferase  n. metiltransferasa   f.
metronidazole  n. metronidazole  m.
MHC  n. MHC   m. (complex d’histocompatibilitat principal)
MHC protein  n. proteïna MHC  f.
microaerophile  n. microaeròfil  m.
microbe  n. microorganisme  m.
microbe-associated molecular pattern  n. patró molecular microbià  m. (MAMP)
microbial activity  n. activitat microbiana  f.
microbial aggregate  n. agregat microbià  m.
microbial biomass  n. biomassa microbiana  f.
microbial community  n. comunitat microbiana  f.
microbial defense  n. defensa microbiana  f.
microbial ecology  n. ecologia microbiana  f.
microbial ecosystem  n. ecosistema microbià  m.
microbial growth  n. creixement bacterià  m.
microbial growth  n. creixement microbià  m.
microbial infallibility  n. infal·libilitat microbiana  f.
microbial mat  n. tapet microbià  m.
microbial protein  n. proteïna microbiana  f.
microbial source  n. font microbiana  f.
Micrococcus cerolyticus  [nom científic] Micrococcus cerolyticus  [nom científic]
microlesion  n. microlesió  f.
micromanipulator  n. micromanipulador  m.
micronucleus  n. micronucli  m.
microradioautography  n. microradioautografia  f.
microscope  n. microscopi  m.
microscopic evaluation  n. avaluació microscòpica   f.
middle ear infection  n. infecció de l'orella mitjana  f.
military waste  n. residus militars  m. pl.
Miller-Urey experiment  n. experiment de Miller-Urey  m.
mimic of epidemic typhus  n. imitació d'epidèmia de tifus  f.
mimivirus  n. mimivirus  m.
Min system  n. sistema Min  m.
MinC protein  n. proteïna MinC  f.
MinD protein  n. proteïna MinD  f.
minicell  n. minicèl·lula  f.
minicircle DNA  n. minicercle de DNA  m.
minimal culture medium  n. medi de cultiu mínim  m.
minimal medium  n. medi mínim   m.
minimum growth temperature  n. temperatura de creixement mínima  f.
minimum temperature of growth  n. temperatura mínima de creixement  f.
mining  n. mineria  f.
mismatch  n. error d'aparellament  m.
mismatch repair  n. correcció d'errors d'aparellament  f.
mismatch repair  n. reparació d'errors d'aparellament  f.
mismatch repair system  n. sistema de reparació d’errors d’aparellament   m. (sistema MMR)
missense mutation  n. mutació de fals sentit  f.
mitochondrial DNA  n. DNA mitocondrial  m.
mitochondrial ribosome  n. ribosoma mitocondrial  m.
mitochondrion  n. mitocondri  m.
mitomycin C  n. mitomicina C  f.
mitosis  n. mitosi  f.
mitosome  n. mitosoma  m.
mixed morphology  n. morfologia mixta  f.
MMR system  n. sistema MMR   m. (sistema de reparació d’errors d’aparellament)
mobile element  n. element mòbil   m.
modified nucleoside  n. nucleòsid modificat  m.
modulation  n. modulació  f.
modulator  n. modulador  m.
modulon  n. moduló  m.
mold  n. floridura  f.
molecular clock  n. rellotge molecular  m.
molecular memory  n. memòria molecular  f.
molecular stain  n. tinció molecular  f.
monitoring  n. monitorització  f.
mono  n. mono  m.
monoclonal antibody  n. anticòs monoclonal  m.
monocyte  n. monòcit  m.
MOPS medium  n. medi de cultiu amb MOPS  m.
Moraxella bovis  [nom científic] Moraxella bovis  [nom científic]
Moraxella urethralis  [nom científic] Moraxella urethralis  [nom científic]
mot gene  n. gen mot  m.
mother cell  n. cèl·lula mare  f.
motif  n. motiu  m.
motility  n. motilitat  f.
mouth  n. boca  f.
MreB protein  n. proteïna MreB  f.
mRNA  n. mRNA  m. (RNA missatger)
mucous membrane  n. membrana mucosa  f.
mudflat  n. maresma  f.
Muk protein  n. proteïna Muk  f.
multicomponent regulatory system  n. sistema regulador multicomponent  m.
multicomponent system  n. sistema multicomponent  m.
multidrug-resistant tuberculosis  n. tuberculosi multiresistent  f.
multifork  n. multiforqueta  f.
multifork replication  n. replicació multiforqueta  f.
multifork replication  n. multiforqueta de replicació  f.
multinuclear syncytium  n. sincici multinucleat  m.
mumps  n. parotiditis  f.
mumps vaccine  n. vacuna contra la parotiditis  f.
mumps virus  n. virus de la parotiditis  m.
muramyl depeptide  n. muramil-dipètid  m.
murein  n. mureïna  f.
murein sacculus  n. sàcul de mureïna  m.
mushroom  n. bolet  m.
mutagen  n. mutagen  m.
mutagenesis  n. mutagènesi  f.
mutant  n. mutant  m.
mutant technique  n. tècnica de mutació  f.
mutation  n. mutació  f.
mutation rate  n. taxa de mutació  f.
MutH protein  n. proteïna MutH  f.
MutL protein  n. proteïna MutL  f.
MutS protein  n. proteïna MutS  f.
mutualism  n. mutualisme  m.
mycelium  n. miceli  m.
Mycobacterium leprae  [nom científic] Mycobacterium leprae  [nom científic]
Mycobacterium tuberculosis  [nom científic] Mycobacterium tuberculosis  [nom científic]
mycolic acid  n. àcid micòlic  m.
Mycoplasma  [nom científic] Mycoplasma  [nom científic]
mycoplasma  n. micoplasma  m.
Mycoplasma genitalium  [nom científic] Mycoplasma genitalium  [nom científic]
Mycoplasma pneumoniae  [nom científic] Mycoplasma pneumoniae  [nom científic]
myxobacterium  n. mixobacteri  m.
Myxococcus  [nom científic] Myxococcus  [nom científic]
Myxococcus stipitatus  [nom científic] Myxococcus stipitatus  [nom científic]
Myxococcus xanthus  [nom científic] Myxococcus xanthus  [nom científic]
myxospore  n. mixòspora  f.