scej El Dret Civil Català en la jurisprudència
Menú
PresentacióSentènciesCrèdits

Sentències

601 a 662 de 662

Sentència 23 - setembre - 1937
Mals tractes. Els mals tractes considerats aïlladament vénen compresos en una de les causes específiques de la Llei de Divorci. No es pot admetre que s'incloguin dins la causa 8.a de l'article 3.r de l'esmentada Llei

Sentència 8 - octubre - 1937
Desemparament de la família sense justificació. El Tribunal no pot, a partir de les seves consideracions, suplir la inexistencia d'una justificació que ha estat provada en el sumari

Sentència 9 - octubre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 maig 1938, pàg. 124-125. Ponent: Víctor G. d'Echàvarri i Castañeda. FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ: EL CODI CIVIL COM A SUPLETORI. - PRELACIÓ DE CRÈDITS.

Sentència 15 - octubre - 1937
Mals tractes. Les paraules injurioses proferides en la calor de la discussió o disputa no poden merèixer aquella qualificació. Necessitat que es precisin els termes injuriosos i els moments en què són proferits

Sentència 15 - octubre - 1937
Separació de fet lliurement consentida

Sentència 22 - octubre - 1937
Desemparament de la família sense justificació

Sentència 22 - octubre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 maig 1938. Pàg. 127-129. Ponent: Antoni M.ª Borrell i Soler. FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ: EL CODI CIVIL COM A SUPLETORI. - ALIMENTS ENTRE PARENTS. - DRET D'OPCIÓ DE L'OBLIGAT A PRESTAR-LOS.

Sentència 6 - novembre - 1937
Separació de fet lliurement consentida. Es presumeix el lliure consentiment quan els consorts no han intentat reconstruir el matrimoni. L'element consensual va implícit en el fet continuat de la pròpia separació

Sentència 9 - novembre - 1937
Separació de fet lliurement consentida. El temps de presó no pot computar-se a efectes de separació de fet

Sentència 13 - novembre - 1937
Desemparament de la família sense justificació: S'ha d'acreditar que el desemparament de la família és motivat per un acte voluntari

Sentència 16 - novembre - 1937
Mals tractes

Sentència 23 - novembre - 1937
Desemparament de la família sense justificació: No és admissible l'excusa que la separació de domicili és motivada per la intenció de formular una demanda de divorci

Sentència 24 - novembre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 maig 1938. Pàg. 132-135. Ponent: Eduard Micó i Busquets. FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ: EL CODI CIVIL COM A SUPLETORI. - PAGAMENT: REQUISITS. TRANSACCIÓ: EFECTES. - PERFECCIÓ DEL CONTRACTE DE MANDAT

Sentència 24 - novembre - 1937
Separació de fet i en domicili diferent, lliurement consentida, durant un any

Sentència 30 - novembre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 maig 1938. Pàg. 140-147. Ponent: Antoni M.ª Borrell i Soler. FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ: EL DRET ROMÀ COM A SUPLETORI. - CONTRACTE: REQUISITS DE VALIDESA. - PROVA DELS CONTRACTES. - FORÇA D'OBLIGAR DE LES CONVENCIONS. - ENRIQUIMENT INJUST: CONSEQÜÈNCIES. - VALOR DE LA CONFESSIÓ JUDICIAL.

Sentència 4 - desembre - 1937
Abandonament culpable sense limitació de temps produït amb posterioritat al 19 de juliol de 1936

Sentència 10 - desembre - 1937
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya de 31 maig 1938, pàg. 148-152. Ponent: Joan Tauler i Palomeras. VENDES A CARTA DE GRÀCIA. - RESCISSIÓ EN LES VENDES A CARTA DE GRÀCIA: DETERMINACIÓ DEL JUST PREU.

Sentència 24 - desembre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 31 maig 1938. Pàgs. 154-160. Ponent: Ramon M.ª Roca i Sastre. FIDEÏCOMÍS. - DISPOSICIÓ DE BÉNS SUBJECTES A FIDEÏCOMÍS: CARÀCTER DE LES ALIENACIONS EN AQUEST CAS. - CONSEQÜÈNCIES DE L'ACOMPLIMENT DE LA CONDICIÓ. - IRREVOCABILITAT DE L'ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA. - RENÚNCIA A DRETS EVENTUALS PEL FIDEÏCOMISSARI. - DRET LOCAL DE BARCELONA. - COMPLEMENT DE CAPACITAT DE L'EMANCIPAT. - FONTS DEL DRET CATALÀ.

Sentència 27 - desembre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 juny 1938. - Pàgs. 161-165. Ponent: Eduard Micó i Busquets. HERETAMENT PREVENTIU. - LA SUPERVIVÈNCIA DE L'HERETAMENT PER EXISTIR UN TESTAMENT POSTERIOR I INEFICAÇ. - IRREVOCABILITAT DE L'HERETAMENT PREVENTIU. - INEFICÀCIA DEL TESTAMENT PER MANCA DE LA INSTITUCIÓ D'HEREU. - LLEGÍTIMA: CONDICIÓ DEL LEGITIMARI. - DRET D'ACRÉIXER.

Sentència 31 - desembre - 1937
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 17 juny 1938. Pàg. 165-169. Ponent: Joan Tauler i Palomeras. FONTS DEL DRET CIVIL CATALÀ: EL CODI CIVIL COM A SUPLETORI. - CONTRACTES INNOMINATS. - RESOLUCIÓ DE CONTRACTE.

Sentència 9 - gener - 1968
ACCION DE PETICION DE HERENCIA: OBJETO.

Sentència 8 - març - 1968
CAPACIDAD PROCESAL DE LA MUJER CASADA CATALANA REPRESENTACIÓN PROCESAL. - PRUEBA DE LA REGIONALIDAD. DEFENSA EN JUICIO DE BIENES PARAFERNALES

Sentència 8 - març - 1968
DONACION ENTRE CONYUGES.- PRESUNCIÓN MUCIANA

Sentència 5 - abril - 1968
RESCISIÓN POR LESIÓN. -CARÁCTER DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR LESIÓN EN LA COMPILACIÓN CATALANA. - EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR LESIÓN POR UNO DE LOS COHEREDEROS DEL ENAJENANTE.

Resolució 26 - abril - 1968
LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD EN LA COMPILACION.- LA INVESTIGACIÓN DÉ LA PATERNIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL LA REPERCUSIÓN DEL ARTÍCULO 4,1 DE LA COMPILACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE FILIACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL. - LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DEL RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN NO NATURAL. ATRIBUCIÓN AL HIJO NO NATURAL DE LOS APELLIDOS DEL PADRE DE QUIEN SE PREDICA LA NO NATURALIDAD

Sentència 28 - juny - 1968
PROHIBICION QUE AFECTA A LA MUJER CASADA CATALANA PARA AFIANZAR DEUDAS DEL MARIDO.- LEY REGULADORA DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. FUENTES DEL DERECHO CIVIL CATALÁN: EL CÓDIGO CIVIL COMO DERECHO SUPLETORIO. FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL: VALOR DEL DERECHO FORAL COMO SUPLETORIO DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Sentència 1 - juliol - 1968
LA USUCAPION INMOBILIARIA EN CATALUÑA

Sentència 18 - desembre - 1968
RESCISION POR LESION «ULTRA DIMIDIUM».- CONTRATOS NO RESCINDIBLES: ALEATORIOS Y CONTRATO DE TRANSACCIÓN, SÍ ES RESCINDIBLE POR LESIÓN LA DACIÓN EN PAGO. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

Sentència 31 - gener - 1969
LA SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS EN LA COMPILACIÓN DEL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA

Sentència 31 - gener - 1969
«RABASSA MORTA»: DURACIÓN. -TÁCITA RECONDUCCIÓN. REQUISITOS DE FORMA.

Resolució 17 - febrer - 1969
VECINDAD CIVIL Y RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. RECTIFICACIÓN DE ERROR REGISTRAL.

Sentència 8 - abril - 1969
TESTAMENTO DEL CIEGO. NECESIDAD DE LA FIRMA EN EL TESTAMENTO DEL CIEGO. EFICACIA DE LA FIRMA EN GENERAL. EFICACIA EN LOS DISTINTOS TIPOS DE TESTAMENTOS

Sentència 30 - maig - 1969
ACCESIÓN INDUSTRIAL. DERECHO DE RETENCIÓN.

Sentència 7 - octubre - 1969
CONSENTIMIENTO DE LOS FIDEICOMISARIOS A LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS.- EL FIDEICOMISO DE ELECCIÓN.

Sentència 22 - desembre - 1969
RESCISIÓN POR LESIÓN.- LA DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO. CRITERIOS PARA SU VALORACIÓN. EL JUSTO PRECIO EN LOS CONTRATOS DIVERSOS DE LA COMPRAVENTA. CUESTIONES PROCESALES

Sentència 22 - gener - 1970
RESCISIÓN POR LESIÓN «ULTRA DIMIDIUM».- CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN RESCISORIA.

Sentència 26 - febrer - 1970
USUCAPIÓN: REQUISITOS

Sentència 18 - març - 1970
CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FILIACIÓN ILEGÍTIMA NO NATURAL SEGÚN LA COMPILACIÓN DE DERECHO CIVIL CATALÁN.- INCAPACIDAD SUCESORIA DE LA MUJER E HIJOS ADULTERINOS.

Sentència 21 - abril - 1970
USUCAPIÓN: PLAZO

Sentència 1 - juliol - 1970
HEREDAMIENTO: FUNCIÓN. HEREDAMIENTO A FAVOR DE LOS CONTRAYENTES: HEREDAMIENTO SIMPLE. FACULTADES DEL HEREDANTE EN EL HEREDAMIENTO SIMPLE

Sentència 24 - octubre - 1970
PRESUNCIÓN MUCIANA

Sentència 4 - novembre - 1970
TRIBUNAL ARBITRAL DE CENSOS: RECURSO DE REVISIÓN

Sentència 12 - novembre - 1970
USUCAPIÓN: PLAZO

Sentència 18 - novembre - 1970
LA RESCISIÓN POR LESIÓN EN LOS LLAMADOS NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE: CONSECUENCIAS

Sentència 18 - novembre - 1970
PRUEBA DE LA REGIONALIDAD. INTERCESIÓN DE LA MUJER. (Sentencia del Juzgado Municipal n.° 9 de Barcelona)

Auto 3 - desembre - 1970
LA VECINDAD LOCAL COMO ESTADO CIVIL. EL TESTAMENTO SACRAMENTAL (Auto de la Sala 1 .ª de la Audiencia Territorial de Barcelona)

Sentència 20 - gener - 1971
LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN CATALUÑA. MODALIDADES ARRENDATICIAS COMPLEJAS. LOS ARRENDAMIENTOS SUPERFICIARIOS Y EL DERECHO DE SUPERFICIE

Sentència 18 - febrer - 1971
LAS FORMAS TESTAMENTARIAS EN CATALUÑA.- ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO AL TESTAMENTO NOTARIAL

Sentència 23 - febrer - 1971
LA COMPRAVENTA CON PACTO DE SOBREVIVENCIA

Sentència 26 - febrer - 1971
SOBRE EL ALBACEAZGO EN LA COMPILACIÓN CATALANA Y EN EL CÓDIGO CIVIL

Sentència 2 - abril - 1971
EL ARTÍCULO 322 DE LA COMPILACIÓN Y LA INMUTABILIDAD DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL (Sentencia de la Sala 1.ª de la Audiencia Territorial de Barcelona)

Sentència 30 - abril - 1971
HEREDAMIENTO PREVENTIVO EN CATALUÑA.- SU FUNCIÓN - LA SUPERVIVENCIA DEL HEREDAMIENTO CUANDO EXISTE UN TESTAMENTO POSTERIOR E INEFICAZ

Sentència 25 - maig - 1971
FIDEICOMISO DE RESIDUO. FIDEICOMISO DE ELECCIÓN O DISTRIBUCIÓN. INSTITUCIÓN DE HEREDERO POR EL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE. SUSTITUCIÓN PREVENTIVA DE RESIDUO. INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTO

Sentència 29 - setembre - 1971
CUANDO ES UNIVERSAL EL ALBACEA.- LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO EN LA COMPILACIÓN. LA CLÁUSULA CODICILAR Y EL DERECHO TRANSITORIO

Sentència 14 - octubre - 1971
CUARTA MARITAL

Sentència 11 - febrer - 1972
FIDEICOMISO DE RESIDUO. CONTRATO MIXTO. CONTRATO INDIRECTO

Sentència 23 - març - 1972
CONTRATO DE COMPRAVENTA A CARTA DE GRACIA

Sentència 23 - març - 1972
CONTRATO DE COMPRAVENTA A CARTA DE GRACIA

Sentència 24 - abril - 1972
LA NULIDAD DE LA FIANZA OTORGADA POR LA MUJER CASADA EN FAVOR DE SU MARIDO Y SU INCIDENCIA EN EL TRÁFICO JURÍDICO-MERCANTIL. SOLIDARIDAD OBLIGACIONAL PASIVA

Sentència 22 - maig - 1972
ARRENDAMIENTOS URBANOS.- EJERCICIO DEL DERECHO DE SUBROGACIÓN A TITULO HEREDITARIO EN LOCAL DE NEGOCIO OCUPADO POR UNA FARMACIA.- CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA FARMACIA (Sentencia del Tribunal Supremo)

Sentència 7 - juny - 1972
LA «RABASSA MORTA»: TÍTULO DE CONSTITUCIÓN Y DERECHO REAL CONSTITUIDO. LOS ARTÍCULOS 1.655 Y 1.656 DEL CÓDIGO CIVIL

Sentència 27 - desembre - 1972
RESCISIÓN POR LESIÓN Y COMPRA-VENTA MERCANTIL PRUEBA DE LOS LIBROS DE COMERCIO

 

 

 

 

 

IEC
Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal